24 - Archeologická sbírka - fond Soběsuky: výzkum v letech 1985 - 1992

 1. Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Žatci
  ÚzemíPředměty v této podsbírce byly získány v rámci rozsáhlého záchranného výzkumu jediné polykulturní lokality v katastru obce Soběsuky (okr. Chomutov). Plocha, zkoumaná postupně v letech 1985-1992 v souvislosti s těžbou štěrkopísku, se nachází na pravobřežní terase řeky Ohře severně a severovýchodně od intravilánu obce. Výzkumem byly zachyceny sídlištní objekty a hroby na téměř souvisle prozkoumané trojúhelníkovité ploše o délce 1050 m a šířce 450 m. Mimo to výzkum proběhl i na některých dalších místech katastru obce v několika polohách (Soběsuky - U fary, Soběsuky - Dolní pískovna, Soběsuky - Mezi Pískovnami, Soběsuky - parcela 79/1).
  ObdobíZískaný archeologický materiál dokumentuje osídlení lokality od mladší doby kamenné až do období raného středověku. Zastoupeny jsou následující archeologické kultury: kultura lineární, kultura vypíchaná, kultura nálevkovitých pohárů, řivnáčská kultura, kultura se šňůrovou keramikou, kultura zvoncovitých pohárů, kultura únětická, kultura knovízská, kultura bylanská, kultura pozdně halštatská, kultura časně laténská, kultura laténská, plaňanský horizont, kultura doby římské, kultura doby stěhování národů, kultura hradištní, blíže neurčený pravěk. Převážná část nálezů reprezentuje období pozdní doby halštatské a dobu laténskou (6. - 1. stol. př.n.l.). Sbírka začala vznikat v r. 1985, kdy byly výzkumné práce zahájeny. Garantem výzkumu bylo tehdy pověřeno Městské muzeum v Žatci (P. Holodňák). Na výzkumu se v různých časových etapách podílely i další instituce (tehdejší expozitura Archeologického ústavu ČSAV v Mostě - D. Koutecký a M. Dobeš, Archeologický ústav v Praze - J. Vlčková a Okresní muzeum v Chomutově - L. Kulichová). Deponování sbírkového materiálu do tohoto fondu bylo ukončeno v roce 1992, kdy záchranné práce na lokalitě skončily. Získané informace jsou uloženy v několika databázích (OBJEKTY, SÁČKY, NÁLEZY). Výzkumem se podařilo prozkoumat jednu z plošně největších sídlištních struktur starší a mladší doby železné v rámci Evropy. Registrováno bylo přes 820 archeologických objektů (včetně několika desítek hrobů), ve sbírce je m.j. uloženo přes 154 tisíc keramických zlomků o celkové váze 3 400 kg. Některé dílčí výsledky zpracování nálezů již byly publikovány v odborném tisku. V současné době se sbírka dále nerozšiřuje.
  PředmětySbírka je tvořena různorodým archeologickým materiálem většinou fragmentárního charakteru, ale i jednotlivými ojedinělými nálezy z různých materiálů. Většinou jde o zlomky keramiky a keramiku, kosti zvířecí, antropologický materiál, mazanici a technickou keramiku (tyglík, dyzna, kadlub), přesleny, závaží, štípaná industrie, broušená industrie, vývrtky, brousky, opracované kameny, drtidla a mlýny, závaží, měděné předměty, bronzové předměty (nástroje, zbraně, šperky a součásti oděvu, součásti koňských postrojů), železné předměty (nástroje, zbraně, šperky, součásti oděvu, stavební železo, zemědělské nástroje a součásti postrojů), skleněné předměty (korálky, zlomky náramků), uhlíky a dřevěné předměty, malakologický materiál (mušle, škeble, ulity), švartnové předměty, struska.MATERIÁLY:keramika, kost, paroh, zuby, kámen, jantar, měď, železo, slitiny kovů (převážně bronz), zlato, stříbro, sklo, dřevo, švartna, struska,
  Obor24 - Další
  Počet předmětů9335
   Bronzový nánožník s plasticky zdobenými polokoulemi, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Masivní bronzový náramek, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Bronzový náramek s hráškovitými nálitky, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Bronzová spona s kuželovitou patkou, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Bronzový nákrčník, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Bronzové amulety – hrobový nález, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Hladký bronzový nánožník, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Bronzová spona s plastickými nálitky na lučíku a patce, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Bronzová spona s kulovitou patkou, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Kostěná zdobená rukojeť sekáče, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Parohová rukojeť železného nože, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Kostěná součást rukojeti meče, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Amulet vyrobený z kloubní hlavice, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Sapropelitový kruh, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Skleněný korál s modrobílými očky, doba halštatská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Zlomek skleněného korálu zdobeného žlutou skelnou nití, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Zlomek skleněného tzv. kobaltového náramku, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Zlomek žlutého skleněného náramku, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Bronzové kování zámku dřevěné schránky, doba římská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Bronzový esovitý závěsek, doba římská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Keramická mísa, doba římská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Jantarová perla nebo přeslen, doba římská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Náhrdelník z jantarových korálů, doba římská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Náhrdelník ze skleněných perel, doba římská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Hliněný přeslen, doba římská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Zlomek kamenného drtidla na obilí, mladší doba kamenná, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Spodní část rotačního mlýna (tzv. ležák), doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Železný meč s pochvou, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Kamenný brousek, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Fragmenty zvířecích kostí, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Zlomek hliněného tkalcovského závaží, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Keramický pohár zdobený rytým dekorem, pozdní doba kamenná, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Štípaná industrie, pozdní doba kamenná, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Zlomky železářské strusky se sklovitým povrchem, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Zlomek malované tzv. oppidální keramiky, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Zlomek okraje tzv. oppidální keramiky, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Fragmenty nádoby (poháru) vytáčeného na hrnčířském kruhu, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Čepel železného sekáče, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Fragmenty čepele železného nože, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Železný klíč, doba laténská,Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Železná zápona, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Část parohového prstence, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Kostěné šídlo, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Kostěný předmět s rytou výzdobou, doba laténskáSoběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Parohová čepel s rukojetí zdobenou zvěrnými motivy, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Zlomek kamenné sekerky, pozdní doba kamenná, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Štípaná industrie, pozdní doba kamenná (kultura nálevkovitých pohárů), Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Tyglík se stopami slévání bronzu, blíže nedatováno, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Okraj keramické mísy, doba stěhování národů, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Fragmentární keramický materiál, doba laténská, Soběsuky (okr. Chomutov), záchranný výzkum, správa sbírky. Soběsuky uložení sbírky Soběsuky uložení sbírky Soběsuky uložení sbírky