25 - Společenskovědní podsbírka

 1. Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Žatci
  ÚzemíŽatec a okolí, přilehlé regiony, české země, Evropa
  ObdobíSpolečenskovědní podsbírka Regionálního muzea v Žatci je velmi různorodá, jsou zde integrovány sbírkové fondy dvou vlastivědných institucí - německého městského muzea a českého menšinového muzea. V roce 1896 byl ustaven Výbor pro založení německého muzea v čele s Josefem Hollubem, ředitelem žateckého gymnázia. Muzejní exponáty byly nejprve shromažďovány na radnici. První výstavní prostory byly veřejnosti zpřístupněny až v roce 1930 v budově čp. 127 na Floriánském náměstí. Ale to již celé 3 roky působilo v Žatci i české menšinové muzeum. Jeho zakladatelem byl školní inspektor K. A. Polánek. Také české muzeum se muselo během své existence několikrát stěhovat. Vyhovující umístění získalo v roce 1935 v suterénu nové budovy Švehlovy školy. Součástí muzea byla také rozsáhlá knihovna. Nacistická okupace činnost českého muzea přerušila. České sbírky byly rozptýleny, malou část získalo německé městské muzeum. To své sbírky soustředilo od roku 1939 v budově na Husově ulici čp. 678. Zde, v nově upravených prostorách bývalého sirotčince, byla vytvořena skutečně reprezentativní expozice. Již 20. 5. 1945 byly z příkazu ministerstva školství zajištěny sbírky německého muzea. Na poválečné obnově muzea se významně podílel učitel František Kopecký a právě jeho zásluhou bylo Polánkovo městské muzeum v květnu 1947 znovu zpřístupněno. F. Kopecký řídil muzeum v Žatci až do roku 1966. Jen několik let bylo muzeem okresním ( 1955-1960). Statutem z roku 1991 byla vymezena jeho regionální působnost a muzeum přejmenováno na Regionální muzeum K. A. Polánka. Struktura žateckých historických sbírek vyplývá z činnosti obou muzeí. Nevíme, zda si toto muzeum stanovilo sbírkotvorný plán. Kusé zprávy nacházíme v tzv. Fődischově kronice nebo ve starých inventářích (HauptInventarium 1896-1946). Nejčastějším způsobem získání byl dar nebo koupě. Zaměření sbírkotvorné činnosti českého menšinového muzea bylo všeobecné,orientované na nejrůznější doklady života společnosti. I zde byly předměty získávány nejčastěji darem. Výkaz darů byl zveřejňován ve sborníku Krajem Lučanů a nahrazuje nám tak inventáře českého muzea, které se nedochovaly. Společenskovědní podsbírku tvoří doklady lidské činnosti od středověku do současnosti. Jádro podsbírky představují předměty z 19. a 20. století.
  PředmětySpolečenskovědní podsbírka Regionálního muzea v Žatci je rozdělena do 11 skupin. Podsbírku tvoří:Skupina Av - písemnosti archivní povahySkupina písemností archivní povahy je nevelká a obsahuje doklady ze 16. až 20. století. Skupinu tvoří kroniky, listiny, mapy a pozůstalost E. Glasera. Významnou součástí je originál Kroniky české Václava Hájka z Libočan z roku 1541. Poměrně rozsáhlá je pozůstalost mezinárodně uznávaného arabisty Eduarda Glasera (písemnosti a fotografie z let 1874-1926). Materiál - papír, kůže, kov, sklo.Skupina C - cínySkupina obsahuje přes 400 předmětů z cínu a jiných kovů. Převažují předměty z 18. a 19. století. Součástí jsou hlavně užitkové a dekorativní předměty k vybavení domácností (talíře, mísy, holby, konvice), cechovní památky, kropenky a svícny. Zařazeny jsou zde také výrobky z jiných kovů.Materiál - různé kovy a slitiny (měď, cín, mosaz, bronz, litina).Skupina E - etnografieSkupina etnografie je různorodá a shromažďuje doklady převážně z 20. století. Skupinu tvoří 130 předmětů získaných v rámci akviziční činnosti muzea formou darů nebo nákupů. Součástí je zařízení kuchyně (včetně nábytku a kuchyňského náčiní), textil (vyšívané kuchařky, části oděvu), betlémy (nejnovější akvizice v rámci vánočních výstav). Materiál - dřevo, železo, slitiny kovů, keramika, sklo, loubky a proutí, textilie.Skupina F - fotografieVe skupině F je více než 6000 inventárních čísel. Skupina obsahuje převážně fotografie různého tematického zaměření z 19. a 20. století. Jsou zde zastoupeny snímky dokumentující politické, společenské a kulturní události regionálního významu, architekturu a památky, činnost spolků a organizací. Výjimečnou vypovídací hodnotu mají fotografie města Žatce z ateliéru J. Wary. Samostatné téma tvoří fotografie věnované chmelařství. Převažují snímky z produkce místních ateliérů a amatérských fotografů. Součástí skupiny F je podskupina Fp - pohlednice regionální.Skupina H - historieSkupina historie je určena pro předměty od středověku do 2. poloviny 20. století. Převažují soubory předmětů z 19. a prvních desetiletí 20. století. Skupina obsahuje více jak 700 inventárních čísel. Skupinu tvoří soubory nábytku, praporů, pracovních nástrojů, předmětů k zařízení domácnosti. Součástí jsou také různé doklady způsobu života v Žatci a okolí. Významný a pro region charakteristický je soubor chmelařského nářadí a náčiní (rýče, průboje, věrtele, plombovací kleště atd.).Materiál - dřevo, různé kovy a slitiny, sklo, textilie, kámen, kůže, papír, slonovina, peří.Skupina HK - staré tiskySkupina starých tisků obsahuje více jak 900 titulů. Tisky z oblasti historie, přírodovědy, jazykovědy i náboženství byly vydány v rozmezí 17. - 19. století. Převažují německé tisky z 19. století, zastoupeny jsou tisky psané česky, latinsky a francouzsky. Původně byly součástí knihoven německého a českého muzeua v Žatci a muzea v Podbořanech. Staré tisky zpracoval v roce 1998 PhDr. Petr Holodňák. Tisky napadené plísní byly v roce 1997 odborně ošetřeny v SČM v Roztokách u Prahy.Materiál - papír, kůže, pergamen, kov, textilie.Skupina K - keramikaSkupina K je určena převážně pro předměty ze skla, keramiky a porcelánu. Dokumentuje období od 17. do konce 20. století, převažuje 2. polovina 19. a 1. polovina 20. století. Obsahuje více jak 700 inventárních čísel. Ve skupině jsou zastoupena užitková a dekorativní skla vyrobená jak klasickým manufakturním způsobem, tak i tovární pásovou produkcí. Významnou součástí je soubor pivních lahví a sklenic. Vedle výrobků ze skla jsou zde také dekorativní a užitkové výrobky ze všech druhů keramických materiálů. Materiál - porcelán, kameninaSkupina M - militariaSkupina militarií zahrnuje chladné a palné zbraně a ostatní materiál. Tvoří ji přes 200 inventárních čísel. Dokumentuje období od 18. do 20. století. Významný je soubor palných zbraní z puškařské dílny rodiny Lässigů ze Žatce. V tomto souboru převažují terčovnice, které jsou přednostně restaurovány. Součástí skupiny militarií jsou také kopie husitských zbraní.Materiál - různé kovy, dřevo, kůže.Skupina N - numismatikaSkupina numismatik je početná, představuje přes 5000 inventárních čísel, a to z období od antiky do současnosti. Významnou součástí jsou nálezy mincí např. "Žatecký poklad" nalezený v r. 1937, hliněná nádoba s 357 stříbrnými mincemi (denáry čes. knížete Jaroslava, něm. císaře Jindřicha II., augšpurs. biskupa Bruna). Specializovanou částí je soubor chmelových známek, který zpracoval a publikoval Marek Cajthaml. Chmelové známky patří do skupiny účelových známek a jejich nominální hodnota vyjadřuje množství načesaného chmele. Tato část je systematicky rozšiřována nákupy a dary. Soubor řádů a vyznamenání obsahuje hlavně řády a vyznamenání z období vlády Františka Josefa I. a československé řády a vyznamenání. Soubor odznaků tvoří exempláře se vztahem k regionu a k činnosti různých spolků a organizací. Dále sbírku tvoří pečetidla a tiskařské štočky.Materiál - různé kovy a slitiny, papír, textilie.Skupina P - přístrojeSkupinu přístrojů tvoří přes 200 předmětů s inventárními čísly a s různým určením. Skupina dokumentuje období od 18. do 20. století. Součástí jsou významné soubory hodin a kapesních hodinek, ze kterých jsou systematicky vybírány exempláře pro restaurování. Dalším důležitým souborem jsou hudební nástroje. Mezi nimi vyniká klavichord z roku 1789. Jedná se o jeden z mála dochovaných signovaných nástrojů čelného představitele nástrojařské rodiny Schiedmayerů, Johanna Christopha Georga. Klavichord byl v roce 1996 restaurován. Skupinu dále tvoří pračky, žehličky, šicí stroje, váhy, psací stroje. Materiál - různé kovy a slitiny, dřevo, textil, papír, porcelán, mramor.Skupina UH - umělecká historieVe skupině uměleckohistorických předmětů se nacházejí obrazy, plastiky, grafiky a výrobky uměleckého řemesla. Skupina obsahuje přes 700 děl s inventárními čísly, která zahrnují období od 15. do 20. století. Těžiště skupiny UH tvoří díla barokní a moderních směrů 19. a 20. století. Díla pocházejí většinou ze Žatecka a okolních regionů. Menší část je širší evropské provenience (práce německých, francouzských a vlámských autorů). Výjimečná je dlabaná plastika Madony na půlměsíci s Ježíšem, dílo neznámého českého mistra okolo roku 1470. Do muzea přešly i ucelené soubory barokní plastiky z mobiliářů rušených kostelů. Velký význam z hlediska regionální historie má veduta Žatce (dřevoryt) od Jana Willenberga z roku 1611. Zajímavý je barokní cyklus zobrazení světců z kapucínského kláštera. Mimořádné kvality jsou tři rokokové pastely. V grafikách si zaslouží pozornost listy G. P. Rugendase a vlámské rytiny ze 17. století. Po roce 1900 vznikla celá série dokumentárních maleb zajímavých dominant města Žatce. Umění 20. století reprezentují osobnosti E. Orlika a O. Brázdy. Sbírka se uzavírá obrazy a kresbami z 50. let 20. století od V. A. Šrůtka.Materiál - papír, textilie, dřevo, kov, sádra, sklo.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů23382
   Cínová váza. Datace: Neuvedená. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Krojidlo ševcovské. Datace: Neuvedená. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Kolébka. Datace: Neuvedená. Původ: Dar. Provenience: Neuvedená. Důvod uložení: Ochrana kulturního a historického dědictví regionu v okolí města Žatce. Jmenovací list Karlu Voigtovi. Datace: 1923. Provenience: Žatec. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Dámský čepec. Datace: Neuvedená. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Loket - měřidlo. Datace: Neuvedená. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Hrnec na sádlo. Datace: Neuvedená. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Pivní sklenice 0,3 l na stopce – vývozní z 21. století. Dar od žateckého pivovaru. Důvod uložení: Ochrana kulturního a historického dědictví regionu v okolí města Žatce. Kniha. Geographie. Nűrnberg, 1773. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Mince. Krejcar M. Terezie. Datace: 1760. Lokalita: Rakousko. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Účelová známka (na mouku). Datace 19. – 20. století. Lokalita: Holedeč. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Flašinet. Datace: Neuvedená. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Obraz – Lesní siesta.Autor E. Gaillard. Konec 18. století. Lokalita: neuvedena. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Jezdecká pistole s perkusním zámkem z 18. století. Na zámkové desce nápis (POTSDAMMAGAZ). Provenience: Postupim. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Uložení historické sbírky s knihovnou Uložení historické sbírky s knihovnou Uložení historické sbírky s knihovnou Uložení historické sbírky s knihovnou Uložení historické sbírky s knihovnou Uložení historické sbírky s knihovnou Uložení historické sbírky s knihovnou Cínový svícen. Datace: 19. století. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Cínová slánka. Datace: Neuvedená. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Cínový talíř. Datace: Neuvedená. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Cínový pohárek. Datace: Neuvedená. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Pár koňských chomoutů. Datace: Neuvedená. Původ: Dar. Provenience: Neuvedená. Důvod uložení: Ochrana kulturního a historického dědictví regionu v okolí města Žatce. Máselnice ve tvaru dřevěného soudku. Datace: Neuvedená. Původ: Dar. Provenience: Neuvedená. Důvod uložení: Ochrana kulturního a historického dědictví regionu v okolí města Žatce. Míra na chmel. Datace: Neuvedená. Původ: Dar. Provenience: Neuvedená. Důvod uložení: Ochrana kulturního a historického dědictví regionu v okolí města Žatce. Nástroj na hřebelcování dobytka. Datace: Neuvedená. Původ: Dar. Provenience: Kolešov. Důvod uložení: Ochrana kulturního a historického dědictví regionu v okolí města Žatce. Dva kusy dřevěných navijáků na chmelový drát. Datace: Neuvedená. Původ: Dar. Provenience: Kolešov. Důvod uložení: Ochrana kulturního a historického dědictví regionu v okolí města Žatce. Pamětní kniha tělocvičné jednoty v Žatci z let 1898 – 1946. Provenience: Žatec. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Kniha: Bőhmen. Illustrierte Chronik von Bőhmen. Ein Geschichtliches Nationalwerk. Údaj o vydání a tiskaři odtržen, vročení 1853 (tužkou). Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Kniha: Antonjn Puchmajer. Nedělnj kázánj. W Praze w knjžecj Arcybiskupské knihtiskárně Josefy Fetterlowé 1825. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Kněžský ornát s malovanými květy na zlatém podkladě. Datace: Neuvedená. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Kniha: Dr. Joseph Franz Allioli. Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments Aus der Vulgata mit Bezug. Mnichov, 1851. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Lovecký roh. Datace: 1884. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Koule do praku. Datace: Neuvedená. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Láhev na minerální vodu. Na čelní straně pečeť a nápis Pivní kameninový korbel. Datace: Neuvedená. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Pivní sklenice 0,3 l z čirého skla z 21.století. Dar od žateckého pivovaru. Důvod uložení: Ochrana kulturního a historického dědictví regionu v okolí města Žatce. Puška s bodákem. Nápis : W. PIRKO IN WIEN. Datace: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Terčovnice těžká s perkusním zámkem. Datace: Neuvedená. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Kulovnice (terčovnice) těžká s perkusním zámkem. Nápis D. LÄSSIG IN SAAZ. Datace 19. – 20. století. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Husitský cep – replika, vyrobená v 2. pol. 20. století. Provenience: neuvedena. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Pečetidlo. Dokola nápis STADT SAAZER HOPFENBAU - VEREIN. Datace: 19. – 20. století. Lokalita: Žatec. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Mince. Groš Ferdinanda II. AV: FERDINAND RDI. II. D. GREX. I. S. A. GHB. REV: MAN 1624. Materiál: stříbro. Lokalita: Rakousko. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Mince z doby první světové války. Datace: 1916. Provenience: Rusko. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Fonografický váleček v pouzdře. Nahrávka: QUARTET SCHMIEDES-TREUE, 15413 DRP. Datace 19. – 20. století. Místo vzniku: Německo. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Dřevěné stolní hodiny. Datace: Neuvedená. Provenience: Neuvedená. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Gramofon z roku 1958. Místo výroby: Československo. Způsob nabytí: Přeřazeno z evidence DKP. Důvod uložení: Ochrana zajímavého technického zařízení. Valcha na prádlo. Datace: neuvedena. Lokalita: neuvedena. Způsob nabytí: Koupě. Důvod uložení: Ochrana kulturního a historického dědictví regionu v okolí města Žatce. Obraz. Barevná malba na papíru: Formani rozvážející žatecký chmel. KASPAR DANZER & COMP SAAZ. Karl Alex Wilke (1812). Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Hliněná plastika - sv. Jan Nepomucký. Vznik v 19. století. Provenience : Neuvedena. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Obraz - rodina Scholzova a Nožičkova. Autor: Leo Sikora. Olejomalba z pol. 19. století. Lokalita: neuvedena. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Mince. Desetník Frant. Josefa Lokalita: Rakousko-Uhersko. Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Bojová vlajka 11. stíhacího leteckého pluku z letiště Žatec. Datace: 2. pol. 20. století. Původ: Koupě. Důvod uložení: Ochrana kulturního a historického dědictví regionu v okolí města Žatce. Kniha: S. Joannis. Vetero Pragae, Caroli Joannis Hraba, Anno 1729. Původ a důvod uložení: Správa a ochrana staré muzejní sbírky. Depozitární uložení sbírky. Depozitární uložení sbírky. Depozitární uložení sbírky. Depozitární uložení sbírky. Depozitární uložení sbírky.