4 - Paleontologická

 1. Sbírkalupa Berounská sbírka MČK
  Číslo podsbírky1200
  ÚzemíBarrandien.
  ObdobíStarší paleozoikum.Vznik 90. léta 19. století.Zdroj: dary sběratelů, sběry muzejníků.
  PředmětyFosílie.
  Obor4 - Paleontologická
  Počet předmětů7782
   Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: paleontologická Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: paleontologická Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: paleontologická krásný, limonitem pokrytý trilobit Conocoryphe cirina, střední kambrium, Rejkovice ocasní trny velkého, tzv. listonohého, korýše rodu Ceratiocaris ze silurských břidlic, Velká Chuchle dvě konulárie - živočichové dosud nejasné systematické příslušnosti - s přisedlými ramenonožci, ordovik, Počaply u Berouna kulovitá kostra tabulátního korálu, pravděpodobně rodu Favosites ze silurských sedimentů, Lištice u Berouna části stonků a kořenových výrůstků lilijic z koněpruského devonského útesu kalich lilijice Scyphocrinites elegans, Barrandien, silur, Budňany svlek trilobita Paradoxides gracilis s odsunutým hlavovým štítem, střední kambrium, Jince celý jedinec trilobita Conocoryphe sulzeri, střední kambrium, Jince část lebky koně sprašového (Equus ferus germanicus), pleistocén, Berounsko dvě kranidia velkých jedinců trilobitů Paradoxides gracilis, střední kambrium, Jince trilobit Paradoxides gracilis, hlavový štít bez volných lící je od trupu oddělen, střední kambrium, Jince spodní čelist medvěda jeskynního (Ursus speleus), Český kras, Koněpruské jeskyně téměř úplný exemplář trilobita Hydrocephalus minor, střední kambrium, Jince negativ velkého ocasního štítu trilobita Radioscutellum intermixtum se zahojeným zraněním v levé horní části, spodní devon, Koněprusy lebka prasete domácího (Sus scrofa f. domestica), nalezena při výkopových pracích během stavby polikliniky v Berouně, holocén dva jedinci trnité formy trilobita druhu Miraspis mira z tufitických břidlic, silur, Loděnice celý exemplář trilobita Dalmanitina socialis, ordovik, Vráž u Berouna téměř úplný trilobit Litavkaspis rejkovicensis, střední kambrium, Rejkovice celý jedinec jednoho z největších trilobitů Barrandienu - Birmanites ingens - z ordovických prachovců, Háj u Zahořan velký trs tabulátního korálu z bílých vápenců spodního devonu koněpruské oblasti, lom Kobyla u Koněprus čtyři jedinci trilobita Dalmanitina socialis, kteří byli uměle přitmeleni na křemenec, pro zvýšení komerční hodnoty nálezu, ordovik, Vráž u Berouna křemenec se třemi jedinci Dalmanitina socialis, ordovik, Vráž u Berouna skupinka ocasních štítů trilobita Thysanopeltis speciosa z devonských vápenců, Acanthopygový lůmek u Koněprus svlek trilobita Dalmanitina socialis s odsunutým hlavovým štítem, ordovické křemence, Děd u Berouna výlitek stopy hvězdice Asteriacites falax z ordovických prachovců, Praha - Řeporyje bíle zbarvený trilobit druhu Odontopleura ovata ze silurských sedimentů, Loděnice velká konulárie Metaconularia z prachovitých břidlic, ordovik, Počáply u Berouna schránka ramenonožce Drabovia a shluk částí trilobita Dalmanitina socialis, ordovik, Děd u Berouna skupinka hlavových štítů trilobita Deanaspis goldfussi z ordovických křemenců, Děd u Berouna mírně rozplavený trilobit Reedops cephalotes z devonských vápenců, Damil u Tetína ocasní štít trilobita Odontochile z devonských vápenců, Damil u Tetína trilobit Reedops cephalotes s krásně dochovaným složeným okem z devonských vápenců, Damil u Tetína svlek trilobita Reedops cephalotes s druhotně přitmeleným hlavovým štítem, spodní devon, Damil u Tetína trilobit Reedops cephalotes, devon, Damil u Tetína skupinka trilobitů Ellipsocephalus hoffi, střední kambrium, Jince trilobit Deanaspis senftenbergi z jílovitých ordovických břidlic, Vinice u Berouna trilobit Selenopeltis buchi bez ocasního štítu, ordovické prachovce, Zahořany neúplný jedinec druhu Flexicalymene incerta z ordovických prachovců, Zahořany ocasní štít trilobita Platyscutellum s krásnou kresbou, spodní devon, Damil u Tetína výjimečná zkamenělina členovce, dříve určena jako nymfa jepice Bojophlebia prokopi; nově popsána jako Carbotriplura kukalovae, karbon, lom Na Štilci u Tlustice otisk ocasního štítu trilobita Radioscutellum intermixtum s dobře patrnými keříčkovitými dendrity, spodní devon, Koněprusy celý jedinec trilobita Dalmanitina socialis, který byl původně uměle přitmelen na křemenci spolu s jinými exempláři, ordovik, Vráž u Berouna téměř úplný trilobit Chlustinia keyserlingi z ordovických prachovitých břidlic, Zahořany terčovec Stromatocystites pentangularis s typicky pěticípým tvarem, střední kambrium, Jince pozitiv a negativ trilobita Conocoryphe sulzeri s dobře viditelnými chybějícími žebry v pravé části trupu, jde pravděpodobně o zranění, způsobené velkým predátorem, střední kambrium, Jince trilobit Conocoryphe sulzeri s patrným nezhojeným zraněním na pravé straně trupu, střední kambrium, Jince část zuhelnatělého stonku rostliny z devonských jílovitých břidlic, Hostim trilobit Ptychoparia striata, střední kambrium, Felbabka hlavonožcový vápenec, silur, lom Kosov zuhelnatělý stonek přesličky Asterophyllites sp. se zachovalou plodnou šišticí, karbon, Štilec u Tlustice