Sbírka dne

Výsledky vyhledávání - RSS 2.0 Nalezeno záznamů: 2257

 1. 1. 24 - Africké umění

  Sbírkalupa Sbírka afrického umění
  PředmětySbírka obsahuje soubor afrických plastik a další předměty africké provenience(velké a střední plastiky, užité předměty, masky atd.)


 2. 2. 24 - (akční a konceptuální)

  Sbírkalupa Sbírka českého výtvarného umění 20. století Galerie umění Karlovy Vary
  PředmětyPodsbírku mohou tvořit různé předměty nerůznější povahy; nyní je složena z fotografické dokumentace. Je uložena v hlavní budově galerie.


 3. 3. 24 - Anatomická

  Sbírkalupa Muzeum normální a srovnávací anatomie Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK v Praze
  PředmětySbírka je tvořena velkým souborem lidského normálního i patologického osteologického materiálu, který pochází ze zrušených pražských kostnic. Od roku 1809 přibyly do muzea preparáty sluchového labyrintu nejrůznějších živočichů. Vedle anatomie člověka muzeum prezentuje i anatomii srovnávací. Ze Skandinávie pochází přibližně 180 rodů a 282 druhů zoologických objektů jak skeletů, tak i mokrých a nástřikových preparátů. Anatomický ústav roku 1877 převzal z tehdejšího fyziologického ústavu Purkyňovu sbírku antropologických, srovnávacích a embryologických preparátů a modelů. Nachází se zde i sbírka pánví, injikovaných placent, anomálií obratlů a žeber, a sbírka veškerých dosažitelných embryologických modelů, které bylo možné v 2. pol. 19. století získat. V muzeu je k vidění řada skeletů obratlovců, zejména koster primátů, včetně antropoidů, kytovců i tlustokožců. Srovnávací sbírky jsou doplněny o přírůstky materiálu ze zoologické zahrady. Pro účely topografické a klinické anatomie se zde nachází kompletní soubor řezů zmrazeným lidským tělem. Kromě suchých a mokrých anatomických preparátů se v muzeu nachází soubor posmrtných masek významných českých i zahraničních osobností, a soubor historických anatomických a histologických nástrojů. Celkovou atmosféru doplňují cenné výstavní vitríny z přelomu 19. a 20. století. Celkově se v muzeu nachází více jak 4.000 sbírkových předmětů.


 4. 4. 24 - Anthropos-archeologie

  Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  PředmětyZ cca 95% štípaná industrie, zbytek kostěné a parohové výrobky. Sbírka obsahuje též unikátní kolekci paleolitického umění z Dol. Věstonic, Předmostí, jeskyně Pekárny atd. (lidské a zvířecí plastiky, částečně i keramické, rytiny na kostech a v kameni, atd.)


 5. 5. 24 - Anthropos-osteologie

  Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  PředmětyZ terciéru, pleistocénu a ojediněle i holocénu kosti, vesměs zlomkovité. Pleistocénní kosti pocházejí většinou z archeologických lokalit (např. Dolní Věstonice, Předmostí, Milovice, jesk. Kůlna, jesk. Pekárna). Holocénní srov. mat. většinou obsahuje celé kostry. Ojediněle i kvartérní měkkýši.


 6. 6. 25 - Anthropos-pomocný edukativní materiál

  Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  PředmětyP. E. m. - Pomocný edukativní materiálPředměty různého charakteru, vyrobené péčí MZM (odlitky nálezových situací, modely obydlí, antropologických typů, zvířecích druhů aj.) slouží především k výchovným a výstavním účelům.


 7. 7. 24 - Anthropos-výtvarná díla

  Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  PředmětyV - Výtvarná díla Kolekce originálů obrazů, olejomaleb, kvašů, kreseb a skic, z nichž vynikají zejména četné práce Z. Buriana.Sbírka zahrnuje především vědecké rekonstrukce pravěkých živočichů, rostlin, vyhynulých tvorů, ale i scén ze života pravěkých lovců a jejich obydlí apod.Sbírka je určena pro návštěvníky muzea, tvoří ji součást expozic a výstav.


 8. 8. 24 - Archeologická-fond Archeologického ústavu

  Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea Děčín
  PředmětyVe sbírce jsou zastoupeny především, keramika, kovy (bronz, železo, stříbro, cín), kosti, sklo, dřevěné uhlíky, kůže.


 9. 9. 24 - Archeologická sbírka - fond Archeologické muzeum

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Teplicích
  PředmětyPodstatnou část fondu Archeologické muzeum tvoří keramické zlomky a celé nádoby, dále jsou zastoupeny zvířecí kosti, zlomky mazanice a doklady výrobní činnosti (struska, sklo-vina). Dále jsou zastoupeny kostěné, kamenné, bronzové a železné nástroje a zbraně, kamenné těrky a mlýnské kameny, kostěné, bronzové, švartnové, skleněné, jantarové, mosazné a železné ozdoby a pouze několika kusy ozdoby z drahých kovů (ze stříbra a zlata).


 10. 10. 24 - Archeologická sbírka - fond Archeologický ústav

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Teplicích
  PředmětySbírku tvoří soubory keramických nádob, jejich částí a hlavně zlomků, soubory pozůstatků po stavební a výrobní činnosti v podobě úlomků cihel, dlažeb, omítek, strusek a mazanic, soubory zlomků zvířecích kostí a výrobků z nich, a soubory kamenných, bronzových a železných zbraní, nástrojů a ozdob.

Výsledky vyhledávání - RSS 2.0 Nalezeno záznamů: 2257