25 - Sbírka Muzea dělnického hnutí

  1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
    PředmětySbírka 25 jiná – Sbírka Muzea dělnického hnutí, jejímž základem jsou sbírkové fondy Muzea Klementa Gottwalda, Muzea Julia Fučíka a Muzea V. I. Lenina, zahrnuje tematicky podstatnou část společenských hnutí včetně mezinárodních souvislostí, historickou dokumentaci k dějinám a některým oblastem činnosti politických stran především KSČ a sociální demokracie. Uchovává dokumentaci některých významných osobností 20. století, zejména osobní fond Julia Fučíka a předměty z pozůstalosti a ze sbírky darů věnovaných prezidentům republiky Klementu Gottwaldovi a Antonínu Zápotockému. Nejrozsáhlejší část sbírky 25 jiná – Sbírka Muzea dělnického hnutí je vytvořena ze sbírek bývalého Muzea Klementa Gottwalda a obsahuje řadu děl zachycujících historické revoluční události – doby husitské, roku 1848, vznik a rozvoj dělnického hnutí, dějiny čs. Sociálně demokratického hnutí a dějiny KSČ, Slovenské národní povstání, rok 1945 a 1948, budování lidové demokracie a počátky socialismu. Součástí sbírky je fond výtvarného umění se sociální tématikou a rozsáhlá sbírka děl socialistického realismu, stejně tak bohatá sbírka fotografických materiálů a fotodokumentů. Fotografický fond zachycuje historické události a společenský i politický vývoj od počátku 20. století. Historicky cenné jsou zejména snímky z povstání českého lidu a poválečného Československa. Sociální dějiny jsou zastoupeny předměty k dokumentaci způsobu života zejména dělnických vrstev a jednotlivých profesních skupin, předměty z odboje za okupace. Součástí sbírky je dále rozsáhlý fond plakátů, předměty k dokumentaci způsobu života, zaměstnání, oděvů a tradic různých vrstev obyvatel, předměty z oboru vědy, techniky a průmyslu, architektury, veřejného a spolkového života. Menšími fondy jsou zastoupeny modely a makety, militaria, audiovizuální média a drobné tisky.