7 - Entomologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  Číslo podsbírky827
  ÚzemíSbírka EO je sbírkou hmyzu ve světovém měřítku, geografické zastoupení jednotlivých skupin hmyzu je ale nerovnoměrné. Obecně tvoří těžiště sbírky materiál ze střední a jihovýchodní Evropy a východního Středomoří včetně Íránu.
  ObdobíZáklad entomologických sbírek Národního muzea vznikal již v průběhu 19. Století jako součást zoologických sbírek. Soustavné a cílevědomé budování sbírek hmyzu je však spojeno s nástupem J. Obenbergera v roce 1920, kdy byly získány tehdy největší soukromé sbírky na území Čech, a sice sbírka O. Nickerla (Coleoptera) a M. Kheila (Lepidoptera). Sbírka v meziválečném období narůstala díky odkazům a nákupům soukromých sbírek, vlastním sběrem pracovníků NM (zejména na Balkáně) i díky spolupráci některých zahraničních krajanů (J. Mráz, J. David, B. Machulka). V Poválečné období bylo úsilí J. Obenbergera završeno vznikem samostatného entomologického oddělení, které je od roku 1961 dislokováno v Praze-Kunraticích. K významnému rozšíření sbírek v poválečném období přispěly zejména expedice do Turecka (1947) a do Íránu (1970, 1973, 1977) a odkazy a nákupy sbírek některých významných českých specialistů.Nejstarší položky pocházejí z 1. Poloviny 19. Století, hlavní část sbírek vznikla po roce 1920 a obsahuje předměty z konce 19. a 20. století.Ve sbírce jsou nejpočetněji zastoupeni brouci a motýli, k dalším významným skupinám patří zejména dvoukřídlí, rovnokřídlí, ploštice a blanokřídlí. Především historický význam mají sbírky V. Helfera (Coleopter), O. Nickerla (Coleoptera, Lepidoptera), M. Kheila (Lepidoptera), A. Vimmera a F. Kowarze (Diptera) a F. Klapálka (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera). K nejvýznamnějším sbírkám náleží sbírky brouků J. Acharda (Chrysomelidae), V. Balthasara (Scarabaeidae), L. Heyrovského (Cerambycidae), A. Jedličky (Carabidae), V. Machulky (Pselaphidae, Scydmaenidae) a J. Rambouska (Staphylinidae), motýlů A. Silbernagla a J. Tykače, blanokřídlých Z. Boučka (Chalcidoidea), F. Gregora (Symphyta, Ichneumonoidea) a O. Šustery (Aculeata), z dvoukřídlých sbírka J. Dirlbeka (Tephritidae).S počátky entomologických sbírekjsou spjata jména kurátorů A. Cordy, J. Dormitzera a E. Lokaye. Ve vedení EO vystřídali J. Obenberger, J. Mařan, J. Moucha, A. Čejchjan, L. Hoberlandt a J. Ježek. K dalším významným pracovníkům EO patřili Z. Bouček, J. Dlabola a J. Zahradník
  PředmětySbírku tvoří převážně suché preparáty ze všech řádů hmyzu z celého světa uložených v entomologických krabicích; nejpočetnější kolekci tvoří brouci (Coleoptera) a motýli (Lepidoptera). Sbírka zahrnuje i typové exempláře, kapalinové preparáty dospělců i jejich vývojových stádií a trvalé mikroskopické preparáty.Jedná se o srovnávací a dokladovou sbírku sbírku hmyzu, kteránslouží tuzemským i zahraničním badatelům, není však přístupná veřejnosti. Veřejnosti je určena entomologická část trvalé zoologické expozice v hlavní budově NM a občasné krátkodobé výstavy. Práce se sbírkami je veřejnosti rověž prezentována formou populárních článků, přednášek, konzultací a občasnými vystoupeními ve sdělovacích prostředcích.
  Obor7 - Entomologická
  Počet předmětů31556
   Afromorgus reiterorum - nový druh listorohého brouka, který byl posán ze sběrů expedice Národního muzea na Sokotru Asamia pulcherrima - jeden z nejkrásnějších zástupců čeledi krasovitých, pocházející z rovníkové Afriky Ulaikoilia jelineki - nový rod a druh krasce z Nové Guiney, popsán na počest Dr. J. Jelínka, emeritního pracovníka Národního muzea Oplodontha minuta - afrotropická bráněnka nově nalezená v rámci výzkumu hmyzu na ostrově Sokotra Lepismachilis hoberlandti - chvostnatka popsaná ze sběrů expedice Národního musea do Turecka v roce 1947 (typový materiál v mikroskopickém preparátu) Leptonema milae - nový druh chrostíka z Madagaskaru popsaný ze sbírek Národního muzea Dictyophara iranica - exotický křís z čeledi čelnatkovitých, z příbuzenstva svítilek, žijící v Íránu Uložení materiálu chrostíků konzervovaných v 75 % etanolu Sbírky brouků jsou uloženy ve standardizovaných krabicích na výšku v policových systémech, respektive kompaktorech Tenagogonus madagascariensis - holotyp madagaskarské bruslařky uložený ve sbírkách Národního muzea Nerthra williamsi - holotyp ploštice z čeledi bahnaticovitých, původem z Brazílie Spinolia insignis - kovově zbarevný zástupce čeledi zlatěnkovitých z jižního Slovenska Megascolia azurea - jeden z největších zástupců blanokřídlého hmyzu, Orientální žahalka ze severního Vietnamu Dasylabris atrata - bezkřídlá samička kodulky ze severní Afriky Rozsáhlé sbírky motýlů jsou uloženy v kvalitních dřevěných skříních trvale deponovaných v klimatizovaných depozitářích Thymelicus acteon - vzácný soumračník patřící v České republice k ohroženým druhům Holotyp škvora druhu Chelidura chelmosensis popsaný J. Mařanem v roce 1965 na základě materiálu sbíraného v roce 1936 během expedice Národního muzea do Řecka. Kobylka sbíraná českým cestovatelem E. S. Vrázem v roce 1896 na Nové Guinei a následně popsaná I. Bolívarem na počest N. M. Kheila, v jehož sbírce byla uložena (sbírka byla po Kheilově smrti v roce 19 Blastobasis pannonica - sbírkový doklad pocházející z Podyjí (holotypus) podle kterého byl popsán nový druh Morpho helenor - babočkovitý motýl žijící v neotropické oblasti, na snímku poddruh achillaenažijící v Brazílii Glaucopsyche alexis - modrásek kozincový patří k mizícím druhům v české přírodě Agnathus secundus - červenáček Agnathus secundus Jelínek & Kubáň, 2009 z Číny popsaný ze sbírek Národního muzea, jedná se teprve o druhého zástupce podivné podčeledi Agnathinae Coraebus volkovitshi - nový druh krasce z Číny, popsán v rámci expediční a vědecké spolupráce s ruskými a čínskými kolegy Satonius stysi - pouhé 2 milimetry velký brouk žijící na smáčených stěnách jihozápadní Číny a popsaný pracovníky muzea Lacconectus hainanensis - recentně objevený a popsaný druh potápníka z horských potůčků ostrova Hainan, Čína Glischrochilus jelineki - nově objevený druh lesknáčkovitého brouka ze západní Číny, popsaný na počest dlouholetého pracovníka muzea, Dr. J. Jelínka Caenis nigropunctata - jepice z Jávy, typový exemplář ze sbírky prof. F. Klapálka uložené v Národním muzeu Chrysiridia rhipheus - jeden z nejkrásnějších motýlů světa je příbuzný píďalkám a vyskytuje se výhradně na Madagaskaru