9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea v Chomutově, příspěvková organizace
  ÚzemíSeverozápadní Čechy - předevąím okres Chomutov a přilehlé části okresů Most a Louny, ojediněle lokality z ostatních částí Čech ( okr. Teplice, Karlovy Vary) a nálezy z ciziny (Rakousko, Německo, Švýcarsko, Dánsko, Polsko - věsměs ze staré sbírky fondu Chomutov).
  ObdobíSbírka obsahuje předměty z celého období pravěku od paleolitu a z období středověku a novověku aľ do 18. století.Sbírku tvoří 3 části: fond Chomutov, fond Kadaň, fond Most.1. Fond Chomutov je rozdělena na 2 části. Stará sbírka (označena CV-S před inventárními čísly) obsahuje převáľně jednotliviny a byla vytvářena od vzniku městského muzea v r. 1911 do r. 1945. Její základ tvoří sbírky soukromých sběratelů F. Steinera či F. A. Günzela, na jejím odborném zpracování se podílel významný badatel H. Preidel. Po r. 1945 byla činnost muzea značně utlumena. Aľ v r. 1966 byla zaloľena přírůstková kniha, v níľ jsou evidovány nové nálezy, ať uľ získané dary od soukromníků nebo vlastní výkopovou činností muzea. Nová sbírka je označena CV-N před inventárními čísly, jeľ navazují na řadu staré sbírky CV-S, i před přírůstkovými čísly. 2. Fond Kadaň. V souvislosti se slučováním muzeí v 70. letech bylo zruąeno Městské muzeum v Kadani a veąkeré jeho sbírky byly převedeny do Okresního muzea v Chomutově. Fond tvoří opět 2 části: stará sbírka (označena K-S před inventárními čísly) obsahuje vesměs jednotliviny získané muzeem před r. 1945, nová sbírka je označen K-N před přírůstkovými čísly, je evidována v přírůstkové knize zavedené v r. 1967 a obsahuje jednak nové nálezy od r. 1945, jednak předměty získané muzeem před r. 1945, jeľ nebyly evidovány ve staré sbírce K-S.3. Fond Most představuje nálezy získané výzkumnou činností Archeologického ústavu Praha, expoziturou Most (dnes Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech Most) od jejího zaloľení v r. 1953 předevąím na území okresu Chomutov, zároveň byly do sbírky Okresního muzea v Chomutově převzaty nálezy z akce Průzkum Pětipeské pánve, která probíhala v 80. letech a zasáhla oblasti jiľní části okresu Chomutov a přilehlé části okresu Louny. Tento obrovský soubor byl předám muzeu v letech 1994-1996 spolu s evidencí v předávacích protokolech, nálezových zprávách a na kartách beden. Soubor je doplňován nálezy záskanými průběľnou výzkumnou činností ÚAPP Most na území sběrné oblasti muzea.Vąechny tři fondy jsou vedeny důsledně odděleny, se svou vlastní evidencí, ukládány podle lokalit, materiálu nálezů a evidenčních čísel.
  PředmětySbírku tvoří z největąí části střey a fragmenty keramických nádob a rekonstruované keramické nádoby, keramické kachle a jejich zlomky, dále brouąená a ątípaná industrie (kamenné nástroje a zbraně), výrobky z kosti a parohu, kovové nástroje a zbraně, ozdoby z kamene, kosti, parohu, mědi, bronzu, ľeleza, skla, doklady stavební a výrobní činnosti jako např. Fragmenty cihel, omítky, struska, mazanice, soubory zvířecích kostí.
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů16857
   Fond CV-N, Místo, bronzová sekera s lištami, př. č. 1/2009, i. č. 11805, doba bronzová, detektorový průzkum Fond CV-N, Místo, bronzové náramky zdobené uzavřené, př. č. 2/2009, i. č. 11814, 11815, doba halštatská, detektorový průzkum Fond CV-N, Místo, bronzový turban, fragment, př. č. 4/2009, i. č. 11819, doba halštatská, detektorový průzkum Fond CV-N, Místo, bronzový náramek, př. č. 2/2010, i. č. 11819, doba halštatská, detektorový průzkum Fond CV-N, Místo, bronzový nákrčník, fragment, př. č. 6/2011, i. č. 11846a, doba halštatská, detektorový průzkum Fond CV-N, Přísečnice, bronzový Kristus, př. č. 40/74, novověk, výzkum kostela Fond CV-N, Tušimice, etážovitá nádoba, př. č. 7/76, kultura knovízská, výzkum Fond CV-S, Droužkovice, koflík, i. č. 1248, kultura únětická, ojedinělý nález Fond CV-S, Rubín, bronzová plastika, i. č. 17, doba halštatská, ojedinělý nález Fond CV-S, Brany, broušené nástroje, i. č. 854,1387, neolit, ojedinělý nález Fond CV-S, Čermníky, bronzová sekera, i. č. 112, doba bronzová, ojedinělý nález Fond CV-S, Ervěnice, bronzový náramek žebrovitě členěný, i. č. 8472, doba laténská, ojedinělý nález Fond CV-S, Chomutov, okraje ker. nádob, i. č. 4119, 4139, kultura lineární, ojedinělý nález Fond CV-S, Rubín, bronzová kování, i. č. 2992, 2991, 2992, doba hradištní, ojedinělý nález Fond CV-S, Vitčice, pazourkový sekáč, i. č. 355, neolit?, ojedinělý nález Fond CV-S, Droužkovice, bronzové náramky a spona, i. č. 4000,40001,4002,4003, doba laténská, údajně hrob Fond K-N, Běšice, miska, př.č. 1/98-3, doba halštatská, ojedinělý nález? Fond K-N, Hradec, miska s vlešťováním, př.č. 3/98, doba halštatská, ojedinělý nález? Fond K-N, Klášterec n. O., koflík, rytá výzdoba, př.č. 57/67, k. únětická, ojedinělý nález Fond K-S, Běšice, nedovrtaný mlat, i.č. 478, neolit, ojedinělý nález Fond K-S, Prunéřov, bronzové náramky ploché, i.č. 600, 601, k. mohylová, ojedinělý nález Fond K-S, Všehrdy, miska s uchem, i.č. 810, k. knovízská, ojedinělý nález Fond K-N, Chotěnice, džbánek, rytá výzdoba, př.č. 49/73, k. se šňůrovou ker., ojedinělý nález Fond K-N, Chotěnice, nádoba, př.č. 11/84, doba laténská, ojedinělý nález? Fond K-N, Kadaň, kachel glazovaný reliéfní, př.č. 30/63, novověk, ojedinělý nález Fond K-N, Vilémov, kam. mlýn řec. typu, př.č. 51/62, doba laténská, ojedinělý nález Fond K-S, Běšice, bronzový nápažník zdobený, i.č. 512, doba laténská, ojedinělý nález Fond K-S, Chotěnice, bronzový náramek žebrovitě členěný - 2 zlomky, i.č. 276, doba laténská, ojedinělý nález Fond MO, Poláky, nádobka na nožkách zdobená, př.č. 192/74-3, doba halštatská, hrob, výzkum Fond MO, Poláky, amforovitá nádoba malovaná, př.č. 181/74-2, doba halštatská, hrob, výzkum Fond MO, Čachovice, kam. brousek, př.č. 7/82-4, k. se šňůrovou ker., hrob, výzkum Fond MO, Čachovice, koflík, př.č. 8/82-2B, k. zvoncovitých pohárů, hrob, výzkum Fond MO, Čachovice, kam. nátepní destička, př.č. 8/82-6, k. zvoncovitých pohárů, hrob, výzkum Fond MO, Kadaň, keramika - atický střep, př.č. 70/69-3a, d. časně laténská, sídliště, výzkum Fond MO, Lomazice, bronzová spona, př.č. 18/67-2, doba římská, hrob, výzkum Fond MO, Lomazice, železná sekera, př.č. 27/67-3, doba římská, hrob, výzkum Fond MO, Lomazice, terina, př.č. 45/67-1, doba římská, hrob, výzkum Fond MO, Vikletice, amfora , př.č. 147/63-2, k. se šňůrovou ker., hrob, výzkum Fond MO, Vikletice, pohár, př.č. 156/63-2, k. se šňůrovou ker., hrob, výzkum Fond MO, Čachovice, křemencová surovina, př.č. 36/77-5, neolit, sídliště, výzkum Fond MO, Čachovice, koflík - zlomek, př.č. 29/77-7, k. knovízská, depot, výzkum Fond MO, Droužkovice, miska zdobená, př.č. 3/75-17, k. knovízská, depot, náhodný nález Fond MO, Kadaň - hrad, džbán malovaný - zlomek, př.č. 100/73-4a, vrcholný středověk, výzkum Fond MO, Lomazice, bronzové kování, př.č. 23/67-6, doba římská, hrob, výzkum Fond MO, Lomazice, terina, př.č. 40/67-1, doba římská, hrob, výzkum Fond MO, Vikletice, amfora malovaná, př.č. 142/63-3, k. bylanská, hrob, výzkum Fond MO, Vikletice, zásobnice, př.č. 142/63-1, k. bylanská, hrob, výzkum Fond CV-S, Březno, kostěná špachtle a hrot, i.č. 8667, 8668, ojedinělý nález Fond CV-S, Chomutov, kam. sekera, i.č. 1143, ojedinělý nález Fond CV-S, Čermníky, kam. sekeromlat, i.č. 841, ojedinělý nález Depozitář archeologie, pohled na uložení nádob Depozitář archeologie, pohled na uložení ostatních nálezů v plastových a papírových krabicích Depozitář archeologie, pohled na uložení ostatních nálezů v dřevěných bednách