9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Městského muzea v Rýmařově
  ÚzemíSbírka pochází v naprosté převaze z Rýmařova a nejbližšího okolí.Lokality:1. Hrádek (systematický výzkum 1969-1971,1975-1988) - soubor keramiky, skla, kovových nálezů (militária, součásti postrojů), středověké strusky, kamenných dokladů, rostlinných a živočišných zbytků, stavebních prvků (13.-17.století). Za nejvzácnější lze považovat zcela unikátní destičky na tavení zlata.2. Předměstská osada na Bezručově ulici (systematický výzkum 1971-1975) - soubor keramiky, kovových nálezů, rostlinných a živočišných zbytků (13.století až počátek 14.století).3. Burgetův statek (předstihový výzkum 1989-1991) - soubor keramiky, kovových nálezů (nástoje, klíče, zámky, kování, výjimečně militária), rostlinných a živočišných zbytků, kostěných předmětů, minerálů (13.-19.století).4. Hrad Strálek (srovnávací sondáž 1978-1986) - soubor keramiky, kovových nálezů, rostlinných a živočišných zbytků, kostěných předmětů, minerálů (konec 13. - počátek 14.století).5. Janovický zámek (záchranný výzkum 1996) - soubor keramiky, velkého množství zlomků kachlů (28 typů), stavební články (bobrovky, cihly), kovové předměty a fragmenty skla (2.polovina 16. a počátek 17.století).6. Středověký areál města Rýmařova (sběry a záchranné výzkumy 1969-1992) - kromě několika celých převážně zlomky keramických nádob z období 13.-17.století7. Bartákova ulice - kuželna (záchranný výzkum 1986) - části odpadních jam 2 hrnčířských dílen - kachláře (zlomky kachlů a menší množství částí nádob) a výrobce hnědé malované keramiky (zlomky talířů, misek, džbánů a hrnců). Obě dílny pracovaly v 16.-17.století.
  ObdobíJedná se převážně o materiál středověký (13. - 15.stoeltí), v menší míře renesanční (16. - 17.století) a výjimečně starověký (1. - 3.století). Výzkumy jsou dobře známé a akcepétované v odborné veřejnosti. Jejich vysoký význam tkví v jejich chronologické návaznosti a představují jedinečný a datačně neobyčejně citlivýj průřez vývojem hmotné kultury severní Moravy od 13. do 17. Století. Je páteří a nejpočetnější částí sbírek Muzea v Rýmařově. Její součástí je i úplná dokumentace kartografická, kresebná, fotografická, výzkum byl a nadále je publikován v odborném i vlastivědném tisku. Inventována je přibližně větší polovina nálezů a zhruba asi dalších 10 000 předmětů (kvalifikovaný odhad) se průběžně inventuje. Zbývající materiál zatím není uveden v materiálu do CES, průbsěžně se zpracovává (archeologické inventáře výzkumu se převádí do univerzálního muzejního soupisu).
  PředmětyArcheologická sbírka (výzkum lokalit uveden v oddílu Území) obsahuje několik ucelených souborů a přesně stratifikovaných a lokovaných nálezů ze systematického a záchranných i předstihových výzkumů v Rýmařově a úzkém okolí, jež proběhly v letech 1969-1991 a 1996. Jedná se o keramiku (fragmenty, ale i nezvykle vysoký počet celých či doplněných kusů), kovové předměty, militária, vzorky dřev, kosti, rostlinné zbytky, sklo (zlomky nádob a okenních puklic), stavební součásti historických staveb (výrobky z hlíny, maltovina atp.). Jen výjimečně jsou v expozicích pro větší přehlednost umístěny předměty, jež muzeum získalo povrchovým sběremnebo dary jednotlivců a sběratelů (pazourkové hlízy, úštěpy a nástroje, lužické bronzy, halštatské předměty, římské mince,-) pocházející z Rýmařova, Rýmařovska i ze vzdálenějších severmoravských lokalit.
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů10605
   Klíč, přelom 13. a 14. století (Strálek) Nůž s kostěnou střenkou, před rokem 1250 (Rýmařov) Poklice ze 13. či 14. století ze zaniklé vsi na Bezručově ulici Renesanční malovaný džbánek z archeologického výzkumu na Hrádku Koňská podkova ze 13. století z Bezručovy ulice Železný slitek ze 13. století z Bezručovy ulice Obroučka nebo poříz z dílny bronzolitce z historického jádra města Rýmařova Hřebík s kruhovou hlavičkou z dolů v lokalitě Pittenwald Torzo poklice z přelomu 14. a 15. století z lokality Hrádek Zlomek okraje nádoby ze 13. století z Opavské ulice Zlomek okraje nádoby z 15. století z Opavské ulice Zlomek miniaturní nádobky ze 13. - 15. století z Opavské ulice Zlomek miniaturní nádobky ze 13. - 15. století z Opavské ulice Zlomek bronzového kotlíku ze zaniklého hradu Rabštejna Zlomek výdutě nádoby s horizontální lištou, 17. - 18. století, Příkopy Zlomek dna nádoby nalezený v Podolském potoce Drobná nádobka (olejová lampička?) ze zaniklého hradu Rabštejn Zlomek hrdla skleněné láhve a kus strusky ze Školního náměstí Zlomky keramiky z povrchového sběru při rekonstrukci nám. Míru v roce 2013 Dva bronzové plíšky ze 13. století z Bezručovy ulice Archeologický depozitář Městského muzea Rýmařov Archeologický depozitář Městského muzea Rýmařov Archeologická expozice Archeologická expozice Damaskovaný nůž, před rokem 1250 (Rýmařov) Hrot oštěpu, 1. - 7. století (Rýmařov - Příkopy) Loštická pohár, 14. století (Rýmařov) Římsový kachel s motivem andělíčka, druhá polovina 16. století (zámek Janovice) Šachové figurky, kolem roku 1350 (Rýmařov) Renesanční malovaný džbánek z archeologického výzkumu na Hrádku Železný předmět s okem z přelomu 14. a 15. století z lokality Hrádek Rameno podkovy z přelomu 14. a 15. století z lokality Hrádek Zlomek opaskové spony z přelomu 16. a 17. století z lokality Hrádek Železné pákové udidlo ze zaniklého hradu Strálek Páskové kování z dolů v lokalitě Pittenwald Obdélníkové kování s otvorem z dolů v lokalitě Pittenwald Zlomek okraje hrnce ze 13. století z Bezručovy ulice Zlomek okraje nádoby ze 13. století z Opavské ulice Část nádoby s pozdním římsovitým okrajem, 1. polovina 14. století, Hrádek Zlomek okraje nádoby zdobené čtverečkovým radélkem, 1. polovina 14. století, Hrádek Zlomek římsovitého okraje ze 13. století ze zaniklého hradu Strálek Zřejmě rzí petrifikované dřevo obalené ztvrdlou hliněnou krustou, 13. století, Hrádek Zlomek okraje nádoby, 1. polovina 14. století, Husova ulice Zlomky poháru z počátku 15. století z lokality Hrádek Zlomky loštického poháru z lokality Hrádek Keramické zlomky ze 13. - 14. století ze Školního náměstí Zlomek renesančního talíře z nám. Míru Keramické zlomky z povrchového sběru z Radniční ulice Keramické zlomky ze tř. Hrdinů rámcově datované do 14. století Archeologický depozitář Městského muzea Rýmařov Archeologický depozitář Městského muzea Rýmařov Destičky na tavení zlata, přelom 13. a 14. století (Rýmařov - Hrádek) Figurální kachel muže v brnění s mečem, druhá polovina 16. století (zámek Janovice) Keramika, druhá kolonizační vlna, kolem roku 1250 (Rýmařov)