25 - Staré tisky

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea v Chomutově, příspěvková organizace
  ÚzemíSbírka obsahuje staré tisky zejména z Čech a Německa. Ojediněle jsou zastoupeny i díla z Itálie a Ruska.
  ObdobíNejstarší knihy jsou ze 17. století. Jádrem sbírky jsou torza chomutovské gymnaziální knihovny a bývalé knihovny alžbětinského kláštera v Kadani. Většina ostatních byla získána darem, jen několik jich muzeum muselo zakoupit. Hodnotnější knihy pocházejí z gymnaziální knihovny. Jde především o díla řeckých, římských a středověkých klasiků. Dále zde můžeme nalézt knihy didaktického zaměření - slovníky, encyklopedie, učebnice a pojednání z celé řady vědních oborů. Knihy z alžbětinského kláštera jsou většinou náboženského charakteru, ale i zde lze najít několik svazků se světskou tématikou - jazykové učebnice, spisy o geografii a historii, divadelní hry a také kuchařské knihy. Nejcennější knihou ve sbírce je Pharmacopeia Augustiana reformata od Johanisse Zwelferiho z roku 1667, ale za připomínku stojí i řada dalších. Mezi nimi zejména Chronologické dějiny Čech, dílo chomutovského rodáka Františka Pubičky, městské právo Království českého z roku 1700 a třídilná příručka mechaniky (Handbuch der Mechanik) od Františka Josefa Gerstnera. Ke knihám, nejvyužívanějším pro historické bádání, patří Schallerova a Sommerova topografie. V současné době je akvizice téměř ukončena.
  Předmětyknihy a rukopisy
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů386
   Jindřichův Hradec; dar; 1850; Nebe-klíč je součástí souboru náboženské literatury. Depozitář Starých tisků. Depozitář Starých tisků. Depozitář Starých tisků. Chomutov; starý fond muzea; poč. 19. století; modlitební knížka je součástí souboru starých tisků s náboženskou tématikou a zároveň patří do souboru rukopisných děl. Patří do děl místní provenience. Vídeň; starý fond muzea; 1817; dramatická báseň zastupuje ve sbírce starých tisků část věnovanou poezii. Kniha byla součástí původní gymnaziální knihovny. Bavorsko; starý fond muzea; 1817; starořímské epické básně v daktylském hexametru zastupují ve sbírce starých tisků část věnovanou poezii. Kniha byla součástí původní gymnaziální knihovny. Paříž; sběrem; 1843; dílo Demosthenovo zastupuje ve sbírce starých tisků klasickou literaturu a obor řečnictví. Kniha byla součástí původní knihovny německého gymnázia. Krumlov; dar; 1820; kuchařská kniha psaná švabachem patří do souboru rukopisných děl; svým tématickým zaměřením je jediným příkladem ve sbírce. Vídeň; starý fond muzea; 1760; vzorník písma latinského, řeckého a hebrejského, německého; kniha doplňuje soubor odborné literatury. Praha-Vídeň; sběrem; 1790; Schallerova Topografie Království Českého patří mezi základní díla odborné historické literatury sbírky starých tisků. Vratislav; starý fond muzea; 1814; německá antologie pro výklad a přednes ve školách patří do souboru učebnic, který je součástí odborné literatury sbírky starých tisků. Německo; starý fond muzea; 1550; německy psaná početnice od matematika A. Riese patří do souboru učebnic, který je součástí odborné literatury sbírky a také patří mezi naše nejstarší tisky. Přísečnice; převod z muzea Přísečnice; od 1656; Protokol cechu truhlářů, bednářů a sklářů v Přísečnici patří mezi soubor rukopisných děl;svým tématem je ve sbírce ojedinělý; dílo místní provenience. Praha; starý fond muzea; 1686; právní předpisy a novely zemského zřízení patří do souboru odborné právní literatury; autor J. J. Weingarten z Weingartenu, místní rodák, byl významný český právník. Praha a Lipsko; starý fond muzea; 1770; vícesvazkového Pubičkovy dějiny jsou zásadním souborem části sbírky s historickou tématikou. Lipsko; starý fond muzea; 1706; kniha je součástí souboru odborné literatury se zeměpisnou tématikou. Frankfurt nad Mohanem; starý fond muzea; 1688; kniha je součástí souboru odborné literatury se právnickou tématikou. Frankfurt nad Mohanem; sběrem; 1688; kniha je součástí souboru odborné literatury se právnickou tématikou; původně majetkem Magistrat in Comotau. Lipsko; starý fond muzea; 1748; kniha je součástí souboru slovníků v rámci sbírky starých tisků. Praha; dar; 1831; kniha je součástí souboru odborné literatury s tématikou přírodních věd; patří do kolekce prací F.J.Gerstnera, významného chomutovského rodáka a vztahuje se tedy i k našemu regionu. Altenburg; starý fond muzea; 1676; Lutherova Bible patří k nejvýznamnějším dílům náboženské literatury ve sbírce starých tisků. Restaurováno. Basilej; starý fond muzea; 1558; Skutky sv. Jana Zlatoústého, arcibiskupa cařihradského patří k nejvýznamnějším a také nejstarším dílům náboženské literatury ve sbírce starých tisků.Restaurováno. Wittenberg; dar; 1545; dílo je vůbec nejstarším tiskem ve sbírce a je součástí odborné právnické literatury.Restaurováno. Kolín nad Rýnem; starý fond muzea; 1629; životy svatých jsou součástí náboženské literatury sbírky starých tisků. Restaurováno. Různé provenience české a slovenské; koupě; 1789 - 1870; soubor 94 kramářských písní je ojedinělou součástí sbírky starých tisků. Restaurováno. Dolany; koupě; 1812; rukopisný přepis části knihy vydané v Praze v roce 1805 pořízený farářem z Dolan; dílo je součástí souboru náboženské literatury a souboru rukopisů; místní provenience. Praha; koupě; 1875; kniha katechismů je součástí souboru náboženské literatury; vlastnictvím patří do místní provenience/patřila obyvatelce Volyně/.