25 - Doklady k vývoji knižní kultury

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  Odkaz na www stránkyhttp://www.nm.cz/knihovna-nm/knizni-kultury.php
  ÚzemíDoklady k vývoji knižní kultury jsou soustředěné sbírkové předměty převážně bohemikálního původu.
  ObdobíDoklady k vývoji knižní kultury najdeme sbírkové fondy, v nichž jsou uchovávány předměty ze 17. až 21. století, které do Národního muzea přicházely koupěmi, převody nebo dary především v druhé polovině 20. století.
  PředmětyDoklady k vývoji knižní kultury jsou soustředěné především materiály neknižní povahy, dokládající proměny české knižní kultury v 19., 20. a 21. století. Jsou zde ale i sbírkové předměty ze 17. až 20. století (kramářské písňové tisky, modlitby, svaté obrázky), dokumentující každodennost v českých zemích, které byly původně součástí Literárního archivu Knihovny Národního muzea. Sbírkové předměty jsou rozčleněny do sbírkových fondů podle jejich obsahu. Podsbírka se stále doplňuje, aby mohl vzniknout ucelený obraz vývoje české knižní kultury v současnosti.

  Významná část sbírek se nachází ve fondu Nakladatelské archivy a osobní fondy, které dokladují činnost více než čtyřiceti pražských i mimopražských nakladatelů, knižních grafiků, typografů, ilustrátorů a sběratelů. Nejrozsáhlejší je nakladatelský archiv Václava Petra. Ve fondu jsou dále například nakladatelské archivy Josefa Pelcla, Vladimíra Žikeše, Jaroslava Picky, Leopolda Mazáče, Václava Poláčka, Františka Šimáčka, Josefa Lukasíka, J. R. Vilímka, Josefa Hladkého, Jana Pohořelého, L. K. Žižky a dalších. Velké jsou pozůstalosti českých typografů, Oldřicha Menharta a Methoda Kalába. Skupinu bibliofilů a sběratelů knižního umění výrazněji zastupuje pozůstalost Kamilla Reslera. Z pozůstalostí výtvarníků stojí za pozornost soubor archiválií vzniklých z činnosti Ludmily Jiřincové, Adolfa Kašpara a Františka Koblihy. S fondem souvisí i fond Nakladatelské prospekty, uchovávající nakladatelskou a knihkupeckou reklamu od 18. století do současnosti.

  S nakladatelskými archivy úzce souvisí fond Ilustrace. Dokumentuje výtvarnou podobu české knihy zejména v meziválečném období a ve 40. letech 20. století. Uchovává díla umělců spolupracujících s nakladatelstvími Václav Petr, Alois Srdce, Josef Hladký, Josef Lukasík, Rudolf Kmoch, Jan Pohořelý a dalšími. Dobu před první světovou válkou zde reprezentují oblíbení autoři, jako například Artuš Scheiner, Věnceslav Černý nebo Viktor Oliva. Fond ilustrací obsahuje také množství originálních knižních a časopiseckých obálek a návrhů k nim. Významnou součástí fondu jsou obálky Josefa Čapka z dvacátých let 20. století, dále návrhy obálek pro nakladatelství vzniklá po druhé světové válce, například práce Cyrila Boudy, Josefa Lieslera, Václava Sivka, Zdenka Seydla a dalších. Mezi významné přírůstky z počátku 21. století patří například soubor ilustrací Jaroslava Hořánka, kolekce knižních obálek Václava Bláhy nebo rozsáhlá knižní tvorba Zdeňka Mézla.

  Fond Grafika slouží jako doplňující a srovnávací materiál k dílu grafiků a ilustrátorů, kteří se zaměřovali na knižní tvorbu. Nejvíce jsou zde zastoupena díla Františka Koblihy, Cyrila Bouda, Josefa Váchala a Ludmily Jiřincové. Fond Štočky dokumentuje téměř všechny grafické techniky a způsoby výroby štočků, které sloužily pro tisk výzdoby knih a časopisů v 19. a 20. století. Vysokou uměleckou hodnotu mají však autorské štočky českých výtvarníků (Josef Čapek, Josef Hodek, Josef Váchal).

  Ve fondu Hmotné památky jsou především předměty používané při knihtiskařské a knihařské činnosti. Základ sbírky tvoří knihařské nástroje získané ze zrušených knihařských dílen J. Dandy a J. Knoflíčka. Součástí sbírky jsou i osobní památky na Josefa Váchala, Ludmilu Jiřincovou, litery používané českými výtvarníky a typografy nebo menší kolekce polygrafických a knihařských strojů, demonstrující řemeslnou stránku výroby knihy.

  Na tento fond navazuje fond Nábytek, ve kterém je soustředěn mobiliář z pracoven významných osobností české knižní kultury (výtvarníci, nakladatelé, spisovatelé). K unikátům ve sbírce náleží soubor nábytku Josefa Váchala z jeho ateliéru ve Studeňanech a Ludmily Jiřincové z jejího pražského ateliéru. Z nábytku českých nakladatelů zvláště vynikají skříně a pracovní stůl Jana Otty. Za pozornost dále stojí knihovny Karla Čapka a Julia Zeyera a pracovní stoly Karla Havlíčka a Jakuba Arbesa.

  Základem fondu Plakáty je kolekce plakátů sběratele Karla Jaroslava Obrátila zejména z období prvních desetiletí 20. století (plakáty reklamní, nakladatelské, politické). Ve fondu se nacházejí větší soubory plakátů A. Muchy, E. Orlika, K. Reisnera, J. Solara a J. Váchala z raného období jeho tvorby, nebo H. Melicharové a J. Hodka. Fond doplňuje i současný plakát s knižní a muzejní tematikou většinou bohemikálního původu.

  Fond Typografika obsahuje návrhy typografických řešení knih a příležitostných tisků, návrhy písem (zejména autorů Oldřicha Menharta a Methoda Kalába) a vzorníky abeced.

  Hlavní část fondu Předsádkové papíry tvoří sbírka ozdobných knihařských papírů z pozůstalosti Rudolfa Hlavy, užívaných při vazbě knih, většinou z 19. a 20. století. Fond doplňují menší soubory historických i současných předsádkových papírů.

  Fond Exlibris představuje druhou největší sbírku svého druhu v ČR. Jsou zde shromážděné exlibris, akcidenční tisky, supralibros v dataci od 16. století do současnosti, nejpočetněji jsou však zastoupeny exlibris z období od třicátých let 20. století do konce osmdesátých 20. století. Základ fondu tvoří sbírky učitele Karla Jaroslava Obrátila, sběratelky Jiřiny Paroubkové, literárního vědce a sběratele Miloslava Novotného a knižního grafika a typografa Aloise Chvály. Zajímavá je rovněž kolekce heraldických exlibris, supralibros a novoročenek. Vedle českých knižních značek je zastoupena také zahraniční produkce z evropských států, ale i z Ameriky, Austrálie či Japonska.

  Nejcennější částí fondu Svaté obrázky je sbírka magistrátního úředníka Bedřicha Přibila převážně z 18. a 19. století. Doplňuje ji velký soubor svatých obrázků původně z Literárního archivu KNM, dále pak tiskové archy se svatými obrázky z tiskárny Josefa Koppeho a drobné dary od široké veřejnosti. Ke svatým obrázkům tematicky patří fond Zbožných vzpomínek. Jedná se o drobné tisky, které obvykle obsahují černobílý výjev a stručnou informaci o zemřelé osobě, dále také text krátké modlitby.

  Fond Kramářské písňové a prozaické tisky je největší sbírkou svého druhu v ČR. Zahrnuje tisky s duchovní i světskou tematikou, vydané v rozmezí od 17. až do počátku 20. století a šířené v nižších společenských vrstvách. Některé z těchto tisků jsou dochovány v podobě tzv. špalíčků, tj. konvolutů v lidové vazbě. Přibližně od poloviny 19. století kramářské písně ztrácely „kontakt s dobou“. Čtenáři a posluchači se postupně přeorientovali na tehdejší novinku – kuplety, zpívané v šantánech a kabaretech. Ty byly posléze nahrazeny populárními písněmi (šlágry), šířenými nejenom v tištěné podobě, ale také prostřednictvím gramodesek, divadla, rozhlasu a biografu. Ve fondu tištěných Kupletů a šlágrů jsou hojně zastoupeny kupříkladu písně Josefa Švába Malostranského, Karla Hašlera, umělců z Červené sedmy a Osvobozeného divadla.

  Jiný pohled na písňovou produkci představuje fond Rukopisné zpěvníky. Obsahuje rukopisy zaznamenávající světské a duchovní písně, které se těšily oblibě především v 19. a 20. století.

  Početný je také fond Modliteb. Převážná většina těchto sbírkových předmětů vznikla v 19. století a pochází z podobného prostředí jako kramářské písně. Z největší části se jedná o tištěné (v menší míře také o rukopisné a novější strojopisné) modlitby. K fondu byly připojeny také rukopisné modlitební knížky, litanie, památky na přijetí svátosti biřmování, žalmy, křestní a kmotrovská psaníčka, rozjímání, škapulíře a další většinou drobné devoční tisky.

  Malým fondem je sbírka Pohlednic a dále tzv. Varia. V ní se nacházejí zejména letáky, drobné příležitostné tisky a pozvánky. V roce 1989 byly výše zmíněné fondy obohaceny o pozůstalost semilského sběratele Rudolfa Hlavy, který vytvořil cennou sbírku kramářských písní a dalších materiálů se vztahem k hudbě a náboženství.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů150507
  Podsbírka obsahuje archiválie
   Fond Ilustrace. Studie Adolfa Zábranského k ilustraci pro knihu Ivana Olbrachta Ze starých letopisů, SNDK, 1952. Fond Ilustrace. Ilustrace Věnceslava Černého ke knize Karla Maye Satan a Jidáš, Alois Hynek, 1906. Fond Hmotné památky. Krabice od doutníků se sadami písem Josefa Váchala, 1. polovina 20. století. Fond Nakladatelské archivy a osobní fondy. Josef Váchal: Historické popsání Vesuvu aneb Památník Volného Sdružení Neodvislých výtvarníků slovem a obrazem, Praha - Vršovice, 1919. Fond Hmotné památky. Sázítko pro skládání liter pro knihtisk, 2. polovina 20. století. Fond Ilustrace. Ilustrace Jaroslava Hořánka k pohádce Marie Žďárské O králi Bum Bum Bum, Albatros, 1972. Fond Plakáty. Prvorepublikový nakladatelský plakát Václava Petra s reklamou na dílo Aloise Jiráska s použitím ilustrace Adolfa Kašpara. Fond Modlitby. Titulní strana modlitby k Panně Marii Bolestné, vydaná a vytištěná Karlem Procházkou v Těšíně, 1866. Fond Štočky. Knihtiskový štoček s reprodukcí ilustrace Františka Vrobela ke knize Josefa Jahody Kronika vejměníka Šlintery, František Lukavský, 1925. Fond Plakáty. Nakladatelský plakát pro J. R. Vilímka od Zdeňka Buriana s reklamou na Vilímkův humoristický kalendář, 1. polovina 20. století. Fond Pohlednice. Pohlednice - kaple na Radhošti 1130 m n. m. Orbis, Svět v obrazech. B.m.r. [kol. 1949]. Fond Pohlednice. Pohlednice - obrázek pastýřky, verše začínající slovy Fond Typografika. Typografika - autorská zkouška podoby verzálek a mínusek písma Codex typografa Oldřicha Menharta, 1929. Fond Předsádkové papíry. Předsádkový papír - papír ve zlaté barvě s plastickým květinovým vzorem, 19./20. století. Pozůstalost sběratele Rudolfa Hlavy. Fond Svaté obrázky. Svatý obrázek - Pražské Jezulátko. Vypichovaná papírová krajka, na ní obrázek sestavený z vystřihovánky z leptu a textilu, kolorováno, 2. polovina 19. století. Fond Předsádkové papíry. Předsádkový papír - katunový papír s rostlinným ornamentem. Zelený a vínový potisk, černý podklad, 19./20. století. Pozůstalost sběratele Rudolfa Hlavy. Fond Kramářské písně. Kramářský tisk - Beschreibung wie und auf welche Art das wunderbar heilende Wasser zu Neu Ketzeldorf im Königgrätzer Kreise, im Jahre 1848 gefunden worden ist. Leitomischl, Jos. Fond Svaté obrázky. Svatý obrázek - sv. Jana de Chantal a sv. František Saleský, kolorovaný mědiryt - tečkovací manýra, 1. polovina 19. století. Pozůstalost Bedřicha Přibila. Fond Štočky. Dřevořezový štoček Zdeňka Mézla z roku 1971 k ilustraci ke knize básníka Rutebeufa Život bez rukávů, Mladá fronta, 1991. Fond Štočky. Linorytový štoček Josefa Čapka pro obálku knihy Artura Machena Tři podvodníci, Václav Petr, 1927. Fond Varia. Reklamní leták - Zpěvácký spolek Fond Kramářské písně. Kramářská píseň při nejsvětější svátosti oltářní, vytištěná J. H. Pospíšilem v Hradci Králové, 1841. Fond Rukopisné zpěvníky. Obálka opisu zpěvníku Jana Nováka z Košťálova u Semil z let 1848-1849. Pozůstalost sběratele Rudolfa Hlavy. Fond Kramářské písně. Kratochvilná kramářská píseň všem těm, jenž rádi zakoušejí kořaleční medicíny, vytištěná Antonínem Rennem v Praze, 1859. Fond Rukopisné zpěvníky. Obálka zpěvníku z pozůstalosti sběratele Rudolfa Hlavy, 1849. Zpěvník patřil údajně Václavu Hankovi. Fond Kuplet a šlágry. Jarka Valík: Z Nového Jičína. Pochodová píseň. B.m.n.t.r. [1918-1948]. Fond Nakladatelské archivy a osobní fondy. Udělení knihkupecké koncese v Praze Aloisi Srdcovi C. k. místodržitelstvím pro Království české, 6. června 1914. Fond Varia. Pozvánka - Dívčí zpěvácký spolek Fond Nakladatelské prospekty. Nakladatelský prospekt na knihu Kronika války Karla Sabiny pražského nakladatelství Mikuláš a Knapp, 1867. Provedl Dřevorytecký ústav Aloise Řeháčka. Fond Nakladatelské prospekty. Knižní katalog pražského nakladatelství F. Topič, 1926. Fond Kuplet a šlágry. Kuplety - Václav David: Roztrhaná chalupa. Velká politická satira bez pardonu na všechny politické strany. Brno, Jaroslav Stožický b.r. [asi 1931]. Fond Nakladatelské archivy a osobní fondy. Stvrzenka na vyplacení honoráře A. Jiráskovi za čtvrtý díl románové kroniky U nás (Zeměžluč), vycházel na pokračování v Šimáčkově časopisu Zvon, 1. 12. 1902 Fond Nakladatelské archivy a osobní fondy. Ukázka z nakladatelského deníku Aloise Srdce. Záznamy z let 1937 a 1938 dokládají náklady spojené s vydáním knihy Študáci a kantoři Jaroslava Žáka. Fond Ilustrace. Ilustrace Artuše Scheinera ke knize E. T. A. Hoffmanna Louskáček a Myší král, 1924. Fond Špalíčky. Špalíček kramářských tisků v původní lidové vazbě, zahrnující exempláře od konce 18. století do 60. let 19. století. Fond Exlibris. Panna a její konstrukce. Exlibris Jaroslava Hořánka, barevná serigrafie, 1979. Fond Zbožné vzpomínky. Zbožná vzpomínka na pražského arcibiskupa Karla kardinála Kašpara (zemřel 1941). B.m.t.r. [1941]. Fond Exlibris. Portrét Aloise Rašína. Exlibris Jaroslava Chlebečka, linoryt, 1933. Fond Zbožné vzpomínky. Zbožná vzpomínka na rakouského korunního prince Rudolfa (zemřel 1889). Wien, J. Heindl b.r. [1889]. Fond Exlibris. Golden Gate Bridge. Exlibris Martina Manojlína, barevný dřevořez a kombinovaná technika, 2004. Fond Exlibris. Exlibris pro speciální oddíl knihovny. Vladimír Pařízek, dřevoryt, 1938. Fond Exlibris - skica. Přípravná skica pro exlibris prezidenta Václava Havla. Zdeněk Mézl, kresba tužkou, 1989-1990. Fond Exlibris. Neptunova kašna v Olomouci. Exlibris Karla Wellnera, zinkografie, 1922. Fond Exlibris. Tzv. Omen nomen exlibris - námět se shoduje se jménem majitele. Antonín Häusler, zinkografie, 1928. Fond Fotografie. Fotografie Jana Zrzavého v pařížském ateliéru, 1926. Akcidenční grafika. Akcidenční grafika - pamětní list k úmrtí Bedřicha Beneše Buchlovana. Josef Hodek, dřevoryt, 1953. Fond Grafika. Studie pivovaru U Halánků v Praze od Jana Konůpka, 1907. Fond Kramářské písně. Kramářský tisk - Obšírné popsání ukrutného zvířete, které po strašlivém vlnobití na břeh Francouzské země z moře vyvrženo bylo. B.m.t.r. [1750-1800]. Fond Nábytek. Původní mobiliář ze sídla nakladatelství Jana Otty, které bylo na Karlově náměstí v Praze, druhá polovina 19. století. Fond Nábytek. Josefem Váchalem reliefně zdobený nábytek z jeho ateliéru ve Studeňanech u Jičína, 1913-1924 Fond Nábytek. Původní mobiliář z pražského ateliéru Ludmily Jiřincové, 19. a 20. století. Fond Nábytek. Pracovní stůl Jakuba Arbesa, 19. století. Fond Hmotné památky. Soubor obrazů Ludmily Jiřincové, druhá polovina 20. století. Fond Hmotné památky. Ruční rychlolisy s kloubovým mechanismem, 1848 a 1872. Fond Hmotné památky. Polygrafické a knihařské stroje, 20. století. Fond Hmotné památky. Původní tiskový stroj Národního muzea s kasami písem (liter), 20. století. Ústřední depozitář NM - Terezín II. Uložení fondu exlibris v kompaktních regálech. Fotografie depozitáře v Terezíně. Uložení fondu hmotných památek (knihařské náčiní, štočky, litery) v Ústředním depozitáři Terezín II. Fotografie depozitáře v Terezíně. Uložení fondu exlibris v Ústředním depozitáři Terezín II. Fotografie depozitáře v Terezíně. Tzv. studijní depozitář polygrafických strojů v Ústředním depozitáři Terezín II.