25 - Přírodovědecká

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
  ÚzemíOrlické hory a Podorlicko, v menší míře širší oblast východních Čech. V souborech Plachetkovy ornitologické sbírky a sbírky lišejníků se vyskytují i předměty získané v Evropě, případně dalších světadílech.
  ObdobíPřevážná většina předmětů byla získána v 70. a 80. letech 20. století, Plachetkova ornitologická sbírka pochází převážně z 20. let 20. století, ale zasahuje až do poslední třetiny 19. století. Sbírka lišejníků vzniká od 90. let 20. století.
  PředmětyPřírodovědecká podsbírka se podle třídníku sbírek OMOH člení na 3 základní skupiny - geologickou a mineralogickou (21), zoologickou (23) a botanickou (24). Skupina geologická a mineralogická (21-A) obsahuje minerály, horniny i ukázky charakteristických mineralizací. Je zaměřena regionálně, sběry pocházejí z regionu Orlických hor a Podorlicka. převážně ze šedesátých až sedmdesátých let 20. století, ale i let devadesátých. Byla vybudována ve hlavně spolupráci s ing. P. Martincem a p. B. Moravcem. Čítá cca 700 minerálů a formátů hornin. Zoologická sbírka Okresního muzea Orlických hor v Rychnově n. Kn. (skupina 23) sestává celkem z šesti podskupin (23-A až F). Podskupina ryb (23-A) obsahuje převážně dermoplastické preparáty ryb pocházející především v území východních Čech. Exempláře byly uloveny v šedesátých až osmdesátých letech dvacátého století. Tato podskupina byla založena v osmdesátých letech minulého století pro expoziční účely v souvislosti s budováním stálé přírodovědné expozice rychnovského muzea -Příroda Orlických hor a Podorlicka- pro doplnění vitrin, které charakterizovaly základní biotopy regionu. Preparáty zhotovil bývalý preparátor MVČ v Hradci Králové R. Bukač. Podskupiny obojživelníků (23-B) a plazů (23-C) zahrnují hlavně tekutinové (formalinové) preparáty obojživelníků a plazů regionu Orlických hor a Podorlicka. Jednotlivé exempláře byly odchyceny převážně v letech 1968 až 1974 v souvislosti s intenzívním faunistickým výzkumem, který v širším regionu (okresy Rychnov n. Kn., Ústí n. Orl. a Hradec Králové) prováděl RNDr. Z. Roček. Faunistické údaje vztahující se k dokladovým exemplářům byly z velké většiny publikovány v práci SKLENÁŘ J. et ROČEK Z. (1979). Zoogeografie obojživelníků a plazů východních Čech. - In: Příloha Zprav. KMVČ, Hradec králové, p. 1 - 64. Zoogeografický význam dokladů je zhodnocen v komentářích u jednotlivých druhů a ve stati Zoogeografický rozbor v této publikaci. Později byla sbírka doplněna dermoplastickými preparáty pro výstavní účely. Základem zoologické sbírky OMOH je sbírka ptáků (podskupina - 23-D), jde o známou ornitologickou sbírku jednoho ze zakládajících členů Československé ornitologické společnosti a rodáka z Orlických hor Karla Plachetky. Zahrnuje doklady jak z regionu Orlických hor a Podorlicka, tak i z dalších území Čech a zejména jižní Moravy, ale i ze zahraničí (Albánie, Island, Polsko, Podkarpatská Rus aj.). První dokladové exempláře pocházejí z poslední čtvrtiny 19. století, převážná většina z dvacátých let století minulého. Sbírka obsahuje řadu unikátních exemplářů, které jako jediné dokládají výskyt některých druhů ptáků v regionu Orlických hor a Podorlicka, ptáků zde již vyhubených i vzácných zatoulanců. Katalog sbírky byl publikován v 1. čísle muzejního sborníku Acta muzei Richnoviensis v roce 1971. V současné době je téměř celá sbírka součástí stálé expozice OMOH -Památník Karla Plachetky-, která byla vybudována díky grantových prostředkům v roce 1999 a sbírka je konečně i uložena ve vhodném prostředí. V poslední době se na její restauraci velkou měrou podílel preparátor J. Trojan z Nového Města n. M. Sbírka byla od sedmdesátých let 20. století doplňována hlavně ve spolupráci s amatérským ornitologem p. Z. Kádou. Samostatnou částí sbírky je také menší kolekce ptačích vajec a balků pěvců. Sbírka čítá zhruba 950 kusů přírodnin.Podskupina savci (23-E) zahrnuje z největší části dokladové exempláře drobných savců z oblasti Orlických hor a Podorlicka. Jedná se převážně o balky a osteologický materiál (lebky). Sbírka byla založena v roce 1969 při vzniku přírodovědeckého oddělení muzea a byla budována RNDr. Z. Ročkem hlavně ve spolupráci s preparátorem Národního muzea v Praze p. Páskem. Sbírku doplňují dermoplastické preparáty větších savců, které byly povětšinou zhotoveny pro expoziční účely v osmdesátých letech 20. století ve spolupráci s preparátorem B. Železným ze Solnice u Rychnova n. Kn. Dále obsahuje i menší kolekci osteologického materiálu - kostí větších savců. Sbírka čítá zhruba 900 ks přírodnin.Podskupina bezobratlých (23-F) obsahuje převážně suché preparáty motýlů a brouků regionu Orlických hor a Podorlicka a byla ve spolupráci s amatérskými regionálními entomology - hlavně p. A. Kačírkem a M. Rotterem - vybudována v poslední čtvrtině dvacátého století. Její základ tvořila sbírka pavouků nashromážděná exkursí posluchačů Přirodovědecké fakulty v Praze pod vedením doc. dr. J. Buchara. Její podstatná část - sbírka motýlů regionu - byla v roce 2000 revidována ing. J. Šumpichem z AOPK Havlíčkův Brod a formou katalogu publikována ve sborníku Acta muzei Richnoviensis. Původní individuelní evidence byla převedena v evidenci hromadnou, ve které se inventárnímu číslu rovná povětšinou čeleď. Sbírka tedy obsahuje mnohem větší počet exemplářů než odpovídá v příloze uvedenému počtu inventárních čísel - v současnosti čítá zhruba 6 500 exemplářů. Některé dokladové kusy jsou unikátní - prvonálezy pro region nebo i pro celé východní Čechy. Podrobnější zhodnocení viz katalog sbírky.Skupiny botanických sbírek OMOH zahrnuje podskupiny herbářových položek vyšších rostlin (24-A), mechů (24-B) a lišejníků (24-C). Vyšší rostliny jsou zastoupeny převážně sběry ze sedmdesátých a osmdesátých let 20. století a dokumentují druhové bohatství Orlických hor a Podorlicka. Sbírka je evidována hromadně - inventárnímu číslu odpovídá rod. Malá kolekce mechů Podorlicka pochází od regionálního sběratele O. Bartoše a byla vytvořena kolem poloviny minulého století. Nejobsáhlejší botanickou podskupinou je sbírkový fond lišejníků budovaný od poloviny devadesátých let 20. století Mgr. J. Haldou. Zahrnuje převážně sběry z oblasti Orlických hor a Podorlicka. Protože výzkum lišejníků je v této oblasti v počátcích zahrnuje většinou prvonálezy pro tuto oblast.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů7386
   Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) - Žďár na Moravě, 03.1933, samec. Kulík zlatý, (Pluvialis apricaria) - Dlouhá Ves u Rychnova n. Kn., 24.11.1904, samec. Žluna zelená (Picus viridis) – Lednice, 05.1920, samec (vlevo), Brno – Lužánky, 8.1.1940 samice (vpravo). Dudek chocholatý (Upupa epops) – Kunovice, 19.7.1927, samec. Vlha pestrá (Merops apiaster) – Vandenis – Skutari (Albánie), 26.6.1918, samec (vlevo), Vandenis – Skutari (Albánie), 4.7.1918, samice (vpravo). Zedníček skalní (Tichodroma muraria) – Trauenstein (Rakousko), 4.1.1930, samec. Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) – Dyje pod Pavlovskými vrchy, 24.5.1924, samec. Mandelík hajní (Coracias garrulus) – Uherské Hradiště, 13.5.1925, samec. Pustovka eurosibiřská (Asio flammeus) – Břeclav, 18.9.1913, samec. Puštík bělavý (Strix uralensis) – Užhorod (Ukrajina), 20.11.1930, samec . Ostříž lesní (Falco subbuteo) – Lukavice, 30.4.1956. Sova pálená (Tyto alba) – Lipovka, 2.2.1953, samec (vlevo), Lipovka, 22.2.1956, samice (vpravo). Dřemlík tundrový (Falco columbarius) – Bilovice, 15.10.1927, samec juv. Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) – Šaratice u Brna, 19.1.1943, samec. Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) – Borek u Dlouhé Vsi, 30.4.1953, samice. Raroh velký (Falco cherrug) – Bohumilice, 25.2.1942, samec. Poštolka obecná (Falco tinnunculus) – Rychnov nad Kněžnou, 25.12.1961, samec. Z entomologické sbírky M. Rottera: Apotomis infida Heinz., lokalita: Bohemia orientalis, Kvasiny, dne 26.6.1982 odchytil M. Rotter. Z entomologické sbírky M. Rottera: Hedya salicella L., lokalita: Bohemia orientalis, Kvasiny, dne 21.6.1983 odchytil M. Rotter. Z entomologické sbírky M. Rottera: Hedya salicella L., lokalita: Bohemia orientalis, Kvasiny, dne 30.6.1990 odchytil M. Rotter. Z entomologické sbírky M. Rottera: Apotomis inundana D. et Sch., lokalita: Bohemia orientalis, Kvasiny, dne 19.6.2003 odchytil M. Rotter. Z entomologické sbírky M. Rottera: Hedya pruniana Hbn., lokalita: Bohemia orientalis, Solnice, dne 2.6.1993 odchytil M. Rotter. Z entomologické sbírky M. Rottera: Hedya pruniana Hbn., lokalita: Bohemia orientalis, Kvasiny - Hamernice, dne 13.5.1986 odchytil M. Rotter. Z entomologické sbírky M. Rottera: Hedya pruniana Hbn., lokalita: Bohemia orientalis, Kvasiny, dne 13.6.1980 odchytil M. Rotter. Z entomologické sbírky M. Rottera: Hedya pruniana Hbn., lokalita: Bohemia orientalis, Solnice, dne 16.6.1987 odchytil M. Rotter. Uložení lichenologické sbírky. Uložení části sbírky Karla Plachetky v depozitáři. Uložení části sbírky Karla Plachetky v depozitáři.