24 - Archeologická sbírka - fond bývalého muzea v Podbořanech

 1. Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Žatci
  ÚzemíPředměty ve sbírce pocházejí převážně z regionu Podbořanska (katastry okresů Louny, Chomutov a Rakovník), zcela ojediněle i z lokalit vzdálenějších (okr. Klatovy, okr. Karlovy Vary, okr. Plzeň-sever). Zastoupeny jsou následující lokality: Ahníkov, Běsno, Blatno, Blšany, Brody, Buškovice, Černčice,, Drahonice, Děkov, Dolánky, Hlubany, Holedeč, Hořovičky, Hrádek u Sušice, Chotěbudice, Chrášťany, Jesenice, Karlovy Vary, Kaštice, Kněžice, Kolešov, Kolešovice, Krásný Dvůr, Kryry, Letov, Ležky, Lhota, Liběšovice, Libořice, Malá Černoc, Mašťov, Měcholupy, Milošice, Mlýnce, Mory, Němčany, Nepomyšl, Neprobylice, Nové Třebčice, Očihov, Očihovec, Oploty, Petrohrad, Podbořany, Podbořanský Rohozec, Podlesice, Příbenice, Pšov, Rabštejn nad Střelou, Radonice, Siřem, Skupice, Soběchleby, Strojetice, Široké Třebčice, Tuchořice, Vadkovice,, Valov, Velečín, Veliká Ves, Velká Černoc, Vidhostice, Vrbice, Vroutek, Zlovědice, Žatec, Želeč, Železná
  ObdobíSbírkové předměty reprezentují pravěké, časně historické, raně středověké a středověké osídlení výše popsaného území. Ojediněle jsou ve sbírce i předměty novověkého původu. Zastoupeny jsou následující archeologické kultury a období: paleolit (?), mezolit až eneolit, neolit, kultura lineární, kultura vypíchaná, k. schussenriedská, k. nálevkovitých pohárů, k. kulovitých amfor, k. šňůrová, k. řivnáčská, pozdní eneolit, k. zvoncovitých pohárů, doba bronzová, k. únětická, k. mohylová, k. knovízská, k. štítarská, k. halštatská, k. laténská, k. římská, k. stěhování národů, pražský typ, k. hradištní, středověk, novověk, pravěk - blíže neurč., antika. Vznik sbírky úzce souvisí s konstituováním Spolku pro pěstování vlastivědy soudních okresů Podbořany a Jesenice (Verein zur Pflege der Heimatkunde fűr die Gerichtsbezirk Podersam und Jechnitz) dne 13.5.1926. Nedlouho poté bylo zřízeno vlastní muzeum v prostorách učňovské školy v Podbořanech; kniha návštěvníků začíná zápisem ze dne 26.6.1927. Jeho sběrná oblast byla totožná s tehdejším podbořanským politickým okresem, sbírkový fond narůstal díky darům příznivců a pozůstalostem (např. dr. Baerenreithera z Mlýnců). Zcela ojedinělou akcí se stal archeologický výzkum na Rubíně v 30. letech, vedený H. Preidelem, na kterém se finančně podílelo i podbořanské muzeum. Vlastní archeologickou aktivitu začalo vyvíjet až po připojení Sudet k Německu, kdy byl jmenován okresním konzervátorem A. Ratt (Valov, Chotěbudice, Podbořany). Ke konci války čítal fond archeologie něco přes 600 předmětů, mimo nálezů z Preidelova výzkumu na Rubíně. Nové přírůstky sbírek byly publikovány v odborném tisku zřídka, zpravidla v časopisech Unsere Heimat a Sudeta. Po roce 1945, za působení M. Marka jako správce, dostalo muzeum nové místnosti a zároveň bylo obohaceno o sbírky odsunutých Němců (dr. A. Tobische ze Železné, A. Hofbauera a A. Siegla z Podbořan, p. Hartmanna z Dolánek a materiálu z Podbořanska získaného pracovníky zrušeného Úřadu pro pravěk se sídlem v Teplicích). Vlastní sbírkotvornou činnost téměř nevyvíjelo. Z dalších událostí stojí za zmínku pouze odebrání místností muzeu v prosinci 1948 a jeho přestěhování na zámek v Krásném Dvoře někdy v 50. letech. K oživení činnosti dochází až v roce 1959, kdy se správcem stává Jindřich Sládek. 12.9.1959 je ustaven Vlastivědný kroužek přátel muzea a zřejmě někdy v průběhu roku 1960 jsou přírůstkovým číslem opatřeny dosud neevidované starší archeologické nálezy. Od roku 1961 působil v muzeu Fr. Šíma, který jako první po dlouhé době rozšířil jeho sbírky vlastním terénním výzkumem. Slibně se rozvíjející činnost byla bohužel přervána roku 1963 zrušením muzea v souvislosti se správní reformou z roku 1960. Poslední návštěvníci se zapsali do knihy hostů 21.5.1963. Dnes je sbírka součástí fondů Regionálního muzea v Žatci. V 80. létech byla provedena komplexní revize a nové uložení sbírkových předmětů a v roce 1992 publikován odborný katalog celého fondu včetně rejstříku kultur a prostorové identifikace lokalit v základních mapách 1:25 000.
  PředmětySbírka je tvořena různorodým archeologickým materiálem většinou fragmentárního charakteru, ale i jednotlivými ojedinělými nálezy z různých materiálů. Většinou jde o zlomky keramiky a keramiku, kosti zvířecí, antropologický materiál, mazanici a technickou keramiku (tyglík, dyzna), přesleny, závaží, štípaná industrie, broušená industrie, vývrtky, brousky, opracované kameny, drtidla a mlýny, měděné předměty, bronzové předměty (nástroje, zbraně, šperky a součásti oděvu), železné předměty (nástroje, zbraně, šperky, součásti oděvu, stavební železo, zemědělské nástroje a součásti postrojů), skleněné předměty, uhlíky a dřevěné předměty, malakologický materiál (mušle, škeble, ulity), švartnové předměty, struska, mince, střešní krytina, pseudoartefaktyMATERIÁLY:keramika, kost, paroh, zuby, kámen, jantar, měď, železo, slitiny kovů (převážně bronz), sklo, dřevo, švartna, struska
  Obor24 - Další
  Počet předmětů1793
   Zlomek dutého bronzového plechového kruhu s rytou výzdobou z doby halštatské. Dolánky. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Bronzová sekera se středovými laloky. Podbořany. Mladší doba bronzová. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Soubor bronzových předmětů z depotu starší doby bronzové (únětická kultura). Kryry. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Kamenná bulava z pozdní doby kamenné nalezená na katastru obce Kryry. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Kamenný sekeromlat z pozdní doby kamenné. Běsno. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Kamenný sekeromlat z výbavy kostrového hrobu kultury se šňůrovou keramikou. Kryry. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Kamenný sekeromlat k opracování dřeva. Mladší doba kamenná. Lokalita Železná. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Trojúhelníkové hroty šípů z pozdní doby kamenné. Kolešovice. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Ukázka štípané kamenné industrie z období neolitu až eneolitu. Běsno. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Štípaná kamenná industrie z různých druhů suroviny z lokality Želeč. Paleolit? až eneolit. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Uložení sbírky, fond Podbořany archeologie Uložení sbírky, fond Podbořany archeologie Uložení sbírky, fond Podbořany archeologie Uložení sbírky, fond Podbořany archeologie Zlomky keramiky. Doba hradištní. Lokalita Podbořany. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Miniaturní nádoba a fragment dna větší nádoby. Libořice. Raný středověk. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Keramická miska s plastickou výzdobou na výduti z doby římské. Lokalita Rubín u Podbořan. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Kolekce keramických zlomků z Kolešovic datovaných do doby římské. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Ukázka keramických fragmentů ze sídlištních objektů z Kolešovic. Doba římská. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Keramická nádoba s otvory ve stěnách a dně - cedník. Doba římská. Lokalita Dolánky. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Keramické zlomky z Malé Černoci datované do doby laténské. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Ukázka keramického souboru z Podbořan z doby halštatské. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Nález souboru zlomků keramiky z lokality Malá Černoc. Mladší doba bronzová. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Zlomky keramických střepů z Letova s charakteristickou výzdobou kultury mohylové. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Fragment hliněné zvířecí plastiky ze Pšova. Doba bronzová. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Zlomek hliněné plastiky neurčitelného zvířete ze Pšova. Doba bronzová. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Náhrdelník sestavený z provrtaných zvířecích zubů a jejich imitací. Pozdní doba kamenná, lokalita Třebčice. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Mlat opatřený provrtem. Kultura neurčena, lokalita Blšany u Podbořan. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Ukázka kostěné a parohové industrie. Soubor byl získán v lokalitě Liběšovice-Cárka. Mladší a pozdní doba kamenná. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Mlýnský žernov z doby laténské. Podbořansko (bez bližší lokalizace). Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Kamenné drtidlo na obilí (tzv. zrnotěrka), mladší doba kamenná, pískovna Chotěbudice. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Hliněné válcovité závaží s podélným otvorem. Doba bronzová, lokalita Valov. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Hliněná jehlancovitá závaží. Datace neurčena. Lokalita Běsno. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Různé typy tzv. přeslenů. Mladší doba kamenná až raný středověk. Různé lokality. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Skleněný korál ze Pšova blíže nedatovaný (doba římská až raný středověk?). Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Bronzová spona ze Siřemi z doby římské. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Zlomky kostěného hřebene ze Siřemi z doby římské. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Laténský bronzový náramek s rozšířenými kyjovitými konci z Liběšovic – poloha Cárka. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Soubor laténských bronzových předmětů (náramek, zlomky náramku a spony). Nové Třebčice. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Bronzový náramek a spona z kostrových hrobů mladší doby železné (laténské). Nové Třebčice. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Železný hrot kopí, součást výbavy keltského kostrového hrobu z Chotěbudic. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Dvě keltské bronzové spony tzv. duchcovského typu a hladký bronzový náramek z doby laténské. Liběšovice. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Kolekce bronzových šperků (náramky, spony a nákrčník) z kostrových hrobů doby laténské. Lokalita Buškovice. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Žlutý korál s modrobílými očky – charakteristický předmět z doby halštatské. Dolánky. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Kamenný kadlub. Lokalita Dolánky. Mladší doba bronzové (knovízská kultura). Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Keramická nádoba z Malé Černoci ze starší doby bronzové. (únětická kultura). Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Dvě keramické nádoby (amforky) z lokality Nové Třebčice. Kultura se šňůrovou keramikou. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Keramická nádoba, kterou lze podle charakteristické výbavy zařadit do kultury s vypíchanou keramikou. Krásný Dvůr. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Ukázka původního uložení keramických nálezů a jejich evidenčního označení papírovými štítky (neolit – kultura s vypíchanou keramikou). Malá Černoc. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fo Hrot kopí. Raný středověk. Lokalita u Sv. Václava nedaleko Blšan. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Čepel železného nože s trnem z raného středověku. Lokalita u Sv. Václava nedaleko Blšan. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Hroty železných listovitých kopí s tulejí ze Zlovědic. Raný středověk. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Bronzová záušnice z Blšan (lokalita U Sv. Václava). Doba hradištní. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech. Bronzová spona z Liběšovic z doby římské. Původ a důvod uložení: Převzato z archeologického fondu bývalého muzea v Podbořanech.