12 - Antropologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  Odkaz na www stránkyhttp://www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/antropologie.php
  ÚzemíČeská republikaSlovenská republika
  ObdobíOd paleolitu do současnosti.
  PředmětySbírky Antropologického oddělení lze rozdělit do 4 podsbírek. Dělení je pomocné a částečné odráží i historii pracoviště. 1. Doklady fylogenetického vývoje primátů a člověka, kosterní pozůstatky příslušníků různých etnických skupin a srovnávací kosterní materiál ze současných primátů a dalších skupin savců. Sbírkový soubor obsahuje 540 inventárních položek. Vývoj primátů a člověka dokumentují jednak originální nálezy, které byly objeveny a sebrány při záchranných nebo systematických výzkumech a jednak co nejvěrnější odlitky důležitých světových nálezů, které byly získány výměnami se zahraničními partnery. K nejvýznamnějším sbírkovým předmětům oddělení patří pozůstatky opic z přelomu třetihor a čtvrtohor, které představují nejstarší fylogenetický doklad vývoje primátů na území Čech a Slovenska (Ivanovice u Trenčína, Hajnačka u Filakova, Zlatý kůň u Berouna). Mezi nejcennější sbírkové předměty patří originální nález z otevřeného sídliště na travertinové kupě " Hrádok " v Gánovcích u Popradu. Národnímu muzeu ho daroval Jaroslav Petrbok. Jde o téměř úplný přírodní travertinový výlitek mozkovny neandertálské formy člověka se zbytky lebečních kostí. Podle nejnovějšího datování je stáří nálezu určeno na cca 100 000 let. Dalším sbírkovým předmětem, důležitým pro hodnocení všech nálezů ze svrchního paleolitu, jsou lidské pozůstatky nalezené poblíž Koněprus. Nové radiokarbonové datování určilo jejich stáří na zhruba 13 tisíc let (magdalenien). Kosterní pozůstatky náležely pravděpodobně ženě na hranici mladšího a staršího dospělého věku. Z období mezolitu jsou ve sbírce uloženy čtyři originální dětské kostry, nalezené Františkem Proškem v roce 1949 v blízkosti obce Obříství (okr. Mělník). Součástí sbírkového souboru je i jedinečná série 47 recentních lebek Chalcha - Mongolů, kterou nasbíral v padesátých letech Emanuel Vlček v průběhu archeologické expedice v Mongolsku. Ve sbírkách jsou i kosterní pozůstatky z pohřebišť Vádi Kitna a Kalábša jih z egyptské Nubie datovaných do prvních stoletích našeho letopočtu.2. Sbírka kosterních pozůstatků minulých populací Sbírky lidských pozůstatků minulých populací zahrnují kosterní materiál z různých historických období, resp. archeologických kultur tj. od mladší doby kamenné až po novověk. Kosterní pozůstatky byly předávány do Národního muzea různými institucemi z téměř celého území republiky a ucelenost nálezů byla zvýšena převzetím sbírkového fondu z výzkumů konaných Archeologickým ústavem ČAV. Velkou výpovědní hodnotu mají především početné soubory kostrových hrobů z jednoho pohřebiště, protože dovolují získané poznatky zpracovat statisticky a nalezené skutečnosti srovnat s dalšími stejně datovanými pohřebišti, nebo sledovat vývoj stavby těla v různých časových obdobích až po současného člověka. Tím si můžeme udělat nejen představu o lidech, kteří ve sledované oblasti žili, ale i jak reagovali na životní podmínky své doby. Zvláště významné jsou v tomto kontextu lokality, které byly trvale osídleny po mnoho století a pohřebiště na nich odkrytá pocházejí z různých časových horizontů. Z mnohých můžeme jmenovat Pavlov, Moravskou Novou Ves, Bílinu, Ducové a další. Od svého založení oddělení shromáždilo více než 25 tisíc kosterních nálezů nebo žárových hrobů. Jde o jednu z největších sbírek tohoto typu v Evropě. kultura lineární keramiky (Bžany) - kultura vypíchané keramiky (např. Liběchov) - kultura moravská malovaná (např. Pavlov) – kultura šňůrové keramiky (např. Velešovice) - kultura nálevkovitých pohárů (např. Moravičany) – kultura zvoncovitých pohárů (Moravská Nová Ves) – únětická kultura (např. Praze 6 – Jinonice) – knovízská kultura (např. Bílina) – věteřovská kultura (např. Velké Pavlovice) – lužická kultura (např. Předměřice) – halštat (např. Radčice) - laténské období (např. Radovesice) – doba římská (např. Dobřichov – Pičhora) – období stěhování národů (např. Lovosice) – starohradištní období (např. Královský Chlumec) - středohradišní období (např. Mikulčice) – mladohradištní období (např. Mušov) – vrcholný středověk (např. Vršany) – novověk (např. Praha – sv. Jindřich) 3. Sbírka patologických změn a odchylek na kostrách i měkkých částech lidského těla.Základem sbírkového souboru je tzv. Jedličkova sbírka asi 6 000 anatomicko-patologických preparátů, které byly do Národního muzea převedeny v letech 1969 a 2005 z II. patologicko - anatomické kliniky Lékařské fakulty UK. Nejstarší preparáty jsou staré až 150 let. Jde o vynikající srovnávací materiál, protože většinou jsou u nich podchycena základní demografická data postižených osob, diagnóza a průběh choroby. Část sbírky tvoří i kosterní materiál. Najdeme tu např. rozsáhlý soubor lebek s předčasně srostlými lebečními švy, kolekci lebek se syfilitickými změnami, lebky změněné nádorovým onemocněním a také ukázky některých poranění. Obsáhlá je i sbírka chorobami postižených pánevních kostí a větší počet patologicky pozměněných dlouhých kostí končetin. Sbírka dokumentuje průběh různých chorob na různých orgánech lidského těla. Protože projevy různých nemocí se vlivem způsobu léčby mění, můžeme na těchto preparátech sledovat i léčebné postupy a úroveň medicíny v různých obdobích. Dokladem lidské krutosti a zvrácenosti je např. vypreparovaná kůže z těla mongolského knížete Chaisana. 4. Sbírka odlitků posmrtných masek, lebek a rukou význačných osobností, sbírka obličejových odlitků různých etnických skupin. Jedním z dokladů o fyzickém vzhledu lidí jsou posmrtné masky a odlitky rukou, které byly snímány ihned po smrti a sloužily jako předmět úcty. Ve sbírce jsou zastoupeny posmrtné masky slavných českých politiků (T. G. Masaryk, Jan Masaryk, E. Beneš), umělců (V. Nezval, B. Martinů) a vědců (J. E. Purkyně). Vedle europoidního obyvatelstva jsou zde odlitky obličejů Křováků, Eskymáků, Mongolů a Indiánů. Sbírka obsahuje asi 275 sbírkových položek.
  Obor12 - Antropologická
  Počet předmětů20454
   Posmrtná maska. Jan Masaryk, Dr. h.c. (1886 – 1948) - byl velvyslancem v Londýně (1925–1938), ministrem zahraničí Benešovy exilové vlády a ministrem zahraničí ve vládě Klementa Gottwalda. Kost stehenní. Zlomenina těla levostranné kosti stehenní. Depozitář. Uložení sbírky dokladající fylogenezi člověka. Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Lebka a hrudník. Hydrocephalus - nahromadění mozkomíšního moku v nitrolebním prostoru dítěte. Krční obratel. Neuzavření zadního oblouku u prvního krčního obratle, tzv. spina bifida anterior (Libice, nedatováno. Kost stehenní. Zlomenina v peritrochanterické oblasti levé kosti stehenní. Kost stehenní. Zlomenina horní třetiny diafýzy pravostranné kosti stehenní. Loketní kost a kost vřetenní. Nezhojená příčná zlomenina v polovině těla pravostranné kosti loketní . Posmrtná maska. Prof. Dr. Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937) byl pedagog, politik a filozof. Po první světové válce se stal prvním československým prezidentem. Posmrtná maska. Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832) byl německý básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel. Zemřel ve věku 83 let. Výlitek lebky. Travertinový výlitek lebky neandertálce nalezený na lokalitě Gámovce u Popradu (paleolit, 105 000 let př.n.l. Lebka. Lebka ženy z jeskyně Zlatý kůň z lokality Koněprusy z období magadalenienu (Homo sapiens sapiens, Koněprusy, 13 000 let. Odlitek lebky. Odlitek lebky anatomicky moderního člověka z lokality Cro-Magnon ve Francii (Homo sapiens, cca 30 000 př.n.l. Lebka. Zhojená sečná poranění na lebeční klenbě - na levé temenní kosti s přihojeným kostním fragmentem a levé spánkové kosti (Budyně nad Ohří 12, novověk. Lebka. Porotické změny spojované někdy s chudokrevností (tzv. hyperostosis porotica) na temenních kostech dítěte (Mikulčice, hrob č. 1825, středověk, 9.- 10. století. Kost pažní, loketní a vřetenní. Degenerativně-produktivní změny - artróza - levého loketního kloubu (Mikulčice, hrob č. 1860, středověk, 9.- 10. století. Kost klíční. Zlomenina klíční kosti u jedince z velkomoravských Mikulčic (Mikulčice, hrob 1873, středověk, 9.- 10. století. Lebka. Arteficiální zasáhy na zadním okraji velkého týlního otvoru (mutilace foramen magnum) (Mikulčice, hrob 2004, 9.- 10. století. Lebka. Nezhojené sečné zranění lebeční klenby (Żatec - Žižkovo náměstí, středověk, 13.- 15. století. Dolní čelist. Zhojená zlomenina právé části těla dolní čelisti (Mikulčice, hrob 1034/VII, 9.- 10. století. Hrudní páteř. Projevy Forestierovy choroby na dolním úseku hrudní páteře (ThV - ThXI) u jedince z Kladrub (Kladruby, hrob č. 8, 17-18. století. Pánev, kost stehenní. Zřetelné degenerativní změny prostranného kyčelního kloubu (coxarthrosis) (Žatec - Žižkovo náměstí, středověk, 13.- 15. století). Žebro. Rozdvojení (bifurkace) a zhojená zlomenina prvního pravého žebra (Kladruby, hrob 48, novověk, 17.-18. století). Pánev. Oboustranný srůst křížo-kyčelního spojení - projev difůzní idiopatické kosterní hyperostózy (D.I.S.H.) (Kladruby, hrob 60, 17.- 18. století). Hrudník. Srůst rukojeti, těla a xiphoidního výběžku kosti hrudní, perforace těla kosti hrudní a úplná osifikace chrupavčitách partií žeber (Kladruby, hrob 73/I, 17.- 18. století). Depozitář. Uložení sbírky minulých populací, tj. lidských kosterních pozůstatků z pravěkých a historických lokalit. Depozitář. Uložení sbírky posmrtných masek a odlitků rukou významných ososbností naší a světové historie. Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat Pro doplnění počtu-pak prosím smazat