3 - Mineralogická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  Číslo podsbírky1741
  ÚzemíSbírka nerostů je rozdělená na samostatnou světovou mineralogickou sbírku pocházející z lokalit celého světa, ale mimo naši sběrnou oblast jihovýchodní Moravy. Druhou samostatnou mineralogickou sbírkou je právě regionální sbírka minerálů oblasti jihovýchodní Moravy. Převážnou část sbírek minerálů obsahuje světová mineralogická sbírka, která je v příloze seznamu jednotlivých sbírkových předmětů vždy označená před každým inventárním číslem velkým písmenem S. Nerosty regionální mineralogické sbírky oblasti jihovýchodní Moravy jsou potom před každým inventárním číslem označeny velkým písmenem R.
  ObdobíNejstarší sběry nerostů pocházejí z období na konci 19. století. Převážná část světové mineralogické sbírky je však z období první poloviny 20. století. Základem této sbírky je sbírka převzatá v r. 1953 do bývalého Krajského muzea v Gottwaldově (nyní Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně) z bývalého Studijního ústavu firmy Baťa ve Zlíně, kde tato sbírka vznikala od r. 1936. Největším přínosem pro vznik mineralogických sbírek ve Studijním ústavu firmy Baťa bylo zakoupení rozsáhlé mineralogické kolekce pocházející ze sbírek hraběte Artura Desfours-Walderode v r. 1938 na jeho zámku v Potštátě. O rozšíření sbírek nerostů ve Studijním ústavu firmy Baťa se zasloužil majitel této firmy Jan Antonín Baťa nákupy početných kolekcí minerálů (např. krystalových drúz fluoritu z Cumberlandu v Anglii nebo hematitových drúz krystalů z italského ostrova Elby). Od r. 1953 do r. 1960 byl kurátorem sbírky dr. Jan Pásek z bývalého Krajského muzea v Gottwaldově, v letech 1962-1972 to byl dr. Stanislav Svoboda a od r. 1972 doposud je jejich kurátorem Jiří Krist. Veřejnosti byla ve větším rozsahu světová mineralogická sbírka prezentována poprvé v r. 1988, dále ve stejném rozsahu byla tato sbírka zapůjčena v r. 1992 pro výstavu v muzeu Prostějovska a naposledy byla na výstavě ve Zlíně v r. 1998.Regionální mineralogická sbírka oblasti jihovýchodní Moravy byla vytvářena od převzetí sbírek z bývalého Studijního ústavu firmy Baťa v r. 1953 a největším přínosem do ní bylo převzetí celé sbírky nerostů z Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě r. 1985. Zakladatelem a kurátorem této sbírky byl v uvedeném muzeu Svatopluk Krause. Od r. 1985 až doposud je kurátorem uvedené sbírky Jiří Krist.
  PředmětySvětová mineralogická sbírka je systematickou sbírkou nerostů (podle mineralogického systému H.Strunze) a obsahuje minerály z lokalit celého světa. Nejpočetněji jsou v ní zastoupeny již výše uvedené fluority, hematity, dále pak různé odrůdy křemene a velmi početný je kalcit. Celkově tuto sbírku tvoří 4 884 jednotlivých kusů minerálů.Regionální sbírka minerálů jihovýchodní Moravy je opět uspořádána podle stejného systému jako světová sbírka, ale je výhradně zaměřená na lokality v oblasti jihovýchodní Moravy. Jejich převážnou část tvoří nerosty z lokalit výskytů trachyandezitů a čedičů v širším okolí Uherského Brodu (např. Komňa, Nezdenice, Bánov aj.), které byly také z velké části převzaté v r. 1985 (jak je už výše uvedené) z Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě. Celkově tuto sbírku tvoří 1 306 jednotlivých kusů minerálů.Počet inventárních čísel je přitom v příloze jejich uvedeného výčtu o něco nižší z toho důvodu, že pod jedním inventárním číslem je v některých nutných případech zaregistrováno i několik jednotlivých kusů vzorků minerálů. Například pod inventárním číslem S 010101/26 jsou zahrnuty celkem 3 jednotlivé kusy vzorků nerostů a pod inventárním číslem R 051001/22 jsou zahrnuty 2 jednotlivé kusy nerostů, protože tady původně 1 kus se rozlomil podle staré praskliny do 2 kusů, které však spolu stále těsně souvisejí.
  Obor3 - Mineralogická
  Počet předmětů8355
   Moldavit - Dukovany; podlouhlý valoun s hrubě dolíčkovaným povrchem Ametyst - Komňa - na východojihovýchod od Uherského Brodu a jižně od Bojkovic; ametystové krystaly tvoří vyrostlice v puklinkových geodách uvnitř matečné nazelenale šedavé hornině z kontaktu s trachy Zlato - Witwatersrand; zlato v drúze spolu s krystaly křemene v křemenném slepenci Diamant - Sopouch Mir (Trubka Mir), rep. Sacha (Jakutsko); oktaedr diamantu na matečné hornině kimberlitu Stříbro - Freiberg; drátkovito - vláknitý agregát mineralogická podsbírka mineralogická podsbírka mineralogická podsbírka