24 - Archeologická sbírka - fond bývalé expozitury ArÚ v Mostě

 1. Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Žatci
  ÚzemíSbírkové předměty pocházejí z regionu Žatecka, převážně z okresu Louny, výjimečně i okresů sousedních (okr. Most, okr. Chomutov). Zastoupeny jsou zejména následující lokality: Velemyšleves, Tvršice, Minice, Čeradice, Truzenice, Trnovany, Sýrovice,, Soběsuky, Siřem, Seménkovice, Sedčice, Pšov - vrch Rubín, Dobříčany, Chotěbudice, Bezděkov, Pšov, Podbořany, Podbořanský Rohozec, Libočany, Líčkov, Dolánky
  ObdobíSbírka dokumentuje období pravěku, časné doby dějinné, raného a vrcholného středověku počínaje mladší dobou kamennou (neolit) a konče cca 16. stol. Sbírka vznikla záchrannou činností bývalé Expozitury Archeologického ústavu ČSAV založené r. 1953 v Mostě (nyní Ústav archeologické památkové péče SZ Čech Most). Na výzkumech se podíleli odborní pracovníci expozitury, zejména dr. D. Koutecký, dr. Z. Smrž, dr. J. Bubeník ad. Sbírkový fond byl předán do muzea v Žatci v r. 1993. Předány byly lokality teritoriálně spadající do sbírkové oblasti žateckého muzea. Důvodem předání bylo mj. kritické ohrožení sbírkových předmětů, způsobené zatopením depozitářů v druhém suterénu přesunutého děkanského kostela v Mostě, kde byly původně uloženy.
  PředmětySbírku tvoří zejména keramické zlomky, celé nádoby a části rekonstruovaných nádob, jiné výrobky z pálené hlíny (přesleny, závaží), zvířecí a lidské kosti, kostěná a parohová industrie, kamenné předměty, bronzové a železné zbraně nástroje, ozdoby a součástky oděvů, mazanice, uhlíky, struska, ojediněle výrobky ze skla.MATERIÁLY:keramika, kost, paroh, kámen, bronz, železo, dřevo, sklo
  Obor24 - Další
  Počet předmětů2217
   Keramický šálek s hrotitým uchem, knovízská kultura, Čeradice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Keramický šálek s uchem, doba bronzová, Minice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Keramický džbánek s uchem, starší doba bronzová, Pšov, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Miska tzv. lovosického typu, únětická kultura, Tvršice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Polokulovitá nádobka (šálek) s uchem, knovízská kultura, Velemyšleves, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Rekonstruovaná keramická nádoba, únětická kultura, Tvršice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Mísa tzv. braubašského typu s kolkovanou výzdobou, doba laténská, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Šálek s hrotitým uchem, mladší doba bronzová, Pšov, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Rekonstruovaná nádoba kultury lineární, Chotěbudice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Část etážovité amfory doplněná sádrou, kultura knovízská, Velemyšleves, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Polokulovitý hrnek s uchem, mladší doba bronzová Velemyšleves, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Fragmenty hliněného válcovitého závaží, doba bronzová, Sýrovice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Kamenné drtidlo rozlomené na dvě části, kultura lineární, Chotěbudice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Kamenný sekeromlat – hrobový nález, kultura se šňůrovou keramikou, Nové Sedlo, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Kostěná a parohová šídla a opracovaný paroh, doba bronzová, Dobříčany, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Fragment pazourkové dýky (severský import), eneolit Dobříčany, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Fragmentární keramický materiál, sídlištní nález, kultura s lineární keramikou, Chotěbudice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Část okraje a podhrdlí zásobnicové nádoby, mladší doba bronzová, Velemyšleves, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Železný předmět s hákovitým ukončením, doba hradištní, Dolánky - Rubín, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Dva zlomky bronzové jehlice, doba bronzová, Dolánky - Rubín, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Fragmenty okraje soudkovité nádoby s plastickou páskou na podhrdlí, doba halštatská, Pšov, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Fragmentární zvířecí kosti, tzv. kuchyňský odpad, doba bronzová, Minice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Fragment kamenného drtidla, doba bronzová, Tvršice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Rekonstruovaná nádoba kultury lineární, Chotěbudice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Nádoba s rytou výzdobou, kultura lineární, Chotěbudice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Uložení fondu expozitury Most Uložení fondu expozitury Most Miska s plastickou páskou na podhrdlí, doba halštatská, Chotěbudice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Keramická plochá miska s uchem, knovízská kultura, Čeradice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Fragment hliněného cedníku s uchem, doba bronzová, Minice , převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Dvouuchá amforka, starší doba bronzová, Velemyšleves , převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Keramický hrnek s uchy, doba bronzová, Velemyšleves , převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Nádobka s uchem a rytou výzdobou na výduti, starší doba bronzová, Pšov , převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Zlomky zvířecích kostí (osteologický materiál), doba bronzová, Tvršice , převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Fragmenty měděného náramku – hrobový nález, kultura se šňůrovou keramikou, Nové Sedlo, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Fragmentární keramický materiál, pozdní doba bronzová – štítarská kultura, Velemyšleves, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Fragment kamenného sekeromlatu, mladší doba kamenná, Dobříčany, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Fragmenty železného opaskového řetězu zdobeného bronzovými součástkami, doba laténská, Dobříčany, doba laténská, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Říční mušle (malakofauna), sídlištní nález, pozdní doba halštatská, Dobříčany, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Křemencová trojúhelníkovitá šipka, pozdní doby kamenná, Dobříčany, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Fragment hrdla nádoby, doba laténská, Dobříčany, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Pazourková čepel, mladší doba kamenná, Chotěbudice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Fragmentární keramický materiál, doba hradištní, Dolánky - Rubín, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Zlomek kostěného předmětu s rytou výzdobou, doba hradištní (?), Dolánky - Rubín, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Skleněný korálek, raný středověk, Dolánky - Rubín, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Fragment skleněného předmětu, blíže nedatováno, Dolánky - Rubín, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Rekonstruovaná nádoba, doba halštatská, Dolánky - Rubín, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Zlomky jantarových perel a kostěný kroužek, hrobový nález, kultura únětická, Tvršice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Zlomky bronzové záušnice – hrobový nález, starší doba bronzová, Tvršice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Fragmenty hliněného korýtka, doba bronzová, Tvršice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Část nádoby s plastickými vývalky, mladší doba kamenná, Chotěbudice, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Keramické zlomky ze sídlištního objektu, knovízská kultura, Velemyšleves, převzato z výzkumů bývalé Expozitury ArÚ v Mostě, správa fondu. Uložení fondu expozitury Most