18 - Knihy

 1. Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea Mělník
  Číslo podsbírky1499
  ÚzemíFond knihovny obsahuje staré tisky a regionální literaturu. Staré tisky jsou české i evropské provenience, regionální literatura obsahuje knihy z dnešního regionu Mělnicko a z přilehlého území okolních regionů. Historická hranice území Mělnicka se několikrát měnila a tomu odpovídá i složení fondu regionální knihovny. Navíc řada knih svým obsahem zachycuje oblast několika regionů.
  ObdobíStaré tisky pocházejí z 15. až 19. století, regionální literatura pochází z 19. a 20. století a nově již i 21. století.
  PředmětyZákladem fondu starých tisků je tzv. Ecclesia Melnicensis. Knihy jsou psané převážně latinsky, malá část česky a německy. Mají zahraniční i českou provenienci a do sbírek byly získány dary od soukromých osob, koupí a dary z různých církevních institucí ještě před 2. světovou válkou. Obsahově jde především o literaturu náboženskou, fond obsahuje i tituly s tématikou přírodovědnou, matematickou, zeměpisnou a historickou. Fond starých tisků obsahuje 200 ks knih. Regionální literatura zahrnuje tituly vydané na území okresu Mělník, středních Čech a území České republiky, které mají vztah k regionu. Knihy byly do sbírek získány dary od soukromých osob a institucí, koupí a vlastní produkcí. Tematicky zasahují do mnoha oborů lidské činnosti: historie, umění, památkové péče, vědy a kultury (například osobnosti regionu), školství (brožurky a ročenky škol), ochrany přírody (CHKO Kokořínsko), spolkové činnosti (hasiči, včelaři, chovatelé, vinařství, sportu, turistiky atd.).
  Obor18 - Knihy
  Počet předmětů1738
   Biblia cum concordantiis Veteris et Novi testamenti…, Lyon 1513, text Vulgáty včetně tzv. konkordance – abecedně řazené pomůcky, tištěno gotickou rotundou, 38 x 27 x 7 cm, starý fond, inv. č. 14/Kn. Latinská liturgická kniha – římský misál, Benátky 1728, tištěno dvoubarevně antikvou, ojediněle italikou, kožená vazba, 32 x 24 x 7 cm, starý fond, inv. č. 180/Kn. Na titulním listě čtyři evangelisté. Herbář aneb Bylinář vysoce učeného a vznešeného P. Doktora Petra Ondřeje Mathiola…, Praha 1596, chybí titulní list; tištěno gotikou, dřevořezy květin, 35 x 25 x 10 cm, starý fond, inv. č. 198/Kn. Zdravý Pramen… aneb Pobožný způsob přípravy k šťastné smrti – soubor modliteb, Praha 1702, tištěno gotikou, latina antikvou; desky dřevěné, vazba kožená, 13 x 8 x 5 cm, starý fond, inv. č. 230/Kn. Základní vlastivědná příručka – Královské věnné město Mělník a okres Mělnický, 1892, 932 s. Obsáhlé dílo vlasteneckého učitele a jeho spolupracovníků – venkovských učitelů, starý fond, inv. č. 1/R. Sborník vydaný u příležitosti otevření Masarykova kulturního domu na Mělníce je jakýmsi prvorepublikovým pandánem k vlastivědě L. Böhma, 1936, starý fond, inv. č. 4/R. Titulní list vlastivědného sborníku vydávaného Krajinským muzeem na Mělníce v letech 1938–1941, starý fond, inv. č. 6/R. Na tradici muzejního sborníku se podařilo navázat až r. 1982. Turistický průvodce z pera Bedřicha Marjanka s půvabnou secesní obálkou, Mělník 1906, vydáno nákladem „Družstva pro udržování Tyršova domu na Mělníce“, starý fond, inv. č. 154/R. Pomůcka pro učitele dějepisu mělnického okresu sepsaná jedním z nich, nestorem současné mělnické vlastivědy Františkem Puršem, Mělník 1967, starý fond, inv. č. 235/R. Obálku navrhl R. Schön. Výbor básní – Z mělnické skály, uspořádal a k vydání připravil novinář a spisovatel Jindřich Hauft, vyd. 1., 1963, starý fond, inv. č. 253/R. Biblický motiv obřího hroznu symbolizuje místní vinařství. Monografie učitele Bohuslava Čermáka věnovaná jedné z klíčových pamětihodností města, 1899, 80 s., starý fond, inv. č. 274/R. Brožura věnovaná osobnosti operní pěvkyně T. Stolzové (1834–1902), rodačky z Kostelce nad Labem, Mělník 1944, starý fond, inv. č. 468/R. Autor publikace Jos. Šolín byl profesí učitel. Publikace s podtitulem Ohlédnutí po událostech z mělnického kulturního života, spojených s činností divadelního souboru „Vojan“, 1996, inv. č. 908/R. Spolek ochotníků Vojan vznikl r. 1919. Brožura vydaná k 100. výročí Základní školy v Cítově (1898–1998), Cítov 1998, začátek oddílu věnovaného prvnímu 50letí s portrétem učitele Jaroslava Kruckého, hrdiny II. odboje, inv. č. 1049/R. Životopisná encyklopedie z pera novináře a spisovatele Miroslava Sígla je pozoruhodným vlastivědným počinem posledních let, Praha 2007, vydání 1., 646 s., inv. č. 1345/R. Kniha Leben und Lehr Jesu Christi… (Život a učení Ježíše Krista) z pera jezuity Ant. Steyerera, Drážďany 1743, tištěno frakturou, kožená vazba, 25 x 20 x 5 cm, starý fond inv. č. 27/Kn. Turistický průvodce z pera liběchovského učitele Adolfa Čondla – Liběchov a okolí, 1930, starý fond, inv. č. 3/R. Uložení starých tisků. Uložení titulů regionální knihovny. Vlastivědná brožura sepsaná učitelem Bohuslavem Čermákem, dlouholetým předním činovníkem Krajinského musejního spolku na Mělníce, bez vročení, starý fond, inv. č. 188/R. Příležitostný tisk shrnující návštěvu E. Beneše na Mělníce v r. 1945, obsahuje zvláště texty proslovů, sestavil Ing. Dr. Jan Bohuslav Zelený, Mělník 1946, starý fond, inv. č. 8/R. Mělnický svazek proslulého Soupisu památek z pera Dr. Antonína Podlahy, Praha 1899, 204 s., starý fond, inv. č. 440/R. Autor spolupracoval s místními znalci B. Čermákem, K. Zamastilem aj. Příležitostný tisk z pera kronikáře klubu Josefa Houžvy, Mělník 1979, inv. č. 533/R. Kniha mimoděk odráží význam Elektrárny Mělník ve společenském životě Mělnicka této doby. Příležitostný tisk shrnující výsledky prvních 60ti let činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Mělník, 1928, 102 s., starý fond, inv. č. 289/R. Na malé fotografii zachycen objekt mělnického Tyršova domu. Vlastivědná brožura z pera pedagoga doc. Jaroslava Jaroše, čečelického rodáka, vydal Obecní úřad Čečelice v r. 1994, inv. č. 782/R. Na obálce zachycen místní kostel sv. Havla. Brožura – Sady a parky na Mělníce. Krátká pojednání o budování sadů a parků podle archivních dokumentů, 2. přepracované vydání, Klub ochránců přírody Mělnicka, Mělník 1999, inv. č. 1008/R. Populární publikace z pera současného regionálního historika, učitele Fr. Purše shrnující seriál jeho vlastivědných příspěvků do městského zpravodaje, Mělník 2010, vydání 1., 294 s., inv. č. 1392/R. Uložení starých tisků.