7 - Entomologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  ÚzemíSbírka EO je sbírkou hmyzu ve světovém měřítku, geografické zastoupení jednotlivých skupin hmyzu je ale nerovnoměrné. Obecně tvoří těžiště sbírky materiál ze střední a jihovýchodní Evropy a východního Středomoří včetně Íránu.
  ObdobíZáklad entomologických sbírek Národního muzea vznikal již v průběhu 19. Století jako součást zoologických sbírek. Soustavné a cílevědomé budování sbírek hmyzu je však spojeno s nástupem J. Obenbergera v roce 1920, kdy byly získány tehdy největší soukromé sbírky na území Čech, a sice sbírka O. Nickerla (Coleoptera) a M. Kheila (Lepidoptera). Sbírka v meziválečném období narůstala díky odkazům a nákupům soukromých sbírek, vlastním sběrem pracovníků NM (zejména na Balkáně) i díky spolupráci některých zahraničních krajanů (J. Mráz, J. David, B. Machulka). V Poválečné období bylo úsilí J. Obenbergera završeno vznikem samostatného entomologického oddělení, které je od roku 1961 dislokováno v Praze-Kunraticích. K významnému rozšíření sbírek v poválečném období přispěly zejména expedice do Turecka (1947) a do Íránu (1970, 1973, 1977) a odkazy a nákupy sbírek některých významných českých specialistů.Nejstarší položky pocházejí z 1. Poloviny 19. Století, hlavní část sbírek vznikla po roce 1920 a obsahuje předměty z konce 19. a 20. století.Ve sbírce jsou nejpočetněji zastoupeni brouci a motýli, k dalším významným skupinám patří zejména dvoukřídlí, rovnokřídlí, ploštice a blanokřídlí. Především historický význam mají sbírky V. Helfera (Coleopter), O. Nickerla (Coleoptera, Lepidoptera), M. Kheila (Lepidoptera), A. Vimmera a F. Kowarze (Diptera) a F. Klapálka (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera). K nejvýznamnějším sbírkám náleží sbírky brouků J. Acharda (Chrysomelidae), V. Balthasara (Scarabaeidae), L. Heyrovského (Cerambycidae), A. Jedličky (Carabidae), V. Machulky (Pselaphidae, Scydmaenidae) a J. Rambouska (Staphylinidae), motýlů A. Silbernagla a J. Tykače, blanokřídlých Z. Boučka (Chalcidoidea), F. Gregora (Symphyta, Ichneumonoidea) a O. Šustery (Aculeata), z dvoukřídlých sbírka J. Dirlbeka (Tephritidae).S počátky entomologických sbírekjsou spjata jména kurátorů A. Cordy, J. Dormitzera a E. Lokaye. Ve vedení EO vystřídali J. Obenberger, J. Mařan, J. Moucha, A. Čejchjan, L. Hoberlandt a J. Ježek. K dalším významným pracovníkům EO patřili Z. Bouček, J. Dlabola a J. Zahradník
  PředmětySbírku tvoří převážně suché preparáty ze všech řádů hmyzu z celého světa uložených v entomologických krabicích; nejpočetnější kolekci tvoří brouci (Coleoptera) a motýli (Lepidoptera). Sbírka zahrnuje i typové exempláře, kapalinové preparáty dospělců i jejich vývojových stádií a trvalé mikroskopické preparáty.Jedná se o srovnávací a dokladovou sbírku sbírku hmyzu, kteránslouží tuzemským i zahraničním badatelům, není však přístupná veřejnosti. Veřejnosti je určena entomologická část trvalé zoologické expozice v hlavní budově NM a občasné krátkodobé výstavy. Práce se sbírkami je veřejnosti rověž prezentována formou populárních článků, přednášek, konzultací a občasnými vystoupeními ve sdělovacích prostředcích.
  Obor7 - Entomologická
  Počet předmětů31549
   Afromorgus reiterorum - nový druh listorohého brouka, který byl posán ze sběrů expedice Národního muzea na Sokotru Asamia pulcherrima - jeden z nejkrásnějších zástupců čeledi krasovitých, pocházející z rovníkové Afriky Ulaikoilia jelineki - nový rod a druh krasce z Nové Guiney, popsán na počest Dr. J. Jelínka, emeritního pracovníka Národního muzea Oplodontha minuta - afrotropická bráněnka nově nalezená v rámci výzkumu hmyzu na ostrově Sokotra Lepismachilis hoberlandti - chvostnatka popsaná ze sběrů expedice Národního musea do Turecka v roce 1947 (typový materiál v mikroskopickém preparátu) Leptonema milae - nový druh chrostíka z Madagaskaru popsaný ze sbírek Národního muzea Dictyophara iranica - exotický křís z čeledi čelnatkovitých, z příbuzenstva svítilek, žijící v Íránu Uložení materiálu chrostíků konzervovaných v 75 % etanolu Sbírky brouků jsou uloženy ve standardizovaných krabicích na výšku v policových systémech, respektive kompaktorech Tenagogonus madagascariensis - holotyp madagaskarské bruslařky uložený ve sbírkách Národního muzea Nerthra williamsi - holotyp ploštice z čeledi bahnaticovitých, původem z Brazílie Spinolia insignis - kovově zbarevný zástupce čeledi zlatěnkovitých z jižního Slovenska Megascolia azurea - jeden z největších zástupců blanokřídlého hmyzu, Orientální žahalka ze severního Vietnamu Dasylabris atrata - bezkřídlá samička kodulky ze severní Afriky Rozsáhlé sbírky motýlů jsou uloženy v kvalitních dřevěných skříních trvale deponovaných v klimatizovaných depozitářích Thymelicus acteon - vzácný soumračník patřící v České republice k ohroženým druhům Holotyp škvora druhu Chelidura chelmosensis popsaný J. Mařanem v roce 1965 na základě materiálu sbíraného v roce 1936 během expedice Národního muzea do Řecka. Kobylka sbíraná českým cestovatelem E. S. Vrázem v roce 1896 na Nové Guinei a následně popsaná I. Bolívarem na počest N. M. Kheila, v jehož sbírce byla uložena (sbírka byla po Kheilově smrti v roce 19 Blastobasis pannonica - sbírkový doklad pocházející z Podyjí (holotypus) podle kterého byl popsán nový druh Morpho helenor - babočkovitý motýl žijící v neotropické oblasti, na snímku poddruh achillaenažijící v Brazílii Glaucopsyche alexis - modrásek kozincový patří k mizícím druhům v české přírodě Agnathus secundus - červenáček Agnathus secundus Jelínek & Kubáň, 2009 z Číny popsaný ze sbírek Národního muzea, jedná se teprve o druhého zástupce podivné podčeledi Agnathinae Coraebus volkovitshi - nový druh krasce z Číny, popsán v rámci expediční a vědecké spolupráce s ruskými a čínskými kolegy Satonius stysi - pouhé 2 milimetry velký brouk žijící na smáčených stěnách jihozápadní Číny a popsaný pracovníky muzea Lacconectus hainanensis - recentně objevený a popsaný druh potápníka z horských potůčků ostrova Hainan, Čína Glischrochilus jelineki - nově objevený druh lesknáčkovitého brouka ze západní Číny, popsaný na počest dlouholetého pracovníka muzea, Dr. J. Jelínka Caenis nigropunctata - jepice z Jávy, typový exemplář ze sbírky prof. F. Klapálka uložené v Národním muzeu Chrysiridia rhipheus - jeden z nejkrásnějších motýlů světa je příbuzný píďalkám a vyskytuje se výhradně na Madagaskaru