9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea Mělník
  Číslo podsbírky1496
  ÚzemíSbírka zahrnuje pouze nálezy z území regionu Mělnicka (dnešního území okresu Mělník), včetně Kralupska a Neratovicka.
  ObdobíSbírka dokumentuje období od starší doby kamenné až po ranný středověk.
  PředmětyOd vzniku muzea v roce 1888 to byly především archeologické nálezy, které položily základ celé dnešní sbírce Okresního muzea Mělník. Mezi první badatele, kteří se věnovali území dnešního okresu Mělník patřili V. Krolmus, J. L. Píč a J. Matiegka. Jejich nálezy se staly základem archeologické sbírky muzea. Z lokálních badatelů to pak byli zejména učitelé, kteří se zasloužili o záchranu mnoha archeologických památek a rozšíření muzejních sbírek. Ti prováděli nejen nahodilé sběry v okolí, ale také již systematičtější záchranné činnosti. Mezi nimi vynikali R. Šanovec a B. Čermák, který byl autorem popisu muzejní pravěké sbírky. První popis před ním provedl kustod Jan Welzl v první zprávě muzejního spolku. V 90. letech byly získány předměty z výzkumů v Hoříně a v Brozánkách. Na začátku 20. století počala muzejní činnost ochabovat a k oživení v archeologii došlo až ve 30. letech. Situace se podstatně změnila po roce 1960, kdy vznikl okres Mělník přibližně v dnešní rozloze. Součástí muzejních archeologických sbírek se stala sbírka z muzea v Kralupech nad Vlt. a z muzea v Liběchově. Tím byla sbírka muzea v Mělníku podstatně rozmnožena. K 1. 1. 1966 byla provedena podrobná inventarizace a ve sbírce zůstaly pouze nálezy z území dnešního okresu Mělník. V 60. letech přibyly nálezy paleolotického materiálu z Mlazic, rozsáhlejší neolitické sběry z Liběchova a Jenichova, knovízský sídlištní materiál z Nelahozevsi, Brozánek a Vysoké Libně, dále materiál z halštatského a laténského sídliště u Vliněvse - Posadovic a z hrobů u Hořína. Nejrozsáhlejším přírůstkem se však staly sbírky ze zrušeného muzea v Kostelci nad Labem. Na Mělník však pouze přišly nálezy z území okresu Mělník, ostatní nálezy přešly do muzea v Brandýse nad Labem. Do sbírek se v té době převodem a výměnou dostaly také předměty z Mělnicka, které byly v jiných institucích (NM Praha, Muzeum hl. m. Prahy, muzea Litoměřice, Přelouč a také AU ČSAV).Výměnou za vyřazený materiál byla získána školní sbírka z Vepřku a další přírůstek tvořily dary jednotlivců (F. Porš, V Maštalíř, J. Kubeš, J. Němec). Konečně významným zdrojem byla i vlastní sběrná činnost muzea a jeho dobrovolných pracovníků (V. Fencl, O. Sobota, M. Macháček). Následná 70. léta byla především ve znamení bohaté průzkumné, záchranné a akviziční činnosti V. Fencla a jeho spolupracovníků, která významným způsobem obohatila fond muzea. Větší celky přineslo mělnickému muzeu dále převzetí školní sbírky z Neratovic - 1. ZDŠ, části sbírky dr. J. Vaňka z Prahy a sbírky J. Kostky z Neratovic. V tomto období vynikají celky eneolitu z Nových Ouholic, záchranný výzkum sídliště kultury mohylové/knovízské z Horních Počapel, bohatý materiál z knovízských sídlišť v Nelahozevsi, v Dušníkách nad Vlt. a ve Vepřku a nálezy z výstavby sídliště v Kralupech.V 80. letech tvořil hlavní přírůstek neslovanský materiál z výzkumů ARÚ ČSAV Praha na Hradsku a převzatá sbírka Památníku J. L. Píče ve Mšeně. O další výrazné přírůstky se zasloužil předáním své sbírky učitel J. Němec ze Mšena, který předal i kolekci z Lobče, vytvořenou řed. školy A. Jechem a jeho synem dr. Č. Jechem. Z muzea v Roztokách byla předána část mělnické sbírky dr. J. Vaňka z Prahy. Z dobrovolných spolupracovníků obohacovali dále sbírky V. Fencl, a J. Kastka. Z muzea v Litoměřicích byly předány věci mělnického původu. Tyto akvizice doplnila vlastní záchranná výzkumná činnost. V následujícím období tvoří poslední významné přírůstky převod mělnických sbírek z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů26283
   Nádoba na výduti s 3 kopulovitými výčnělky a rytou výzdobou, doba římská, lokalita Mělnicko a okolí, v 235-250 mm, průměr okraje 260 mm a dna 140 mm, starý fond, inv. č. Pr 14067. Pohár ozdobený drobnými výčnělky, povrch hlazený, doba bronzová, k. únětická, lokalita Hostín u Vojkovic, žárový hrob?, v 270 mm, průměr okraje 180 mm a dna 120 mm, převod, inv. č. Pr 1089. Bronzová nášivka polokruhovitého tvaru, doba bronzová, kultura knovízská, lokalita Jenišovice, starý fond, depot z r. 1897, průměr 18 mm, inv. č. Pr 2674. Hladký bronzový kroužek, doba bronzová, kultura knovízská, lokalita Jenišovice, starý fond, depot z r. 1897, průměr 25 mm, inv. č. Pr 2687 Kostěná postranice uzdy obdélníkového tvaru, průřez plankonvexní, doba halštatská, lokalita Kralupy n. Vltavou-Lobeč, d. 217 mm, max. š. 70 mm, v. 10 mm, převod, inv. č. Pr 3060. Kostěná postranice uzdy obdélníkového tvaru, průřez plankonvexní, doba halštatská, lokalita Kralupy n. Vltavou-Lobeč, d. 215 mm, max. š. 65 mm, v. 10 mm, převod, inv. č. Pr 3061. Bronzový masivní oválný otevřený náramek z obou stran fasetovaný s rozšířenými rovně seříznutými konci, doba laténská, lokalita Přívory, 65x57 mm, starý fond, inv. č. Pr 4730. Vyšší vejčitá nádoba s nízkým nálevkovitým hrdlem a plynulým profilem, povrch hlazený, doba římská, lokalita Střednice, v. 145-150 mm, průměr okraje 130mm a dna 90 mm, starý fond, inv. č. Pr 4961. Kostěný hřeben obloukovitého tvaru, horní část obložená z obou stran destičkami zdobenými rytými kruhy, doba římská, lokalita Brozánky, d. 90 mm, v. 61 mm, starý fond, inv. č. Pr 5089. Plochá kopytovitá kamenná sekerka, neolit, lokalita Kostelec nad Labem a okolí, 166 x 66 x 22 mm, převod, inv. č. Pr 10819. Kamenná břidlicová vrtaná kopytovitá motyka, neolit, k. vypíchané keramiky, lokalita Kozly, 85x69x26 mm, průměr otvoru 21-23 mm, převod, inv. č. Pr 10838. Koflík esovitého profilu, tuhovaný a leštěný, doba bronzová, k. knovízská, lokalita Nelahozeves, v. 60-64 mm, průměr dna 28 mm a okraje 99x86 mm, záchranný výzkum muzea v r. 1970, inv .č. Pr 14050. Zlomek pazourkovité štípané industrie s drobnou užitkovou lokální retuší, eneolit, k. zvoncovitých pohárů, lokalita Mlékojedy, 45x17x17 mm, povrchové sběry J. Kostky, 1969-1972, inv. č. Pr 16261. Zlomek pazourkovité štípané industrie s drobnou užitkovou lokální retuší, eneolit, k. zvoncovitých pohárů, lokalita Mlékojedy, 46x24x7 mm, povrchové sběry J. Kostky, 1969-1972, inv. č. Pr 16263. Zlomek neretušované pazourkovité štípané industrie, eneolit, kultura zvoncovitých pohárů, lokalita Mlékojedy, 37x16x3 mm, povrchové sběry J. Kostky v letech 1969-1972, inv. č. Pr 16272. Mísovitá nádoba s páskovým uchem, tělo svisle žebrované, doba bronzová, k. mohylová, lokalita Horní Počaply, v. 145-155 mm, průměr okraje 195 mm, záchranný výzkum muzea v r. 1976, inv. č. Pr 23374. Kalichovitá nádoba na nožce vyrobená na kruhu, povrch hlazený, doba laténská, lokalita Křivenice, v 270 mm, průměr okraje 250 mm, záchranný arch. výzkum Archeol. ústavu AV v r. 1957, inv. č. Pr 24456. Nezdobený bronzový oválný náramek, otevřený, kosočtvercového průřezu na konci nepatrně zúžený, doba bronzová, k. knovízská, lokalita Brozánky, starý fond, 65x60 mm,inv. č. Pr 2706. Mísovitá nádoba zdobená na výduti poli svislé kanelury a řadami vrypů, doba římská, lokalita Mělník-Pšovka, žárový hrob?, v. 135-140 mm, průměr okraje 200 mm a dna 100 mm, starý fond, inv. č. Pr 4973. Bronzový páskový lučík spony duchcovského typu, doba laténská, lokalita Mělník-Rousovice, kostrový hrob, d. 45 mm, v. 17 mm, starý fond, inv. č. Pr 4721. Bronzová plochá sekerka s obloukovitým břitem a rovným týlem s lištami schůdkovitě zúženými, střední doba bronzová, lokalita Mělník-Rousovice, d 131 mm, starý fond, inv .č. Pr 6308. Uložení drobnějších nálezů. Džbánek vakovitý s páskovým uchem, doba bronzová, k. únětická, lokalita Hostín u Vojkovic, kostrový hrob, v. 149-154 mm, převod, inv. č. Pr 18890. Bronzová plochá sekerka s obloukovitým břitem a rovným týlem s lištami schůdkovitě zúženými, střední doba bronzová, lokalita Mělník-Rousovice, d 127 mm, starý fond, inv .č. Pr 6310. Uložení keramických nádob v kovových regálech. Detail na uložení keramických nádob v dřevěných regálech. Džbánek s rohatým uchem (ansa lunata), eneolit, k. řivnáčská, lokalita Vepřek, v. 114-127 mm, průměr okraje 140 mm a dna 80 mm, převod, inv. č. Pr 941. Polokulovitá mísa na duté nožce, povrch hlazený, doba bronzová, k. únětická, lokalita Obříství, Semilkovice, kostrový hrob?, v. 155-160 mm, průměr okraje 185 mm, starý fond, inv. č. Pr 1014. Bronzová náušnice z dvojitého drátku, doba bronzová, k. únětická, lokalita Vliněves, kostrový hrob, záchranný arch. výzkum Archeologického ústavu AV v r. 1937, průměr 20 mm, inv. č. Pr 1119. Vyšší bezuchá nádoba zdobená prstováním, doba bronzová, lokalita Mělník-Pšovka, žárový hrob?, v 210 mm, průměr okraje 180 mm a dna 85 mm, starý fond, inv. č. Pr 1153. Džbánek s prohnutým rozevřeným hrdlem a svisle prstovaným baňatým tělem, páskové ucho, doba bronzová, k, knovízská, lokalita Brozánky, starý fond, v. 130 mm, inv. č. Pr. 1184. Mísa dvojkonická s oblým lomem, tuhovaná, leštěná, dno zdobené kanelurou, doba bronzová, k. knovízská, lokalita Kralupy n. Vltavou, v 115 mm, průměr okraje 245 mm a dna 90 mm, převod, inv. č. Pr 1186. Miska talířovitého tvaru s tordovaným okrajem, leštěná, doba bronzová, kultura knovízská, lokalita Brozánky, v 85 mm, průměr okraje 390 mm, dna 120 mm, starý fond, inv. č. Pr 1188. Bronzová jehlice s plochou dvojkonickou hlavicí, zúžený krček, doba bronzová, k. knovízská, lokalita Mělník-Chloumek, starý fond, délka 141 mm, průměr hlavice 11 mm, těla 5 mm, inv. č. Pr 2650. Bronzová jehlice s mnohonásobně profilovanou žebrovanou hlavicí a krčkem, doba bronzová, k. knovízská, lokalita Zálezlice, žárový hrob, starý fond, délka 87 mm, průměr hlavice 55 mm, inv. č. Pr 2663. Spirálovitá růžice s volným koncem vybíhajícím v jednoduché očko, část okraje růžice tordovaná, doba bronzová, lokalita Zálezlice, žárový hrob, starý fond, průměr kotouče 45 mm, inv. č. Pr 2668. Bronzový nánožní kruh z dutých hladkých polokoulí, doba laténská, lokalita Vliněves, kostrový hrob, průměr 120-130 mm, koupená sbírka V. Maštalíře, inv. č. Pr 24216. Bronzový koflík typu Jenišovice-Kirkendrup, doba bronzová, k. knovízská, lokalita Jenišovice, starý fond, depot z r. 1897, v. 67-75 mm, inv. č. Pr 2692. Nádoba s vytaženým okrajem, vyrobená na kruhu, doba laténská, lokalita Vliněves, v. 190 mm, průměr dna 89 mm, okraje 104 mm, koupená sbírka V. Maštalíře, inv. č. Pr 24232. Bronzová jehlice s kulovitou hlavicí, bohatě profilovaným krčkem a mohutnou jehlou, doba bronzová, k. knovízská, lokalita Přívory, starý fond, nález získaný v r. 1939, délka 208 mm, inv. č. Pr 2694. Bronzová jehlice s vázičkovitou hlavicí a neznatelnou rytou výzdobou na krčku, doba bronzová, k. knovízská, lokalita Brozánky, starý fond, délka 185 mm, inv. č. Pr 2711. Lahvovitá nádoba se šikmými nečleněnými plastickými lištami na výduti, doba halštatská, k. bylanská, lokalita Vysoká Libeň, v 155 mm, průměr okraje 200 mm a dna 70 mm, starý fond, inv. č. Pr 2977. Široký koflík s uchem zdobený rýhami, žlábky a žebry, tuhovaný, doba halštatská, k. bělínská, lokalita Brozánky, v 115 mm, průměr okraje 205-210 mm a dna 90 mm, starý fond, inv. č. Pr 2978. Bronzový náramek ze smyčkovitě vinutého drátu, doba laténská, lokalita Vliněves, kostrový hrob, průměr 60 mm, šířka pásku 13 mm, starý fond, inv. č. Pr 4641. Bronzový oválný náramek, skoro plankonvexního průřezu s prostými mírně zúženými konci, doba laténská, lokalita Vliněves, kostrový hrob, 65x60 mm, starý fond, inv. č. Pr 4645. Jednoduchá vejčitá hrubší nádoba se zataženým okrajem, mladší doba římská, lokalita Kly-Krausovna, žárový hrob, v. 135 mm, průměr okraje 160-165, dna 105 mm, starý fond, inv. č. Pr 4965. Bronzový hladký kroužek s čočkovitým průřezem, doba bronzová, k. knovízská, lokalita Jenišovice, průměr 31-32 mm, starý fond, depot z r. 1897, inv. č. Pr 6352. Bronzová spona norického typu, doba římská, lokalita Ovčáry, d. 83 mm, záchranný archeologický výzkum Národního muzea v r. 1963-64, inv. č. Pr 7357. Kamenný kopytovitý sekeromlat, zadní strana zaoblená, neolit, k. vypíchané keramiky, lokalita Kostelec nad Labem-Letná, 120x60x58, průměr otvoru 24 mm, převod, inv. č. Pr 10825. Plochá kopytovitá kamenná sekerka, neolit-eneolit, lokalita Kostelec nad Labem, 190x63x32 mm, převod, inv. č. Pr 10847. Mísa oválného tvaru s rovně seříznutým okrajem, eneolit, k. zvoncovitých pohárů, lokalita Neratovice, kostrový hrob, v 90-102 mm, průměr dna 145 mm a okraje 302 mm, převod, inv. č. Pr 13044. Bronzový náramek s oválnými vývalky, doba laténská, lokalita Obříství-Semilkovice, kostrový hrob, průměr 77-82 mm, záchranný arch. výzkum Archeologického ústavu AV v r. 1968, inv. č. Pr 13170. Mísa se zataženým okrajem, na výduti ozdobená 3 důlky, mladší doba římská, lokalita Kly-Krausovna, v 125 mm, průměr okraje 173 mm a dna 95 mm, starý fond, inv. č. Pr 24233.