11 - Etnografická

 1. Sbírkalupa Sbírka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
  Odkaz na www stránkyhttps://www.nmvp.cz/
  ÚzemíEtnografická sbírka Valašského muzea v přírodě pokrývá území, charakterizované jako sběrná oblast muzea ve zřizovací listině. Její centrální částí je již od založení muzea v roce 1925 etnografický region Moravské Valašsko, hranice jsou definovány v publikaci Štika, Jaroslav: Etnografický region Moravské Valašsko jeho vznik a vývoj, Ostrava 1974, str. 49. V letech 1970 - 1974, kdy byl připravován plán dostavby muzea, bylo jeho sbírkové zaměření rozšířeno na celé území výskytu karpatského roubeného domu na východní Moravě a Slezsku. Proto byly k původnímu území dokumentačního zájmu přičleněny další dva geograficky navazující etnografické regiony - Těšínské Slezsko a Moravské Kopanice. Tato situace určuje územní rozsah etnografické sbírky až do současné doby a odpovídá dokumentačním a expozičním záměrům v oblasti lidové architektury a bydlení. Mapa sběrné oblasti v současné podobě byla publikována jako příloha článku Veselská, Jiřina: "Museum v přírodě nebylo by úplné...", in Almanach k 75. výročí Valašského muzea v přírodě, Rožnov 2000, str. 40-47.
  ObdobíPřevážná část předmětů, tvořících etnografickou sbírku, pochází z druhé poloviny 19. a 1. poloviny 20. století, jak odpovídá dokumentačním záměrům muzea a také náplni expozic jednotlivých areálů. Počátek sběratelské činnosti se vztahuje k činnosti Valašského musejního a národopisného spolku v Rožnově, založeného v roce 1911, jehož členové se zajímali zejména o esteticky působivé krojové součástky, řemeslnické nářadí a také roubené stavby, jimž hrozil zánik. Založení muzea v městském parku a přenesení prvních objektů rozšířilo sbírkový zájem o předměty denní potřeby, které by bylo možné v interiéru staveb instalovat a vytvořit tak obraz způsobu života předků. Zvláště zajímavým projektem této doby je Jaroňkův program prezentace všech oblastí každodenního života od obdělávání půdy až po slavnosti, obřady a obyčeje. Z poloviny 30. let 20. století pochází také návrh B. Jaroňka na vytvoření pobočky Zemědělského muzea, zaměřené na komplexní dokumentaci hospodaření na půdě. Od poloviny 60. let se s příchodem Ing. J. R. Bečáka formuloval nový sbírkotvorný program, zaměřený na jedné straně na kompletaci sbírkových kolekcí vztahujících se k jednotlivým úsekům života obyvatel - členů vesnického společenství na Valašsku, Těšínsku a Kopanicích, na druhé straně na život obyvatel městečka Rožnova. Obě rovnocenné části sbírkového programu byly formulovány na základě změny obsahu programu dokumentace lidové architektury. Komplexní program sbírkové dokumentace zaměřený na život obyvatel byl v závěru 20. století rozšířen do období konce 60. let 20. století s možnými časovými přesahy. V některých oborech pokračuje sbírková dokumentace až do současnosti - např. tradiční lidová řemesla, řezbářství a betlémářství, folklór. Osobnosti spojené s tvorbou sbírky: Bohumír a Alois Jaroňkovi - národopisná sbírka se zaměřením na vybavení domácnosti, oděv, porcelán a lidová keramika, dřevoryty, gobelíny; lékárník František Klauda - historický nábytek, militaria; Ing. J. R. Bečák - zakladatel sbírky zemědělského nářadí, keramiky, betlémů, ex libris a výtvarného umění; Dr. Arnošt Kubeša, Marie Salichová, Mgr. Marie Brandstettrová - tvůrci sbírky lidového oděvu založené v letech 1965-1968, stále doplňované, Mgr. Emilie Haroková - vytvořila sbírku lidového nábytku, Mgr. Marie Brandstettrová - budovatelka zemědělské sbírky, navazující na sbírku vytvořenou J. R. Bečákem, PhDr. J. Krba dlouholetý kurátor sbírky řemesel, zvl. kovářství.
  PředmětyVýznamnou část sbírky tvoří originální objekty lidové roubené architektury a vědecké rekonstrukce nedochovaných nebo poškozených památek lidového stavitelství, které byly umístěny v areálech jako zástupci určitých konstrukčních postupů, tektoniky staveb a jejich funkce.
  V podsbírce jsou zařazeny soubory trojrozměrných a dvojrozměrných předmětů, které jsou výsledkem terénní dokumentace z různých oborů lidské činnosti. Etnografickou sbírku tvoří v současné době tyto nejvýznamnější sbírkové kolekce: dokumentace způsobu obživy (zemědělská práce, řemesla, podomácká výroba), dokumentace způsobu života (bydlení, strava, příprava jídel), lidový oděv zejména z Moravského Valašska, keramika a sklo včetně kolekce malovaného porcelánu z rožnovských dílen, sbírky lidové keramiky Aloise Jaroňka, nábytek včetně nábytkových souborů, lidové umění (malby na skle, plastika), zvykoslovné předměty (betlémy, kraslice aj.), staré tisky, výtvarné sbírky (včetně souboru děl Aloise a Bohumíra Jaroňkových a souboru ex libris) a sakrální sbírky. Z nábytku patří k unikátům chebský sekretář z 1. čtvrtiny 18. století, jehož výzdobu tvoří reliéfní intarzie podle rytin J. Gallota, získaného z odkazu lékárníka Františka Klaudy, mecenáše Musejního spolku. Z téže pozůstalosti pak dva majolikové renesanční talíře z Urbina kolem roku 1550-1570. Ve sbírce textilií jsou významnými předměty např.: šátek na hlavu bohatě vyšívaný, zdobený krajkou, z Rožnova, součást ženského svátečního kroje z poloviny 19. století; rukávce - bohatě zdobené výšivkou, datované rokem 1828, z Rožnova, součást ženského svátečního kroje, plachta - úvodnice s pásy výšivky, datovaná 1751, z Rožnova, součást ženského obřadního kroje. Z předmětů keramické sbírky si zaslouží zvláštní pozornost kolekce ručně malovaného porcelánu včetně návrhů z dílen sourozenců Bohumíra a Aloise Jaroňkových, vztahující se ke specifickému uměleckému řemeslu, ovlivněnému stylem secese, sbírka lidové keramiky z konce 18. a počátku 19. století vytvořená Bohumírem Jaroňkem, kolekce obrazů a dřevorytů včetně návrhů Bohumíra Jaroňka.
  Obor11 - Etnografická
  Počet předmětů69498
   i.č. 463/7 – obraz - Sedmé zastavení Křížové cesty – Ježíš podruhé pod křížem padá, olej na plátně. Součást souboru, autor neznámý. Rozměry: 113,5 x 87,5 cm, stará muzejní sbírka. i.č. 827 – obraz – Sv. Jan Křtitel, kolorovaný tisk na papíru. Klasický motiv – Jan - dítě s beránkem a mušlí. Autor neznámý, rozměry: 45 x 36 cm, stará muzejní sbírka. Stav dobrý, papír zažloutlý. i.č. 12545/1,2 – betlém – sv. Josef s Ježíškem a P. Maria, součást souboru. Ručně malované dřevo, v 14 a 15 cm, koupě, stav dobrý. i.č. 18142 – poutní obrázek – sv. Žofie, barvotisk na papíru, perforovaný papír se zlacením, na rubu báseň. Rozměry: 11 x 8 cm, dar, perforace lehce poškozená, červené skvrny. i.č. 50419 – Jaroněk Bohumír - ex libris, jednobarevný dřevoryt na papíru. Rozměr: 9,9 x 8,2 cm, z produkce dřevorytů B. Jaroňka, převod se sbírky Jaroňkovy galerie, stav dobrý. Bednění kozubu IČ 316, dřevěné, nápis: „Z pomoci a milosti Boží a z nákladů Ondřeje Tkalca vystavěno jest dne 16. augusta roku 1717.“ V oblouku 77cm, max. V s latěmi 96cm, síla desek 3cm. stará sb. i.č. 52150 – Jaroněk Al.: návrh dekoru na keramiku - spodní okraj vázy, č. dekoru 509, malba na papíru. Rozměry: 11,5 x 13 cm, stará muz. sbírka, stav dobrý. Z produkce umělec. dílen v Rožnově p. R. i.č. 4081 – obraz – Sv. Anna s Pannou Marií, podmalba na skle, dřevěný rám, tyto typy obrazů bývaly součástí tzv. sv. koutů. Rozměry: 39 x 29 cm, koupě, stav dobrý. Orig. objektu roub. arch. chalupa bezzemka z Leskovce 70 IČ 64505, dvoudílná obytná soc. podm. disp. samostatný srub chléva, šindelová kryt. V srubu 2,46m, obytná část 5,07x3,58m, chlév 3,12x2,90m Model dřevěný - kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti IČ 458, ze souboru dřevěných modelů staveb na Rožnovsku od Ludvíka Kulišťáka z Hážovic, Rozměry max: 145 x 110 x 61 cm. stará sb. i.č. 4099 – obraz – Panna Maria s hořícím srdcem, podmalba na skle, dřevěný rám, tyto typy obrazů bývaly součástí tzv. sv. koutů. Rozměry: 32 x 23 cm, koupě, sklo příčně prasklé. Orig. objektu lidové arch. chalupa Lužná 28 IČ 2116, in-situ pův. trojdílná chlév. disp. s kůlnou, chlév později odřezán, prvky obyt. části dendrodat. poč. 18. st. D max 17,5m,V štítu 6,10m,chlév 5x5m i.č. 26663 – betlém – Sv. Rodina, součást souboru. Kolorované dřevěné ploché figury, v 16,5 cm, koupě, stav dobrý. Pochází zřejmě z Bystřice p. H. i.č. 62653 – fukar - čistič obilí. Sloužil k odstranění nečistot z obilovin. Výrobce - i.č. 33067 – bryčka. Sloužila ve 20. letech 20. stol. na fojtství v Jablůnkově, novým majitelem později upravena pro 6 lidí v kolářské dílně v Českém Těšíně, koupě. Rozměry: v 145 x š 125 x d 325 cm Stůl selský Ič.12141, z tvrdého dřeva, se zásuvkou, na deskové zkřížené podnoži, s datací 1885 a monogramem IHS. Povrch přírodní, domácká výroba.Rozměry: 80 x 80 x 80 cm. Koupě, z obce Lužná Lavice rohová Ič.25516, z měkkého dřeva, lubové konst.,opěradlo rámové s výplní, na konci područky. Přední nohy esovitě prohnuté, zadní rovné. Povrch v odstínech hnědé. Koupě. Rozměry: 207,5x85x42 cm Židle selská Ič. 30870, z měkkého dřeva, nohy soustružené,sedák lichoběžníkový. Opěradlo vyřezávané, s reliéfní řezbou-datace 1899 a jméno Petr Orsák Titín. Koupě.Rozměry: 39,5x36x89 cm Komoda Ič. 65612, součást souboru, z dílny J.Nývlta (1892-1961) z Rožn. p.Radh. z 20.let 20.st. Zásuvková skříň, pokrytá šablonovou malbou, rostlinný ornament, prvky secese.Koupě, rozměry:189x63x196cm Sekretář chebský Ič. 35834, chebská reliéfní intarzie z 18. st.z dílny J.K. Haberstumpfa (1657-1724) s motivy podle fr. rytce J.Callota (1592-1635).Dar F. Klaudy, mecenáše muzea.Rozměry:132x64x194 cm Truhla malovaná,r.1797, Ič.3674.Z měkkého dřeva, na soklu, kování mimo zámek zachovalé.Základ modrozelený,2 červené kartuše s kruhovými výsečemi,v rozích bíločervené rokaje. Koupě.Rozměry:75x70x110cm i.č. 62783 - bečka s dřevěnými obručemi. Z dřevěnice zaplavené při stavbě vodní nádrže Šance v 60. letech 20. stol. Koupě od Povodí Odry, které v té době domy vykupovalo. Rozměry: v 76 x prům.71 cm. Hoblík na louče Ič. 5713, nástroj z hranolu tvrdého dřeva, na obou koncích rukojeti. Na spodní straně zasazeny 2 skoby, k upevnění želízka. Povrch zdobí ryté růžice. Dar. Rozměry: 24 x 7,5 x 6 cm Razidlo kovové Ič.10728, kovová pomůcka k protlačování loga majitele firmy na papír, nápis: JANÍK, ROŽNOV NA MORAVĚ. dar z domu č. 175 z Rožnova pod Radhoštěm. Rozměry: 8,5 x 6 x 6,5 cm. Hák na strhávání šindele Ič.15462, z kusu železa, horní konec tvarován do dvou bodců, jeden zahnutý, druhý rovný, spodní konec dutý pro uchycení násady.Užívali hasiči. Koupě.Rozměry:13x28 cm Dýmka Ič. 2612, hlavička dýmky tvaru písmene U.Oba konce okovány mosaz. plechem. Na povrchu intarzie z perleti a vbíjené drátky,datace 1943.Autor F.Hlaváč z Velké Lhoty. Koupě.Rozměry: 8,2 x 5,6x7 cm Stolice strouhací-strýček Ič. 21145, ke strouhání šindele.Z tvrdého dřeva, klasické konstrukce, na 4 rozbíhavých nohách, sedací část z hrubé desky. Domácká výroba. Koupě.Rozměry:169x 31x67 cm i.č. 13159 – kancionál – Cithara sanctorum, soubor modliteb a písní evangelické provenience, 1736, kožená vazba s kováním. Rozměr: 18 x 12 cm, stav dobrý, listy doplněné papírem. i.č. 994 – plachta obřadní-úvodnice, bílé lněné plátno, středem hedvábím vyšívaný pás. Rozměry: 226x154cm, koupě, stav dobrý, Rožnov pod Radhoštěm, před 1820. i.č. 11330 – košile mužská, bílé bavlněné plátno, vyšívaná ažura, zdobeno vyšívaným líčkem. Rozměry: d 82cm, koupě, stav dobrý, Rožnov pod Radhoštěm, 1925. i.č.18796 – hůl, dřevěná, kostěná špička a rukojeť řezaná do podoby poprsí císaře Františka Josefa. Rozměr: d 80cm, Klaudova sbírka, stav dobrý, bez lokace, okolo 1900. i.č. 19427 – pytel třírohý, lněné plátno ručně tkané, ručně šitý. Rozměry: v 118cm, koupě, stav mírně poškozený, Lešná nad Bečvou, okolo 1910. i.č. 60499 - stavebnice kamenná v dřevěném pouzdře s návodem. Od r. 1910 sloužila dětem v rodině A. Kubeše, 1. ředitele VMP , koupě, velmi zachovalá. Rozměry: d 20,5 x š 20 cm, v 4 cm. i.č. 12376 – kniha církevní – index jmen Rožnovského růžencového bratrstva při kostele Všech svatých v Rožnově, 18. st., desky – samet a kování, mariagram. Rozměr: 41 x 27 cm, dar. i.č. 5587 – kordulka, z tmavě červeného sukna, lem ze zelené postřihované porty, kovové knoflíky. Rozměry: d zad 38cm, koupě, stav dobrý, Rožnov pod Radhoštěm, 1845. i.č. 20263 – papuče nízké, černá a bílá huňa, ručně šité. Rozměry: d šlapy 26cm, koupě, stav dobrý, Velké Karlovice, okolo 1920. i.č. 35314 – rukávce příramkové s výšivkou, bílý batist, výšivka bílou bavlnkou, knoflíky. Rozměry: d zad 37,5cm, koupě, stav mírně poškozené, Rožnov pod Radhoštěm, okolo 1920. i.č. 63439 – knoflík filigránový, slitinový kov stříbrné barvy, polokulovitý. Rozměr: průměr 2,8cm, koupě, stav dobrý, Valašské Meziříčí, okolo 1900. ič. 51885 - Jaroněk Bohumír: Štramberk VI., vícebarevný dřevoryt na papíře, zlacený rám. 77 x 68,5 cm, koupě, pochází z produkce uměleckých dílen z Rožnova p. R., stav dobrý. depozitář - uložení podsbírky Etnografická - fond zpracování vláken - kolovraty, modrotiskové formy depozitář - uložení podsbírky Etnografická - fond řemesel depozitář - uložení podsbírky Etnografická - fond textilu Uhlák i.č. 64635 pochází z měšťanského domu ve Frenštátě pod Radhoštěm z konce 19. století. Je zdobený stylizovaným motivem krajiny s loukou s košatým stromem. Rozměry: v 28 cm, š 25,5 cm, h 40 cm. Hmoždíř i.č. 3101 - železný používaný v domácnostech především na „tlučení“ koření. Rozměry: v 19,5 cm, h průměr 16,8 cm, d průměr 15,2 cm. Struhadlo na zelí i.č. 2635 se třemi železnými noži a truhlíkem, bez nožek. Bývalo běžnou součástí vybavení vesnických domácností v 19. století až do první poloviny 20. století. Rozměry: 65 x 20 cm. Hrnec železný i.č. 5455 dvouuchý, plastická značka HOŘOVICE 8 na povrchu nádoby dokládá výrobce předmětu firmu Václav Schmidt Hořovice. Rozměry: v 20 cm, průměr horní 27,7 cm, průměr dolní 22 cm. Črpák i.č. 4029 - nádoba používaná na horských salaších, dlabaná z jednoho kusu dřeva, se vsazeným dnem a vyřezávaným uchem, v horní části stylizovaném do podoby jelena. Rozměry: průměr 11 cm, v 10 cm Mlýnek na kávu i.č. 30571Nástěnný mlýnek na kávu zn. LEINBROCK´S REFORM s bílou porcelánovou násypkou zdobenou barevným květinovým dekorem. Rozměry: v 37,5 cm, š 14,5 cm, h 13,5 cm. Tkalcovský stav i.č. 9286 pochází z obce Nový Hrozenkov z 2. pol. 19. století. Tkaní plátna bylo jedním ze způsobů obživy obyvatel valašských vesnic, proto stávaly tkalcovské stavy v mnohých chalupách Forma modrotisková i.č. 17894 na ruční tisk se stylizovaný rostlin. vzorem z mosazných hrotů a plíšků. Pochází z barvířské dílny J. Ježíška z Val. Meziříčí z konce 19. stol. 24 x 23,7 x 5,1 cm Kolovrat i.č. 29634 slouží na spřádání textilních vláken, rámová konstrukce, soustružené kolo poháněné dřevěnou šlapkou. V 77,5 cm, průměr kola 46,5 cm. ič.151, A. Jaroněk: talíř porcelánový závěsný, modře malovaný dekor - holubice, fialový okraj, sign., plytký, ruční podglazurní malba, lokalita Krásno, dat. 18.2.1908, rozm. v 5 cm, průměr 42 cm ič.223, svíce stočená zdobená barevnými růžemi, miskovitý tvar, sloupek voskový ve tvaru věnečku, voskové nálepy, dat. přelom 19. a 20. st., rozm. v 15 cm, 18 x 19,5 cm; Jaroňkova pozůstalost ič. 56084, láhev pivní Pivovar Rožnov, objem 1 l, lisovaná z hnědě tónovaného skla, zapuštěné dno s vtaženou výdutí, protáhlé hrdlo, ve stěně profilovaný nápis PIVOVAR / ROŽNOV, rozm. v 33 cm