9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Slezského zemského muzea
  ÚzemíPřevážnou část podsbírky reprezentují nálezy z území českého Slezska a severní Moravy; pouze zanedbatelný počet sbírkových předmětů pochází z jižní Moravy, Čech a Německa. Součástí podsbírky je i antická kolekce z egyptských, řeckých, římských a několika římsko-provincionálních nalezišť v Rakousku a Porýní.
  ObdobíPodbírka obsahuje početný soubor památek hmotné kultury dokumentujících vývoj osídlení od paleolitu až po novověk. Její základ tvoří archeologické nálezy, jež pochází z fondů bývalých opavských muzeí – Gymnasijního (1814), Uměleckoprůmyslového (1882), Matice moravské (1884), Městského (1897) a Zemědělského (1924), které byly postupně včleněny do Slezského zemského muzea (1921). Dále jsou to akvizice získané formou darů, nákupů, konfiskátů a převodů z jiných muzeí; podstatná část sbírkového inventáře pochází z vlastních terénních výzkumů, výzkumů provedených ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV Brno a Praha (dříve SAÚ Praha, AÚ ČSAV Praha, Brno) a terénních aktivit jiných muzejních institucí. Systematické budování podsbírky započalo po roce 1903, kdy se v Opavě konal putovní sjezd vídeňské antropologické společnosti. Prvním odborným kustodem prehistorických sbírek byl V. Karger (1913-1922), jehož vystřídal G. Stumpf (1922-1929), R. Příhoda (1929-1935) a W. Kudlich (1935-1939). Do roku 1940 pravěké oddělení spravoval H. Freising a G. Raschke, jehož od roku 1944 zastupovala jeho žena G. Raschke a konzervátoři G. König a W. Titze. Po 2. sv. válce byl správou sbírek pověřen L. Jisl (1947-1956), po té V. Šikulová (1958-2001) a od 1. 12. 2001 M. Tymonová. Veřejnosti byla podsbírka poprvé souborně presentována na výstavě uspořádané v roce 1921, která do roku 1941 suplovala stálou expozici. V roce 1950 byla otevřena stálá výstava „Pravěk Slezska“ a v letech 1981–1991 byla zpřístupněna nová expozice pravěku. V současné době probíhá presentace sbírek formou tématických výstav, jež přebírají ostatní muzea v regionu.
  PředmětyPodsbírka obsahuje početný soubor památek hmotné kultury dokumentujících vývoj osídlení od paleolitu až po novověk. Sestává z časově, územně a materiálově diferencovaného nálezového inventáře členěného do dvou základních chronologických řad – pravěku a středověku. Vnitřní třídění podsbírky vychází z obecné systematiky pravěkých kultur a středověku, k němuž jsou přiřazeny i akvizice novověké. Územně jsou sbírkové soubory evidovány podle lokalit na jednotlivých katastrálních územích obcí. Materiálově jde o různorodé artefakty z pravěkých, středověkých a novověkých lokalit (kámen: štípaná a broušená industrie; keramika: „stolní a technická“, votivní předměty, kachle; kovy: měděné, bronzové a železné nástroje, zbraně, šperky, mince; sklo: zlomky nádob a vitráží, korálky; organické hmoty – dřevo: nádoby, součásti pracovních nástrojů, odpad; kostěné artefakty: hroty, šídla, hrací kostky, korálky z růženců; textil: zbytky petrifikovaných tkanin a textilie z krypt; kůže: fragmenty obuvi, šatní doplňky, výrobní odpad aj.) a materiál určený pro antropologické, osteologické, paleobotanické, petrografické, mineralogické, spektrografické, dendrochronologické a radiokarbonové analýzy.
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů68462
   Stříbrný prsten s kříšťálovou muglí v ozdobném lůžku Hliněný džbánek na čtyřech nožkách z Opavy - Jaktaře Bronzová růžicová spona se závěsky Dřevěná plastika mužae v kápi Fragment železné přilby Evidenční záznam předmětu Záběr do studijního depozitáře Mísa na nožce z Vávrovic, doba bronzová Středověký džbán s páskovým uchem pokrytý stříbřitou engobou z Opavy - Kolářské ulice Komorový kachel s říšským orem z hradu Sovince Středověký keramický zvonek Mísovitá terina na nožce s trojicí kolmo zalomených oušek, doba římská Bronzová sekerka se schůdkem z Větřkovic Velká bronzová pásová zápona oválného tvaru s vybíjenými geometrickými ornamenty, kultura lužických popelnicových polí Liliovitě prolamované podkovovité nákončí rytířského opasku z hradu Vartnova Dva spirálovitě stočené bronzové nápažníky se zesíleným středem, Štramberk - Kotouč Deformovaná tyčinkovitá raménka keltských vážek ze Štramberka Eneolitická čtyřuchá amfora s vejčitým tělem z Vávrovic Svršek ozdobně prořezávaného koženého střevíce z Opavy - Popské ulice Plochý říční kámen se dvěma protilehlými vruby, který sloužil v mladší době kamenné jako zátěž rybářské sítě Železný svícen s tordovaným tělem na třech nožkách z hradu Vartnova Železný středověký obousečný meč s dochovanou záštitou i hlavicí nelezený při kopání hrobu ve Stěbořicích Součásti obléhacího stroje, tzv. beranidla z hradu Vartnova - hrot a zpevňovací obruč Keramický pohár s válcovitým tělem zdobeným pásy rádélek ze Cvilína Kamenný sekeromlat slezského typu z Osoblahy, kultura šňůrové keramiky Hliněný džbánek s páskovým uchem a výzdobou v podobě horizontálních pruhů radélek Kamenný sekeromlat moravského typu náležející kultuře se šňůrovou keramikou Pazourková sekerka z pozdní doby kamenné s částečně hlazeným tělem, Holasovice Zlomek pravěké zoomorfní plastiky v podobě býčí hlavičky nalezený na počátku 20. století na cvilínckém kopci Zlomek bronzového držadla hunského kotle se třemi knoflíkovitými výběžky, nalezený poblíž trati Lužický bronzový nápažník se spirálovitě stočenými konci z bohučovického depotu bronzů Jeden z depozitářů pro ukládání středověkých nálezů na archeologickém pracovišti Komorový kachel se znakem saských Wettinů Železné vědérko z pohřebiště ve Stěbořicích Středověký pohár s prohnutými stěnami zdobený několikanásobnými vlnicemi z Opavy, Popské ulice Pozdně středověký džbán vyřezávaný z lipového dřeva, Opava - Horní náměstí Zeleně polévaný středověký džbánek z dominikánského kláštera v Opavě Středověká šachová figurka z hradu Cvilína Pozdně středověký kostěný ořech do kuše ze Cvilína Komorový kachel s galantní scénou ze Cvilína Tzv. Menasova ampule - nádobka na vodu z egyptského poutního místa Jeden z depozitářů pro ukládání pravěkých nálezů na archeologickém pracovišti Depozitární skříň na ukládání kamenných nástrojů Laténská spona samostřílové konstrukce s lučíkem ve tvaru obdélné destičky Komorový kachel s plastickým reliéfem v podobě turnajového jezdce, 15./16. století, Opava - Kolářská ulice Novověká pánev - trojnožka s válcovitým držadlem z Opavy - Kolářské ulice Novověký polévaný hrnec s jedním uchem z Opavy - Kolářské ulice Raně novověké udidlo s ozdobnými vodícími kroužky z hradu Vikštejna Železné pružinové tzv. ovčácké nůžky z Nových Sedlic Pásky zbroje s pozlacenými nýtky z hradu Leuchenštejna u Zlatých hor Středověká keramická dyzna - ústí měchu Eneolitický plechový pektorál půlměsícovitého tvaru s očky na koncích Kanelovaný džbán se zbytky kremace publikovaný F. Sartorim již v roce 1818 Masivní hlavice diamantového palcátu tvořená středovým prstencem s obvodovými ostny, hrad Přerovec