1 - Geologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Městského muzea v Rýmařově
  ÚzemíGeologická sbírka dokumentuje převážně naleziště v oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku (mineralogie a petrografie), výjimečně též z jiných oblastí státu, především Moravy a v menší míře Čech, drobná kolekce se týká rucných oblastí Řecka. Další soubor (paleontologie) pochází z jediné lokality - Mušlov u Mikulova, z průmyslově užívané pískovny.Lokality:Novoveský rudný revír, Hornoměstský rudný revír, Hornobenešovský rudný revír, Andělskohorský rudný revír, oblast Vrbna a Ludvíkova, Sobotínsko a další lokality jižních a východních Jeseníků, lomy Jesenicka, oblast Jeseníku a Mušlov u Mikulova (jižní Morava).
  ObdobíSbírka tvoří částečný průřez geologickými obdobími Jesenicka (Nízký a Hrubý Jeseník) - jádrem a nejpočetnější částí sbírky jsou nerosty a ojedinělé paleontologické nálezy, které byly získány intenzívním geologickým průzkumem a důlní činností v oblasti Jeseníků v letech 1957 - 1991, jedná se o zbytky sbírek Geologického průzkumu v Rýmařově, které byly muzeu předány roku 1992.
  PředmětySbírka obsahuje vedle ukázek minerálů, hornin a dokladů neogenní mořské fauny též sbírku vrtných jader a výbrusů, převážná většina nálezů je přesně lokována i stratifikována na přiložených kartičkách (Geologický průzkum) či značena přímo zkratkou naleziště a hloubkou původního uložení na předmětech.
  Obor1 - Geologická
  Počet předmětů1354
   Červený pískovec v rýmařovském muzeu Zkamenělé chapadlo lilijice mořské Ametyst (Levínská Olešnice) Ametyst (Levínská Olešnice) Achát (Levínská Olešnice) Průřez vrtným jádrem - vzorek horniny Průřez vrtným jádrem horniny - vzorek horniny Průřez vrtným jádrem horniny - vzorek horniny Průřez vrtným jádrem horniny - vzorek horniny Prachovitá břidlice od Horního Benešova Limonit v rýmařovském muzeu Depozitář geologické sbírky Achát (Levínská Olešnice) Externí geologická expozice Hrádek Páskovaná muskoviticko-biotitická rula (Rapotín), pegmatit (Vernířovice) Průřez vrtným jádrem - vzorek horniny Průřez vrtným jádrem horniny - vzorek horniny Průřez vrtným jádrem horniny - vzorek horniny Červený pískovec v rýmařovském muzeu Sádrovec v rýmařovském muzeu Hrachovec (typ aragonitu) Ametyst (Levínská Olešnice) Záhněda (Levínská Olešnice) Depozitář geologické sbírky Slepence (Levínská Olešnice) Achát (Levínská Olešnice) Vápenec (Velký Kosíř) Průřez vrtným jádrem - vzorek horniny Externí geologická expozice Hrádek Expozice geologie v muzeu Pyrit (Suchá Rudná) v expozici Kvarciticko-sericitická břidlice (Horní Město)