24 - Archeologická sbírka - hlavní fond archeologie muzea v Žatci

 1. Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Žatci
  ÚzemíPředměty ve sbírce pocházejí v převážné většině z regionu Žatecka (území bývalých okresů Žatec, Podbořany a Louny ve stavu před r. 1960). Hojněji je zastoupen i okres Chomutov. Ojediněle jsou ve sbírce i předměty ze vzdálenějších lokalit (okr. Rakovník, okr. Plzeň-sever, okr. Karlovy Vary, okr. Teplice, západní Čechy). Zcela výjimečně jsou zastoupeny sbírkové předměty z území mimo republiku (Itálie, Egypt). Nálezy pocházejí z následujících lokalit: Ahníkov, Bezděkov, Běšice, Bílenec, Bítozeves, Blatno, Blažim, Blšany u Podbořan, Brody, Březno u Loun, Březno u Chomutova, Břežany, Břvany, Buškovice, Bystřice, Cárka, Čachovice, Čejkovice, Čeradice, Černčice, Čermníky, Černovice, Čínov, Deštnice, Děkov, Dobroměřice, Dobříčany, Dolánky, Dolejší Hůrky, Drahomyšl, Drahonice, Droužkovice, Dubčany, Hlubany, Holedeč, Holedeček, Hořesedly, Hořetice, Hořovičky, Hradiště, Hrádek u Sušice, Hrušovany, Hříškov, Chomutov, Chotěnice, Chrášťany, Chudeřín, Jesenice, Jezeří, Kadaň, Karlovy Vary, Kaštice, Kličín, Kluček, Kněžice, Kolešov, Kolešovice, Kounov, Krásný Dvůr, Kryry, Lažany, Letov, Levonice, Ležky, Lhota u Nečemic, Libčeves, Libědice, Liběšice, Liběšovice,, Libočany, Libořice, Líčkov, Lipenec, Lipno, Lišany, Lomazice, Lužice, Malá Černoc, Malé Březno, Malnice, Markvarec, Maštov, Měcholupy, Milčeves, Milošice, Mlýnce, Moravěves, Mory, Mradice, Nehasice, Nechranice, Nepomyšl, Neprobylice, Němčany, Nové Sedlo, Nové Třebčice, Očihov, Očihovec, Oploty, Opočno, Oráčov, Petrohrad, Pětipsy, Počedělice, Počerady, Podbořany, Podbořanský Rohozec, Podlesice, Poláky, Postoloprty, Přečáply, Příbenice, Pšov, Rabštejn, Radíčeves, Radonice, Raná, Rokle u Kadaně, Roztyly, Rvenice, Rybňany, Sádek, Sedčice, Selibice, Siřem, Skupice, Soběchleby, Soběsuky, Staňkovice, Stekník, Stránky, Stranná, Strkovice, Strojetice, Stroupeč, Strupčice, Sýrovice, Široké Třebčice, Škrle, Tatinná, Tlestky, Trnovany, Truzenice, Třeskonice, Třískolupy, Tuchořice, Tvršice, Údlice, Vadkovice, Valov, Velečín, Velemyšleves, Veletice, Veliká Ves, Velká Černoc, Větrušice, Vičice, Vidhostice, Vikletice, Vilémov, Vinaře, Vrbice, Vroutek, Všehrdy, Vysoké Třebušice, Zabrušany, Záhoří, Zálezly, Zalužice, Zbrašín, Zlovědice, Žabokliky, Želeč, Železná, Žíželice, Žatec. V některých případech jsou deponovány i blíže nelokalizovatelné archeologické nálezy.
  ObdobíSbírkové předměty reprezentují pravěké, časně historické, raně středověké a středověké osídlení výše popsaného území. Ojediněle jsou ve sbírce i předměty novověkého původu. Zastoupeny jsou následující archeologické kultury a období: paleolit, neolit, kultura lineární, kultura vypíchaná, k. schussenriedská, k. nálevkovitých pohárů, k. kulovitých amfor, k. šňůrová, k. řivnáčská, pozdní eneolit, k. zvoncovitých pohárů, doba bronzová, k. únětická, k. mohylová, k. knovízská, k. štítarská, k. bylanská, k. halštatská, k. laténská, k. římská, k. stěhování národů, pražský typ, raný středověk (k. hradištní), vrcholný středověk, novověk, pravěk - blíže neurč., antika, předměty egyptského starověku.Sbírkový fond byl postupně vytvořen úsilím řady institucí a jednotlivců od r. 1896. Od té doby jsou rovněž kontinuálně vedeny inventáře. Podstatná část fondu vznikla činností Městského muzea v Žatci a akvizicemi sbírek soukromých regionálních badatelů (Födische, Gerstenhöfera sen. a jr., Tischera, Lohmera, Sýkory). Pouze ojedinělé předměty pocházejí z bývalého Českého menšinového muzea. Po r. 1945 se sbírka stala fondem Okresního muzea v Žatci a byla vlastní sbírkotvornou činností dále rozšiřována. Na jejím budování a evidenci se podíleli zejména M. Wurdinger, H. Preidel, H. Födisch, Fr. L. Kopecký, Anton Schmiedl, M. Jančák, J. Bubeník. Dnes je tento fond uložen v depozitáři AD1 (celé nádoby a jejich větší zlomky, mlýny, drtidla apod.) a v depozitáři AD2 (fragmentární archeologický materiál). Hodnotné předměty jsou uloženy v trezoru, výběr nálezů je umístěn ve stálé archeologické expozici muzea. Práci se sbírkou umožňuje průběžně doplňovaná počítačová databáze -Sbírky-. Sbírka je i v současné době rozšiřována vlastními terénními výzkumy. Podrobná historie sbírkového fondu a kompletní přehled existující dokumentace je obsažen v publikaci -Z historie žateckého muzejnictví-, Žatec 1997.
  PředmětySbírka je tvořena různorodým archeologickým materiálem většinou fragmentárního charakteru, ale i jednotlivými ojedinělými nálezy z různých materiálů. Většinou jde o zlomky keramiky a keramiku, kosti zvířecí, antropologický materiál, mazanici a technickou keramiku (tyglík, dyzna, vodovodní trubka, kadlub), přesleny, závaží, štípaná industrie, broušená industrie, vývrtky, brousky, opracované kameny, drtidla a mlýny, závaží, měděné předměty, bronzové předměty (nástroje, zbraně, šperky a součásti oděvu, součásti koňských postrojů), železné předměty (nástroje, zbraně, šperky, součásti oděvu, stavební železo, zemědělské nástroje a součásti postrojů), skleněné předměty (korálky, nádobky, zlomky náramků), uhlíky a dřevěné předměty, malakologický materiál (mušle, škeble, ulity), švartnové předměty, struska, mince, hřivny, střešní krytina, pseudoartefakty.MATERIÁLY:keramika, kost, paroh, zuby, kámen, jantar, měď, železo, slitiny kovů (převážně bronz), zlato, stříbro, sklo, dřevo, švartna, struska,
  Obor24 - Další
  Počet předmětů7235
   Hliněná naběračka s tulejí, eneolit, lokalita neznámá, stará sbírka německého muzea        v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Mísa s výzdobou šrafovanými trojúhelníky, střední doba bronzová, Měcholupy, stará sbírka německého muzea v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Džbánek s uchem a rytou výzdobou, střední doba bronzová, Libočany, stará sbírka německého muzea v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Nádoba s uchy na výduti a rytou výzdobou, kultura lineární, Malá Černoc, výzkum        muzea. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Hrnec s uchem plošně zdobený radýlkem, doba římská, bez lokality, stará sbírka        německého muzea v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Zásobnicová nádoba s plastickou páskou na podhrdlí, starší doba bronzová, Staňkovice, výzkum muzea. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Kamenné drtidlo na obilí, pravěk, Žatecko, stará sbírka německého muzea v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Běhoun rotačního mlýna, doba laténská, Žatecko, stará sbírka německého muzea        v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Běhoun mlýna tzv. řeckého typu, doba laténská, Soběsuky, výzkum muzea. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Džbánek s odlomeným uchem a červeným dekorem, středověk, Žatec – nám. 5.       května, sběr z výkopu. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Džbánek s uchem, eneolit (baalberská kultura), Žatec – Macerka, záchranný výzkum       muzea. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Amfora s oušky na podhrdlí a výduti, eneolit, Žatec – Macerka, záchranný výzkum muzea. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Džbánek s uchem, středověk, Žatecko – bez bližších okolností, stará sbírka       německého muzea. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Zdobený pohár s uchem, eneolit, Žatec – Staňkovická ul., výzkum muzea – výbava kostrového hrobu. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Zdobený pohár s uchem, eneolit, Žatec – Staňkovická ul., výzkum muzea – výbava kostrového hrobu. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Hrnec zdobený vlnicí, doba hradištní, Žatec, výzkum muzea. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Hrnec s výzdobou na podhrdlí, doba hradištní, Radíčeves, Födischova sbírka. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Grafitový tyglík, doba hradištní, Žatec, výzkum muzea. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Etážovitá amfora s plastickou výzdobou, mladší doba bronzová (knovízská kultura),        Stránky, výzkum muzea. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Jehlancovité tkalcovské závaží, pravěk, Černčice, stará sbírka        německého muzea v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Hliněné tkalcovské závaží, pravěk (kult. neurčena), Černčice, stará sbírka        německého muzea v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Fragment mazanice s otisky proutěného výpletu, pravěk (blíže nedatováno),        Zalužice, sbírka Gerstenőfer. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce Amfora s tuhovaným povrchem, mladší doba bronzová (knovízská kultura),        Soběsuky, výzkum muzea. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Keramická poklička s knoflíkem, středověk, Žatecko, stará sbírka německého muzea        v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Keramický kahánek, středověk, Žatec, dar L. Engel. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Keramická konvička s výlevkou a uchem, středověk, lokalita neznámá (Žatec?),        sbírka Fődischova. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Keramická vodovodní roura, středověk, lokalizace neznámá, stará sbírka německého      muzea v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Hrnek s uchem, středověk, Žatecko, stará sbírka německého muzea v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Hrnec s rytou výzdobou z větší části rekonstruovaný, doba římská, Tvršice, sbírka        Gerstenhőfer. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Kostěný hřeben, doba římská, Siřem, výzkum muzea. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Fragment bronzového slitku, doba bronzová (knovízská kultura), Kněžice, povrchový sběr na poli. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Bronzová jehlice, mladší doba bronzová (knovízská kultura), Kněžice, povrchový        sběr na poli. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Kamenný sekeromlat, eneolit, Žatecko, z inventáře německého muzea v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Kopytovitý klín, neolit, Žatecko, z inventáře německého muzea v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Hliněné sošky, falza J. Sýkory, Malá Černoc, z invetáře        německého muzea v Žatci. Důvod uložení: Sírková kuriozita Keramická dyzna, doba bronzová, Rybňany, z inventáře německého muzea v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Fragment kadlubu na odlévaní srpu, doba bronzová, Rybňany, sbírka A.        Gerstenhőfera. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Štípaná industrie a pracovní odpad, eneolit, Kněžice, povrchové sběry na poli. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Zlomek skleněného korálu, doba laténská (?), Oploty, povrchový sběr ve chmelnici. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Zlomky náramků z kobaltového skla, doba laténská, Oploty, povrchový sběr ve        chmelnici. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Kostěné šídlo, neolit, Malá Černoc, výzkum muzea před r. 1945. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Štípaná industrie, neolit až eneolit, Malá Černoc, výzkum muzea před r. 1945. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Zlomky zdobené kostěné rukojeti nože, doba hradištní, Žatec, z inventáře německého muzea v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Bronzová spona, doba římská, Siřem, z inventáře německého muzea v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Bronzový náramek a spona, doba laténská, inventář keltského kostrového hrobu        z Nehasic. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Bronzový nánožní kruh, doba laténská, inventář keltského kostrového hrobu        z Nehasic. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Kamnový kachel s motivem draka, vrcholný středověk, Žatec, z inventáře       německého muzea v Žatci. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Železný hrot kopí, doba laténská, Staňkovice, výzkum kostrového pohřebiště. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Bronzová jehlice a záušnice, starší doba bronzová (únětická kultura), Liběšovice,        výzkum muzea. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. Soubor zvířecích kostí ze sídlištního objektu, knovízská kultura, Žatec – Macerka,        výzkum muzea. Důvod uložení: Ochrana archeologického dědictví regionu v okolí města Žatce. depozitář archeologické části sbírky depozitář archeologické části sbírky depozitář archeologické části sbírky depozitář archeologické části sbírky depozitář archeologické části sbírky