4 - Paleontologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  ÚzemíCelosvětová sbírka, v níž významem převažuje materiál ze střední Evropy, především z Českého masivu.
  ObdobíSbírka dokumentuje období přesahující 0,6 miliardy let tj. od svrchního proterozoika do konce kenozoika. Tvořila se průběžně od založení muzea v r. 1818, přičemž do svého základu pojala některé starší sbírky. Na jejím vytváření se soustavně podíleli muzejní pracovníci, významní přírodovědci a soukromí sběratelé, např. K. Sternberg, J. Barrande, H. Zeidler, A. Frič, A. Corda, O. Feistmantel, J. Marschal, E.. Bayer, A. E. Reuss, C. Klouček, R. Růžička, F. Hanuš, B. Bouček, J. Velenovský, B. Brabenec, F. Prantl, J. Koliha, V. Plas, J. Petrbok, V. Havlena, F. Němejc, Č. Bůžek, F. Holý, E. Knobloch, Z. Kvaček a mnoho dalších.
  Předmětymakro a mikrofosilie i mikroskopické preparáty (výbrusy, kutikuly získané macerací, spory a pyly) včetně početně významně zastoupeného typového materiálu, odlitky, modely.
  Obor4 - Paleontologická
  Počet předmětů158250
   Zkamenělá kompletní kostra ježovky z cenomanských sedimentů české lokality Předboj u Prahy, holotyp. List krytosemenné rostliny Eotrigonobalanus furcinervis (ROSSM.) WALTHER & KVAČEK z čeledi Fagaceae, Bukovité, třetihory, eocén, (lokalita Žitenice). List na větévce krytosemenné rostliny Platanus neptuni z čeledi Platanovitých, třetihory, miocén, (lokalita Kučlín). Primitivní paprskoploutvá ryba (Actinopterygii). Lokalita Olivětín. Stáří: spodní perm. Fosílie je uložena v jezerním vápenci, který se v 19. století používal k pálení vápna. Otisk vnitřního povrchu misky mlže Didymotis costatus (Frič). Svrchní křída - coniak, lokalita Černodoly. Světlezelenavě šedý slínovec, 33 x 37 mm, holotyp. Primitivní paprskoploutvá ryba (Actinopterygii). Lokalita Solnhofen. Stáří: svrchní jura. Fosílie je uložena v lagunním vápenci, který byl v 19. století těžen jako kámen pro litografii. Téměř úplné skulpturní jádro schránky amonita z německé svrchní křídy. Zkamenělina byla zakoupena roku 1904 od fy Krantz v Bonnu za prostředky z odkazu B. šlechtice Jiruše, výška 103 mm. Kostra ocasatého obojživelníka z vyhynulé podtřídy lepospondyli. Lokalita Nýřany. Stáří: svrchní karbon. Kostra je uložena v kenelovém uhlí, v 19. st. používaném na výrobu svítiplynu. Originál A.Friče Ploutevní trn primitivního rybovitého obratlovce z vymřelé třídy acanthodii. Lokalita Choteč. Stáří: spodní devon, spodní ems. Trn je zachován ve zlíchovském vápenci. Originál J. Barranda. Horní čelist mořského plaza z čeledi mosasauridae. Lokalita: Dolní Újezd. Stáří: svrchní křída. Kost je uložena ve vápenci a byla objevena náhodně v polovině 20. stol. Originál V. Zázvorky. Uložení originálů hlavonožců vyobrazených v díle Joachima Barranda Syst?me Silurien du Centre de la Boh?me. Exempláře jsou uloženy v moderním kompaktorovém systému. Uložení kenozoického paleobotanického materiálu zahraniční provenience v zásuvkách kompaktorového systému. Kompaktorový systém pro ukládání paleontologických sbírek v depozitářích Horní Počernice. Fosilie přední části těla mořského raka se zachovaným krunýřem, patrným rostrem a neúplně zachovanými končetinami, zaniklé lomy v oblasti Bílé Hory, Praha. Jádro schránky loděnky z vápnitých pískovců s výraznými příčnými žebry. Exemplář přes kýl doplněn sádrou. Výška: 131, šířka 105 mm. Exemplář je vyobrazen v práci A. Friče a U. Schloenbacha z roku 1872 Jádro misky mlže druhu Panenka speciosa Barrande, 1881. Graptoliti druhu Testograptus testis (Barrande, 1850). Kompletní jedinec trilobita druhu Odontochile hausmanni (Brongniart, 1822). Téměř kompletní gastropod druhu Polytropis dives Perner, 1903. Ventrální strana hyolita Ottomarites discors (Barrande, 1867) se zachovaným barevným vzorem. Část větve stromovité plavuňovité rostliny i s šišticí. Část olistěné větve přesličkovité rostliny stromovitého vzrůstu. Výtrusné šištice od stromovité přesličkovité rostliny. Průřez kmenem nahosemené rostliny inkrustované SiO2. Část olistěné větve předchůdce jehličnanů i s pavoukem. Plod krytosemenné rostliny Pseudoasterophyllites cretaceus O. Feistmantel ex Velenovský 1885, křída, lokalita Pecínov. Kmen stromovité kapradiny Protopteris punctata (Sternberg) Sternberg (holotyp Sternberg 1820), křída, lokalita Kounice. Samiččí šištice konifery Fricia nobilis Velenovský 1885 z čeledi Cypřišovitých, křída, lokalita Nové Strašecí.