19 - Písemnosti a tisky

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  ÚzemíSbírka byla budována s bohemikálním zaměřením, avšak nejen v teritoriálním smyslu, nýbrž i ve smyslu jazykovém, autorském a tématickém. Ve sbírce je proto kladen důraz na knihy, které vznikly na českém území, ale jsou zde zastoupena i díla provenienčně německá, rakouská či francouzská a ruská.
  ObdobíRukopisy 12. - 19. st.St. Tisky pol. 15. st. - 18. (poč. 19.) st.
  PředmětySbírka rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea byla již od počátku budována s ohledem na bohemikální koncepci, stejně jako další sbírkové soubory Národního muzea. Nebránila se však ani akvizici dokladů zahraniční rukopisné tvorby a pozdějšího knihtisku. Za její základ byly položeny dary českých šlechtických rodů (Sternbergové, Kolowratové ad.). Rukopisná sbírka pokrývá svým fondem období dějin od 12. do 20. st. Obsahuje jednak vlastní sbírku rukopisných knih (sign. začínající I-XVIII) a dále pak sbírku rukopisných zlomků (sign. začínající 1-2). K nejvýznamnějším rukopisným památkám bezpochyby patří iluminované kodexy Liber viaticus Jana ze Středy, Mater verborum, Jenský kodex, Budyšínský rukopis a také falza Rukopis královédvorský a zelenohorský. Sbírka starých tisků (sign. začínající 10-74, 101-102) v sobě pojímá období od samotných počátků knihtisku v pol. 15. st. až do roku 1800 včetně, s určitými přesahy do 19. století. Z unikátů jmenujme český prvotisk Kroniku Trojánskou Guidona de Columna a sbírku letáků z třicetileté války, tzv. Troilův sborník.Do Centrální evidence sbírek byly zařazeny také celky lokálních knihoven zámeckých: nostická knihovna měšického zámku (sign. Měšice), část fondu knihovny rodu Kinských ze zámku v Heřmanově Městci (sign. Heřm. Měst.), knihovna kostela sv. Ignáce v Praze na Novém Městě (sign. Ignác) a soukromá knihovna Gelasia Dobnera (sign. Dobner). Soupis rukopisů F. M. Bartoše je součástí databáze Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_cze.asp), kde je možno shlédnout též celé naskenované rukopisy. Iluminované rukopisy jsou podrobně popsány v Katalogu P. Brodského. V roce 2001 byl vydán Katalog prvotisků Knihovny Národního muzea a zámeckých a hradních knihoven v České republice autorů J. Vrchotky a J. Šimákové. Staré tisky KNM v českém jazyce jsou zaznamenány v Knihopise českých a slovenských tisků, který má také elektronickou podobu (http://db.knihopis.org/). Cizojazyčné staré tisky jsou evidovány v lístkovém katalogu, jehož naskenovaná podoba je k dispozici na stránkách Národního informačního systému pro retrokonverzi. (http://nris.nkp.cz/Katalog.aspx?sigla=ABA010&katkey=KNMKCST).Rukopisná sbírka i sbírka starých tisků svým obsahem a rozsahem jsou vedle sbírky rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR bezpochyby nejvýznamnější svého druhu v zemi.
  Obor19 - Písemnosti a tisky
  Počet předmětů28763
   Rukopisy - XVI A 17. Misál Svatovítský Martina Starého, 15. století: fol. 8r, Kristus. Rukopisy - 1 A b 1 α. Část Rukopisu zelenohorského, 19. století: fol. 1r. Rukopisy - III B 10. Krumlovský sborník, 15. století: fol. 67r, Samson se Lvem. Rukopisy - IV B 24. Jenský kodex, 15. století: fol. 10v, Město Antikristovo. Rukopisy - XII A 10. Jaroměřská bible, 13. století: fol. 37v, Obětování beránka. Rukopisy - XII B 13. Františkánská bible, 13. století: fol. 2v, Izaiášovo umučení. Rukopisy - XII B 16. Quadragesimale Nicolai de Straz, rok 1411: fol. 1r, Mikuláš ze Stráže. Rukopisy - XIII B 9. Misál Jana z Dražic, 14. století: fol. 65r, Ukřižování Krista. Rukopisy - XIV A 9. Epištolář Pražské diecéze: fol. 1v, Sv. Pavel. Rukopisy - XVI A 16. Misál Pražský, 14. století: fol. 17v, Sv. Řehoř I. Veliký. Rukopisy - XVI A 8. Paulinus de Venetiis: Satyrica historia: fol. 1r, Nero. Depozitář Terezín II. Uložení zámecké knihovny Čejetičky Depozitář Terezín II. Uložení starých tisků ze Sálu starých tisků Depozitář Terezín II. Uložení knihovny Gelasia Dobnera Rukopisy - 1 A b 6. Část Rukopisu královédvorského, 19. století: fol. 10v. Rukopisy - 1 A c 86. Rukopisný zlomek, fol. 2v: Seslání Ducha svatého. Staré tisky - 20 B 1. Jacobus Marchantius: Hortus pastorum in quo continetur omnis doctrina fidei et morum ad conciones catechismum... Kolín nad Rýnem : Hermann Dehmen, 1672. Staré tisky - 20 B 5. Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. Pont[ificis]. M[aximi]. iussu recognita, et Clementis VIII auctoritate edita. Praha : František Hladký, 1757. Staré tisky - 26 B 1. Basilius Faber: Dictionarium linguae Latinae, ex Magno Basilii Fabri Thesavro collectum atq[ue] concinnatum … Praha : Jiří Melantrich z Aventina, Daniel Adam z Veleslavína, 1579. Staré tisky - 26 E 2. Philipp Melanchthon: Grammatica Philippi Melanthonis Latina. Iam denvo recognita, et plerisque in locis locupletata … Praha : Jiří Melantrich z Aventina, 1580. Staré tisky - 26 E 27. Dicta Graeciae sapientum, interpretae [!] Erasmo Roterodamo … Praha : Jiří Melantrich z Aventina, 1568. Staré tisky - 26 E 3. Georg Fabricius: Elegantiarvm pverilium ex M. Tullii Ciceronis Epistolis libri tres. Collectia Georgio Fabricio Chemn[icensi] … Praha : Jiří Melantrich z Aventina, 1581. Staré tisky - 26 F 19. Aelius Donatus: Aelii Donati viri clarissimi, de octo partibvs orationis methodus … Praha : Jiří Melantrich z Aventina, 1568. Staré tisky - 27 B 17. Šimon Lomnický z Budče: Pijsně Nowé. Na Ewangelia Swatá Nedělnij přes celý Rok … Praha : Jiří Melantrich z Aventina, 1580. Staré tisky - 27 F 19. Knijha vžitečná y kratochwilná, genž slowe Radda wsselikých nerozumných Zwijřat y Ptactwa … Praha : Jiří Melantrich z Aventina, 1578. Staré tisky - 28 A 1. Pierandrea Mattioli: Herbář aneb Bylinář wysoce včeného a wznesseného P. Doktora Petra Ondřege Mathiola … Praha : Daniel Adam z Veleslavína, 1596. Staré tisky - 28 E 10. Tadeáš Hájek z Hájku: Wypsanij s wyznamenánijm gedné y druhé kométy, kteréž widijny byly března a dubna mesýcuow létha tohoto M,D,LVI. … Praha : Jiří Melantrich z Aventina, 1556 Staré tisky - 28 F 28. Thomas Günther: Knijžka potěssytedlná wssechniem tiehotnym (!) a rodijcým manželkám … Praha : Jiří Melantrich z Aventina, 1567. Staré tisky - 28 G 38. Joannes Gesslerus: Lékařstwij předněgssij a zkussená proti mornijmu nakaženij, z naystarssých lékařuow, od Jana Gesslera … Praha : Jiří Melantrich z Aventina, 1557. Staré tisky - 31 C 2. Daniel Adam z Veleslavína: Kalendář Hystorycský ... Praha : Jiří Melantrich z Aventinu, Daniel Adam z Veleslavína, 1578. Staré tisky - 34 A 1 b. Biblij cžeská, to gest, Wssecká Swatá pijsma obogijho, Starého y Nowého zákona … Praha : Jiří Melantrich z Aventinu, 1570. Staré tisky - 35 A 1. Johann Ferus: Postilla, aneb, Kázanij ewangelitské prawdy a prawého obecného aposstolskeho včenj … Praha : Jiří Melantrich z Aventina, 1575. Staré tisky - 35 B 1. Kniha Gezusa Syracha, ginak, Ecclesiasticus, w kterého zawřijna gsau vtěssená napomenutij … Praha : Jiří Melantrich z Aventina, 1561. Staré tisky - 36 A 10. David Crinitus z Hlaváčova: Fundationes et origines praecipuarum regni Bohemiae, eidemque adiunctarum aliquot urbium … Praha : Jiří Černý z Černého Mostu, 1575. Staré tisky - 36 A 7. Vavřinec Leander Rvačovský z Rvačova: Massopust. Knijha o vwedeňij w prawau o Bohu milau pobožnost … Praha : Jiří Melantrich z Aventina, 1580. Staré tisky - 36 E 1. Urbanus Rhegius: Katechesis Vrbána Rhegia z latinské řečy w cžeskau wnowě přeložená … Praha : Jiří Rožďalovský, 1547. Staré tisky - 36 F 1. Desiderius Erasmus: Knijha Erasma Roterodamského, w kteréž gednomu každému křestianskému cžlowěku naučenij y napomenutij se dáwá ... Praha : Jiří Melantrich z Aventina, 1563. Staré tisky - 36 F 16. Poklad dusse, w kterémžto každý křestianský cžlowěk pod spůsobau přijwětiwého a welmi vtěsseného rozmlauwánj wynaučen a naweden býwá ... Praha : Jiří Melantrych Rožďalovský, 154 Staré tisky - 38 D 36. Thoma a Kempis: O dokonalém následowánij Pána Krysta a o prawém potupenij tohoto bijdného Swěta s geho wssemi marnostmi knijhy patery … Praha : Jiří Melantrich z Aventina, 1571. Staré tisky - Dušek 71. Biblij Cžeská. Cum Gratia et Priuilegio Sacrae Regiae Maiestatis ad Decennium. M. D. XLIX. Praha : Bartoloměj Netolický z Netolic, Jiří Melantrich Rožďalovský, 1549. Staré tisky - Dušek 87. Heinrich Bünting: Itinerarium Sacrae scripturae, to gest, Putowánj swatých na wssecku Swatau biblj obogjho Zákona … Praha : Daniel Adam z Veleslavína, 1592. Rukopisy - I A 15. Písně chval božských, 16. století: fol. 218v, přijímání pod obojí. Rukopisy - II C 7. Jistebnický kancionál, 15. století: fol. 50r , Píseň Rukopisy - IX E 25. Makedonský (Strumický) apoštol, církevněslovanský rukopis 13. století: fol. 33v a 34r. Rukopisy - VI A 12. Jiří Hýzrle z Chodů - Reiss-Buch und Leben, 17. století: fol. 8v, turnaj na svatbě Karla z Harrachu. Rukopisy - VI F 44. Památník Tychona, syna Tychona de Brahe, přelom 16. a 17. století: fol. 22r, Alegorie nešťastné lásky. Rukopisy - VIII F 69. Budyšínský rukopis Kosmovy kroniky, přelom 12. a 13. století: fol. 1r, Pražský hrad s postavami Čecha a Lecha. Rukopisy - X A 11. Mater verborum, 1. pol. 13. století: fol. 1v, Úvodní celostránková iniciála A. Rukopisy - XII A 18. Jan ze Šitboře: Chebské officium sv. Jeronýma: fol. 1r, svatý Jeroným. Rukopisy - XII B 17. Plzeňský Misál Martina Mertlíka, 15. století: fol. 145v, Svatá Barbora. Rukopisy - XIII A 12. Liber viaticus Jana ze Středy, 14. století: fol. 268v, Svatý Václav. Rukopisy - XIII C 12. Orationale Arnošta z Pardubic, 14. století: fol. 11r, Ornamentální iniciála O, Kristus. Rukopisy - XVI D 13. Konrád z Haimburka: Laus Mariae, 14. století: 34v, Obětování Krista.