11 - Etnografická

 1. Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  Odkaz na www stránkyhttp://www.mzm.cz/palac-slechticen/
  ÚzemíMorava, zejména jižní, širší srovnávací materiál z území bývalého Rakouska-Uherska, dále evropský materiál, zejména Balkán, ojediněle Orient
  ObdobíOd 15.století až po současnost, zejména 19. a první polovina 20.století
  PředmětyVznikala od založení původně Františkova muzea v roce 1818, předměty nejdříve evidovány v odboru starožitností a modelů. Od roku 1897 působí lidovědné oddělení, které začíná programově sbírat doklady života lidových (venkovských) vrstev na území Moravy. V letech 1904, 1912 a 1919 byly zakoupeny velké kolekce předních sběratelů F.Kretze a J.Klvani (keramika, výšivka, textil) , které vytvořily základ sbírek. K nim přibyla po roce 1920 kolekce nerealizovaného Zemědělského muzea a další předměty získávané akviziční činností. Rozvoj nastal zejména po roce 1945, kdy byla sbírkotvorná činnost postavena na odborně fundovaný základ, začaly být doplňovány dosud nevyváženě budované fondy, do nichž bylo získáno množství dokladů od soukromých sběratelů (např.J.Tvrdého, L.Vycpálka), dále bohaté kolekce spolku Vesna i předměty převedené z jiných muzeí (Uměleckoprůmyslové muzeum Brno, muzeum Kunštát, Svitavy, Jevíčko). Od roku 1973 byly ministerstvem kultury poskytovány dotace na dokumentaci výrobků Ústředí lidové umělecké výroby (do 1990). Největší počet sbírkových předmětů však byl shromážděn usilovnou akviziční činností pracovníků., která vyústila k vytvoření řady sbírkových kolekcí reprezentativních pro území Moravy (fajáns, kroj, výšivka, kraslice)Etnografickou podsbírku tvoří:soubor textilu, obsahující oděvní a interiérové součásti, doklady textilních technik – výšivky, krajky, tkaniny, modrotisky, které jsou převážně moravské, méně slovenské, české nebo slezské provenience. Nejvíce textilií pochází z 2. poloviny 19. století. Tradiční sbírkové oděvní součásti doplňuje kolekce zahrnující oděv tovární výroby a oděv odpovídající módním trendům let 1920 - 1980. textilní sbírka spolku Vesna, obsahující tradiční textilie, zejména výšivku, převážně ze Slovenska a Balkánu, méně z moravských regionů, většinou z 2. poloviny 19. století. soubor nábytku, tvoří kolekce nábytku užívaného v lidovém prostředí, převážně z Moravy, dále malé soubory ze severních Čech (skupina tzv.chlebníků), jednotlivé kusy z Rakouska a Slovenska, pocházející z 18. a hlavně 19. století. Kromě rukodělně vyráběného nábytku obsahuje i ukázky tovární sériové produkce, dokumentující běžný interiér (zejména kuchyně z doby kolem poloviny 20. století). soubor hudebních nástrojů, užívaných v lidovém prostředí, včetně tzv.nástrojů zvukových, pocházejících převážně z Moravy, dále Slovenska, Balkánu, jednotlivé kusy i z Orientu (Vietnam), méně z 18. , většinou z 19. a 1. poloviny 20. století. soubor zvykosloví, obsahující předměty se vztahem k lidovým obyčejům výročním a rodinným a to moravské provenience, z Čech jen jednotliviny, převážně z 19. a 20. století. soubor kraslic, převážně z Moravy (80 %), ze Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Německa (Lužice), Chorvatska, Slovinska, Bulharska. Nejstarší kusy jsou z devadesátých let 19.století (Morava), převážná část sbírky z 20. století, nové kolekce už z roku 2001. soubor tisků a rukopisů obsahuje tisky a rukopisy, které se uplatňovaly v lidovém prostředí (poutní tisky, modlitební knížky, rukopisné knihy modliteb, rukopisné předpisy léčení zvířat aj.) Převážně jsou české, z části německé, polské, moravské a slezské provenience z 18. a 19. stol. soubor dokumentace ÚLUV, obsahuje předměty, které vznikly v rámci činnosti Ústředí lidové umělecké výroby v období 1973-1993, členěné podle jednotlivých oborů (textil oděvní a interiérový, keramika, výrobky ze dřeva, přírodních pletiv, perleti, kovu, oděvní doplňky), zahrnuje především Moravu, méně Čechy. soubor hraček zahrnuje tradiční lidovou hračku, hračku z městského prostředí i doklady suvenýrového charakteru. Zastoupena jsou tradiční centra výroby Skašov, Krouna, moravská a česká provenience, jednotlivosti ze Slovenska, Rakouska, Německa, Ruska, Maďarska, polovina 19. stol. až závěr 20. stol. soubor maleb na skle obsahuje obrazy, které pocházejí z dílen jihočesko-rakousko-bavorského okruhu a severovýchodních Čech., dále z dílen na území Moravy, Slezska, méně Slovenska. Těžiště sbírky spočívá v malbách moravské provenience z konce 18. až poloviny.19. stol, menší část tvoří novodobá tvorba (G. Růžička, J. Kobzáň, A. Žigová). soubor maleb zahrnuje kolekci převážně olejomaleb s náboženskou tematikou na plátně, méně na dřevě či lepence, ojediněle na plechu. Autorsky je nejvíce zastoupen malíř F. Hána Blatničky (3. čtvrt. 19. Stol.), zbývající obrazy jsou většinou anonymní. Specifickou skupinku tvoří 13 ikon. Součástí kolekce je několik kusů tvorby naivistů (E. Valčíková, anonymové) a poloprofesionálů (portréty) a též střeleckých terčů. Většina obrazů pochází z jižní a střední Moravy, přesný původ ikon není doložen. soubor plastik obsahuje doklady dřevěných a ojediněle i keramických soch světců a světic, z nichž část byla umístěna v domovních výklencích, případně vesnických kapličkách. Primitivní projevy až profesionální řemeslná tvorba ovlivněná slohovým názorem.Většina plastik anonymní, nedatovaná. Malá skupina plastik umístěna v skříňkových rámech. Z ikonografického hlediska převažuje mariánská a christologická tematika, ze světců nejpočetněji zastoupen sv.Jan Nepomucký, sv. Florián, sv. Josef, sv. Antonín, ze světic sv. Anna. Novodobá řezbářská tvorba doložena pracemi J. Večeřílka, M. Žitníka, F. Košíka, do oblasti naivistické tvorby patří práce A. Paříka. Plastiky pocházejí především z Moravy, méně Čech a ojediněle Slovenska, konec 18. – 20. stol. soubor ceroplastik obsahuje doklady tzv.klášterních prací (v podobě ostatkových skříněk), voskové figurky světců a světic pod skleněným poklopem a doklady tvorby naivistického charakteru umístěné v skříňkových rámech, které pocházejí z jihovýchodní Moravy. Předměty byly získány z území Moravy, byly zhotoveny v období od konce 18. do1. pol. 20. stol. soubor děl dovednosti reprezentují předměty odlišného charakteru, které dokládají různé formy výtvarné tvořivosti. Ucelenou skupinu vytvářejí montáže v lahvích a pod skleněným poklopem (především s náboženskou tematikou), dále rozmanité předměty často upomínkového rázu. Morava, 19. - 20. stol. soubor skla představuje sortiment sklářských výrobků, které byly zastoupeny v prostředí lidových vrstev. Mezi nimi se objevují nejčastěji sklenice zdobené mělkým řezaným, leptaným nebo broušeným dekorem či barevnou malbou. Uzavřenou skupinu tvoří dvě desítky prysek, dále soubor skla s rubínovou lazurou a kolekce amalgamového skla. Specifickou skupinu představuje tvorba A.Hudáka z 2. pol.20. stol.nebo doklady užitkového továrního skla (zavařovací sklenice). Českomoravská vrchovina, 19. - 20. stol. soubor keramiky obsahuje doklady všech keramických druhů, které se vyskytovaly v moravském prostředí: středověká hrnčina, lidová hrnčina , fajáns (novokřtěnská, moravská, slovenská, manufakturní ), měkká kamenina (tovární i rukodělná produkce), tvrdá kamenina, porcelán. Veškerý sortiment od stolního nádobí, nádob na ukládání a přípravu potravy po keramiku se speciálními funkcemi, stavební keramiku a doklady technologie. Morava, Čechy, Slezsko, Rakousko (hrnčina, fajáns), Slovensko (reprezentativní soubor hrnčiny a fajánsí), Německa, Polska, Maďarska, Rumunska, Zakarpatské Ukrajiny, Balkánu, Itálie, od 15. do 20.stol. soubor kamnářské keramiky představuje kolekci kamnářských plastik a kachlů z území Moravy, především z 2. pol. 19. až 1. pol. 20. stol. soubor grafiky a kreseb zahrnuje autorské kresby a malby autochtonní lidové kultury , které slouží jako důležité ikonografické doklady (zejména architektura, kroj), dále autorské grafiky a lidové tisky. Původ: Morava, Slovensko, 18. - 20. stol. fotoarchiv obsahuje záznamy (negativy – zčásti skleněné, pozitivy, diapozitivy) autochtonní lidové kultury materiální i duchovní převážně z území Moravy (oděv, stavitelství, sídla, kulturní krajina, zemědělství, řemeslné techniky, zvykosloví, folklórní projevy). Dokumentují kulturu všedního dne, folklorismus v oděvu či interiéru, život národnostních menšin na Moravě i moravských emigrantů a reemigrantů. Dále sem náležejí ikonografické doklady (výtvarné umění, keramika, staré tisky), osobnosti sběratelské a badatelské,folklórní interpreti, záběry sbírkových předmětů, muzejních expozic a muzeí v přírodě ve střední a východní Evropě. Morava, Slovensko, Čechy, jihovýhodní Evropa, ojediněle exotické země, 1887 - 2001. soubor filmů obsahuje filmové dokumenty pořízené amatéry i profesionálními studii, které zachycují tradiční pracovní a výrobní postupy, zvykoslovné příležitosti, tance. Jádro tvoří záznamy mečových tanců pořízené Fr. Pospíšilem ve 30. letech 20. stol. a německé výukové filmy natočené kolem roku 1942. Vzhledem k charakteru materiálů byly originály předány do České filmotéky, která pro EÚ zhotovila videozáznamy. Dokumentuje oblasti: Morava, Čechy, dále Německo, Francie, Španělsko, Rusko, Polsko, Dalmácie, 1928-1988. soubor dokladů lid. zaměstnání – lov, sběr, zahrnuje rybářské nádoby z velkostatku ve Velkém Meziříčí, jiné rybářské náčiní, pasti, klece, odměrky na střelný prach, hřeben na sběr borůvek; 19. a 20. století. soubor dokladů lid zaměstnání - včelařství, obsahuje úly klátové, skříňkové, košnice, 3 figurální úly, včelařské nářadí a pomůcky. Morava 19. a 20. Století. soubor dokladů zemědělství - zápřah, obsahuje chomouty, jařma, postroje. Morava 19. a 20. stol. soubor dokladů zemědělství - kultivace, představuje kolekci oradel (60 kusů včetně tzv.josefského pluhu z 18. stol. ze Slavíkovic), plečky, rýče, motyky, vidle, radlice, krojidla apod. z 19. a 20. stol z Moravy a Slovenska (kolekce motyk z hamru v Medzevu). soubor dokladů zemědělství - sklizeň, zahrnuje kosy, srpy, vidle, cepy, kosíře na slámu, fukary aj.nářadí ke sklizni a zpracování obilí a okopanin. Morava 19. a 20. století. soubor dokladů zemědělství – vinařství, tvoří kolekce čel vinařských sudů dat.1838, 1890 (jihomoravské pohraničí), vinařské nože, motyky, kosíře, nůžky, postřikovač, části lisu. Jižní Morava 19. a 20. stol., Slovensko (motyky z hamru v Medzevu), Balkán (koštýř z tykve) 20. stol. soubor dokladů salašnictví představuje kolekci dřevěných črpáků (střední Slovensko), salašnické nádoby, hole, váhy na sýr z r.1787, jinak 19. a 20. stol., Slovensko, Valašsko (zvl.Nový Hrozenkov). soubor dokladů chovu domácích zvířat obsahuje nůžky na stříhání ovcí, hřebelce, biče, náhubky, krmítka, kukaně apod. z Moravy, 19. a 20. stol. soubor dokladů zemědělské výroby – zpracování obilí, zahrnuje část mlýnského složení, mlynářské vybavení (násypky, lopaty, křesací kladiva), žernovy, mlecí kameny, mírky na obilí (dat.1782, 1851, 1864), zásobnice na obilí, z Moravy, většina z 19. století. soubor dokladů stravy obsahuje náčiní k přípravě a uložení pokrmů, ke stolování. Samostatnou skupinu tvoří nářadí k peci, kolekce solniček, naběraček, sít, struhadel, mlýnků, hmoždířů, pražičů aj. z Moravy, 19. a 20. stol. soubor dokladů stravy – nádoby na vodu, obsahuje čutory, korbele, nádobky z tykve ze Zakarpatské Ukrajiny, Rumunska, Balkánu, Moravy, 19. a 20. stol. soubor dokladů stravy - slaměnky, tvoří ošatky a podložky pletené ze slámy z Moravy a Maďarska, 19. a 20. stol. soubor dokladů stravy – formy na máslo, zahrnuje dřevěné formy s reliéfní řezbou, korýtkové, kruhové, deskové, rozkládací s výsuvným dnem, 2. pol.19. stol. až 1. pol. 20. stol. z Moravy (zvl.Jihlavsko). soubor dokladů stravy – formy na sýr, představuje dřevěné formy na oštiepky (Slovensko, Zakarpatská Ukrajina), na sýr (Morava) z 19. stol. soubor dokladů stravy – formy na perník, obsahuje dřevěné formy s reliéfní řezbou, náboženské i světské motivy, na marcipán, na speciální druhy perníku, na mistrovské kusy, některé datované, z 2. pol.18. stol. až 1. pol.19. stol. převážně z Moravy (Brno, Bystřice p. H., Kunštát, Jevíčko), ojediněle Slovenska (B. Štiavnica). soubor dokladů stravy – řemesla, obchod, obsahuje vývěsní štíty, nářadí řeznické, cukrářské, pivovarnické, vybavení obchodů, láhve, krabice od různého zboží. Morava, 19. a 20. století. soubor dokladů textilní výroby zahrnuje nářadí ke zpracování lnu a vlny, předení, tkaní, různým technikám šití, paličkování, vyšívání, kolovraty, přeslice, motovidla, vřetena, člunky, rozebrané tkalcovské nářadí, soukadla, cívečnice aj., krejčovské, kloboučnické a provaznické nářadí, Morava, ojediněle Slovensko, střední Evropa, většinou z 19. a 20. stol., některé předměty , zvl.drhleny a motovidla datovány rokem 1786. soubor dokladů výrob – zpracování dřeva, obsahuje nářadí bednářské, truhlářské, kolářské, tesařské, dřevorubecké, na výrobu loučí, šindelů, kolekci hoblíků, nejstarší z r.1699, 1756, 1792, dále sekery, pily, vrtáky, dláta, ponky, kolekce kolářských ozdob aj., většinou z Moravy z 19. stol. soubor dokladů výrob – zpracování železa, tvoří kovářské nářadí, kovadliny, kolekce vozového kování, podkovy a podkovářské nářadí, vývěsní štíty, vesměs z Moravy, 19. a 20 .stol. soubor dokladů výrob – zpracování hlíny, osahuje předměty k hrnčířství, kamnářství, cihlářství – hrnčířské kruhy, formy na cihly apod. z Moravy, méně Slovenska, 19. a 20. stol. soubor dokladů výrob – zpracování kůže, obsahuje ševcovské šicí stroje z dílny v Lanžhotě, kopyta, ševcovské a sedlářské nářadí z Moravy, 19. a 20. století. soubor dokladů výrob – barvířství, zahrnuje vybavení barvířských dílen ve Velké Bíteši a v Ivanovicích na Hané, dále stůl, káď, věšák, mísy, kopisti aj. z Moravy, většinou z přelomu 19. a 20. stol. soubor dokladů výrob – olej, obsahuje vybavení olejny v Šumicích a Uherského Brodu, necky, putny, nádoby, mírky na zásyp – dvě z nich datovány 1840 a 1869. Morava, 19. - 20. stol. soubor pracovních pomůcek zahrnuje nářadí vápenické, zednické, knihařské, brouskařské, ponocenské halapartny apod. a blíže neurčené nože, sekery apod. z Moravy, méně Slovenska, 19. a 20. stol. soubor barvířských forem zahrnuje formy na modrotisk z barvířských dílen v Ivanovicích na Hané, Lošticích, Velké Bíteši, Veselí n.Mor. a Banské Štiavnici z 19. a 20. stol., Morava, Slovensko, 19.-20.stol. soubor tiskátek na výšivky představuje většinou sady. Morava, Slovensko, 19. a 20. stol. soubor dokladů domácnosti – lidová hygiena, obsahuje kolekce praček, pracích a mandlovacích pístů, žehličky, mandly, ukázky osobní hygieny (kulmy, natáčky, potřeby na holení), předměty k úklidu (košťata, smetáky), z Moravy, 19. - 20. stol. soubor dokladů domácnosti – vybavení, zahrnuje kolekce brýlí, rádia, školní tabulky, potřeby na topení, psací potřeby apod., Morava, většinou 20. stol. soubor dokladů domácnosti – svícení, zahrnuje svícny, držáky na louče, kratiknoty, olejové a petrolejové lampy, elektrická svítidla, kapesní svítilny. Morava, 19. a 20. stol. soubor dokladů domácnosti – váhy, obsahuje mincíře, váhy kuchyňské, kupecké, decimální, sady závaží, kamenná závaží převážně z Moravy, 19. - 20. stol. soubor dokladů domácnosti – hodiny, zahrnuje hodiny a jejich součásti – štíty, strojky, kyvadla, Morava nebo neurčený původ, většinou 19. stol. soubor dokladů domácnosti – cín, tvoří džbány, holba, konvice, Morava, 18. stol. soubor dokladů transportu – pěší, obsahuje putýnky, opálky, koše, tašky, převážně z Moravy, 19. - 20. stol. soubor dokladů transportu – jízdní, obsahuje vozy a jejich součásti, vozíky na trávu, trakaře, dětské kočárky, sáňky, brusle, lyže. Morava, většinou 20. stol.
  Obor11 - Etnografická
  Počet předmětů126619
   ukázka evidenčního záznamu pracoviště etnografického oddělení MZM z publikační činnosti etn. oddělení foto - Pod šable z publikační činnosti etn. oddělení z publikační činnosti etn. oddělení z publikační činnosti etn. oddělení MZM v Brně z publikační činnosti etn. oddělení Prezentační CD Etnografického ústavu MZM v Brně depozitáře etnografického oddělení depozitáře etnografického oddělení depozitáře etnografického oddělení depozitáře etnografického oddělení z publikační činnosti etn. oddělení pracoviště etnografického oddělení MZM pracoviště etnografického oddělení MZM z publikační činnosti Skříň sv. Barbora - z etnografické sbírky MZM v Brně ukázka evidenčního záznamu ukázka evidenčního záznamu Josefský pluh Litanie - z etnografické sbírky MZM v Brně z publikační činnosti etn. oddělení z publikační činnosti etn. oddělení MZM v Brně z publikační činnosti etn. oddělení MZM v Brně z publikační činnosti etn. oddělení depozitáře etnografického oddělení depozitáře etnografického oddělení