2 - Petrografická

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  ÚzemíCelosvětová sbírka s důrazem na území ČR
  ObdobíSbírka vznikala postupně od 30. - 40. let 19. století zásluhou kurátora F.X.M. Zippeho. Významně byla rozšířena po r. 1869 kurátorem E. Bořickým. První expozici připravil v r. 1893 J. L. Barvíř. Od 60. let 20. století je sbírka spravována zejména M. Bukovanskou a D. Březinovou. Po redukci petrografické expozice v 70. a 80. letech 20. století (z prostorových důvodů) je převážná část sbírky uložena v depozitáři.
  PředmětySbírka zahrnuje přes 35000 formatizovaných hornin a částí vrtných jader, přes 1200 položek leštěných dekoračních kamenů kulturně historického významu a kolekci cca 21000 ks petrografických výbrusů včetně unikátní výbrusové sbírky E. Bořického. Největší část hornin byla získána převodem z paleontologického oddělení a jen menší část vlastními sběry, darem od různých institucí nebo soukromých osob. Soubor dekoračních kamenů prezentuje použití řady typů hornin v různé době. Nalezneme zde zástupce dekoračních hornin použitých na budovách a stavbách nejen po celé Praze, ale i jinde. Sbírka zahrnuje především ukázky leštěných dekoračních kamenů, z nichž nejrozsáhlejší zastoupení mají cizí a tuzemské mramory, vyvřelé horniny - granity, granodiority, syenity, gabra a labradority. V kolekci nechybějí ani ukázky pískovců, opuk a fylitů.
  Obor2 - Petrografická
  Počet předmětů24944
   Granit - celokrystalický, středně zrnitý, s obsahem světlého křemene, živce a muskovitu, a tmavého biotitu, hlubinná vyvřelina, Ober Kirnecktal, Bavorsko, Německo, formát 12 x 9 cm Pegmatit - bílá hornina rovnoběžně písmenkově prorostlá - srůsty křemene a ortoklasu, žilná hornina, Poběžovice, Český les, Čechy, formát 12 x 9 cm Granit rapakivi - hrubozrnný s až 3 cm velkými červenými vyrostlicemi živce, s šedým křemenem, černým amfibolem a biotitem, hlubinná vyvřelina, Wiborg, Finsko, formát 12 x 9 cm Ryolit - vulkanická hornina s fluidální texturou je tvořena vulkanickým sklem (šedočerné) a zrny a smouhami růžového živce, Elfdalen, Švédsko, formát 12 x 9 cm Trachyt - vulkanická hornina s porovitou texturou, obsahuje především křemen, nafialovělý živec a vulkanické sklo, Banska Štiavnica, Slovensko, formát 12 x 9 cm Obsidián - černé, skelně lesklé vulkanické sklo s lasturnatým lomem, Lipari, Itálie, formát 12 x 9 cm Diabasový tuf - šedozelená diabasová zrna velikosti 1 mm až 2 cm jsou tmelena bílým až šedobílým kalcitem, vulkanická hornina, Ohrazenice, Čechy, formát 12 x 9 cm Svor - metamorfovaná hornina s výraznou foliaci, s obsahem muskovitu, křemene, živce a se zrny granátu, zabarvený oxidy Fe do červenohněda, Tanneberg, Sasko, Německo, formát 12 x 9 cm Chiastolitová břidlice - kontaktně metamorfovaná hornina s šedou velmi jemnozrnou až celistvou základní hmotou a s jehlicemi chiastolitu (andalusitu), Gefrées, Bavorsko, Německo, formát 12 Pískovec - usazená hornina, jemnozrnná se zrnky křemene a živce, Cidlina, Čechy, formát 12 x 9 cm Pegmatit - žilná hornina se zrny šedého křemene, bělavého živce, lupínky muskovitu a biotitu, všesměrná textura, Kutná Hora, Čechy, formát 12 x 9 cm Amfibolit - metamorfovaná, střeně zrnitá hornina s usměrněnými tabulkami tmavého amfibolu a s lištami světlého živce, Poličany, Čechy, formát 12 x 9 cm Granit - hrubozrnná, hlubinná vyvřelina s všesměrnou texturou obsahuje tmavší porfyrický xenolit, tvoří jej zrna křemene, živce, tmavšího biotitu a amfibolu, Podmráčí, Benešov - Mrač, Čechy, formát 12 Gabrodiorit - hrubozrnnná žilná partie hlubinné vyvřeliny s velkými krystaly amfibolu, Pecerady, Čechy, formát 12 x 9 cm Uložení předmětů petrografické podsbírky v zásuvkách depozitární skříně Uložení předmětů petrografické podsbírky v zásuvce Slepenec - zpevněný sediment karbonského stáří se zrny křemene, živce, prachovce, jílovce a s prokřemenělou základní hmotou zabarvenou oxidy Fe, Plzeň - Krkavec, Čechy, formát 12 x 9 cm Kontakt vápence s granodioritem - na kontaktu jsou vyvinuty typické kontaktní nerosty, zvláště hesonit, křemen, pyrhotin a pyroxen, Žulová, Morava, leštěná deska 75 x 45 cm Itacolumit - slabě metamorfovaný sediment, pohyblivá deska, s obsahem paralelně uspořádané světlé slídy je drobnozrnný, dokonale břidličnatý, pohoří Itacolumi, Brazílie, 1 x 18 x 45 Amfibolit s eudyalitem a mosandritem - metamorfovaná hornina archaického stáří (cca 2,5 mld. let) s tmavě šedočerným amfibolem, fialovorůžovým eudialitem a šedožlutavým mosandritem, She Mramor - brekciovitý s šedými karbonátovými úlomky a se světlejší nazelenalou až bílou základní hmotou, Tyros, Řecko, leštěný formát 12 x 9 cm Celkový pohled na depozitárníní skříně, v nichž je uložena petrografická podsbírka Mandlovcový melafyr - výlevná hornina permského stáří, velmi jemnozrnná s výraznou usměrněnou mandlovcovitou texturou, Žďárek, Čechy, formát 12 x 9 cm Nefelinický čedič - vulkanická hornina terciérního stáří s uzavřeninami (xenolity) olivínu velikosti do 2 cm, Kozákov, Čechy, formát 12 x 9 cm Onyxový mramor - hrubozrnný, koncentricky páskovaný s různým zabarvením, obchodní název Ronge maroc, Constantina, Alžír, leštěný formát 12 x 9 cm Stébelnatá rula - dlouze stébelnatá, metamorfovaná hornina, typicky vyvinutá, Doubravčany, Čechy, 30 x 6 x 2 cm Hadec s granátem - metamorfovaná hornina se všesměrnou texturou, se zrny granátu (pyropu) v základní serpentinové hmotě, Malešov, Čechy, formát 12 x 9 cm Hadec - metamorfovaná hornina v níž se střídají polohy různě zabarveného karbonátu s tmavším šedým serpentinitem a s tmavými ojediněl. polohami zabarvenými Fe, Kutná Hora, Čechy, velký formát 18 x 12