5 - Botanická

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea v Chomutově, příspěvková organizace
  ÚzemíHerbář muzea je koncipován jako srovnávací a dokladový herbář květeny ČR se zaměřením na severozápadní Čechy (Okresní muzeum v Chomutově je v současné době jediným pracovištěm, kde se systematicky shromažďuje botanický materiál z Krušných a Doupovských hor, Podrkrušnohorské pánve a Středního Poohří). Bohatě je též v herbáři zastoupeno Slovensko, v menší míře pak i jiné části Evropy (především Německo, Rakousko, Itálie, Skandinávie a Balkánský poloostrov).
  ObdobíHerbářové položky pocházejí od cca poloviny 19. století do současnosti.
  PředmětyBotanická sbírka dosahuje téměř 35 000 herbářových položek a je logicky rozčleněna na čtyři podskupiny: Lišejníky (cca 150 položek), houby (cca 2 500), mechorosty (cca 3 500 položek) a vyšší rostliny (cca 28 000 položek).Herbář má přidělenou mezinárodně uznávanou zkratku CHOM. Herbářové sbírky je možné studovat prezenčně i formou výpůjček.Sbírka lišejníků - obsahuje položky především z různých komplexních přírodovědných průzkumů Krušných hor.Ve sbírce hub jsou obsaženy především různé dřevokazné houby a dále doklady komplexních přírodovědných průzkumů z různých částí SZ Čech.Sbírka mechorostů obsahuje vzácné staré exikátové sbírky: A. Kopsch - Bryoteca Saxonica, E. Bauer - Bryotheca Bohemica a E. Bauer - Musci europaei exiccati. Ve sbírce jsou dále velmi podrobně dokumentovány rašeliníky SZ Čech a mechorosty Krušných hor.Herbář vyšších rostlin má formát 30x47 cm a herbářové položky jsou zařazovány obvyklým způsobem do obálek podle druhů a ukládány v krabicích. Složky s jednotlivými druhy jsou řazeny podle systému použitého v druhém vydání Klíče k úplné květeně ČSR (Dostál, 1958). Herbář se skládá ze starého fondu ( položky sbírané před rokem 1945 - cca 4 000 položek) - především sběry A. a F. Rotha, E. Dörra, P. D. Thiela, J. Kunze, O. Klementa, J. F. Knafa, P. J. Hampla a dalších. Samostatnou skupinu tvoří položky z vídeňského výměnného spolku. Po roce 1945 byl herbář rozšířen o sběry J. Lorbera, A. Pyška, J. Sládka, F. Červeného, K. Kubáta a dalších. Význačnou složku tvoří materiál získaný ze záchranných přírodovědných výzkumů - např. Zátopového území Nechranice, Přísečnice, odkaliště Vysočany, Louchov, kamenolomu Blzeňský vrch aj.Mimořádnou součástí sbírky jsou početné kolekce některých rodů (např. Rubus sp., Thymus sp., Mentha sp., Montia sp., aj.), které svým rozsahem odpovídají velkým centrálním herbářům.
  Obor5 - Botanická
  Počet předmětů1735
   Pohled na standartní papírovou krabici, ve které jsou ukládány herbářové položky Pohled na uložení sbírkového fondu v papírových krabicích v depozitáři Pohled na uložení sbírkového fondu (mechorosty) v papírové krabici v depozitáři