25 - Oddělení dějin literatury

 1. Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  ÚzemíVýzkum a dokumentace vývoje české literatury se zvláštním zaměřením na teritorium historické Moravy.
  ObdobíVýzkum a dokumentace vývoje české literatury od nejstarší doby do současnosti. Podsbírka oddělení dokumentuje zejména literárně historický vývoj ve 20. století a v současnosti, dále pak rozvoj knihtisku v 16.a 17. století.V počátečním období své existence se činnost oddělení soustředila na dokumentaci kulturně historického vývoje první poloviny 20. století (oddělení založeno r. 1958, podkladem pro založení byla výstava Brno Jiřímu Mahenovi realizovaná na přelomu let 1958/59). V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo vytvořeno jádro druhé části sbírkového fondu - soubor starších tisků, které bylo rozšířeno v r. 1991 převodem tisků Muzejního spolku v Kralicích nad Oslavou do správy Moravského zemského muzea.Zásadní význam pro formování podsbírky měla osobnost zakladatele a dlouholetého vedoucího oddělení (1958 - 1998) PhDr. Jiřího Hájka, CSc. a jeho stálých spolupracovníků PhDr. Jana Skutila, CSc.( 1986 - 1998) a Mgr. Stanislavy Bartoňové (od r. 1965 do současnosti).
  PředmětyPodsbírka oddělení dějin literatury obsahuje písemnosti a tisky, fotografie, videozáznamy, zvuková média a předměty z oboru výtvarného umění vztahující se k literatuře.Paleotypy : Bible česká, Norimberk 1540 Postyla, Prostějov 1546Nejstarší Kralická bible z r. 1579, rozsáhlý fond obsahující tiskařský materiál z kralické tiskárny (převážně litery).
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů92947
   Jan Zahradníček (1905-1960): dopis nejmenovanému příteli, jednání o redakční práci (13.9.1940). 303x213 mm. František Halas (1901-1949), revers fotografie (č. 85) s věnováním překladateli Aloysu Skoumalovi (1904-1988), b.d., 60x54 mm. František Vymazal (1841-1917), polyglot, překladatel a publicista: lístek nakladateli Janu Ottovi. Perem (22. 11. 1890), 140x91 mm. Legionářský časopis, Singapur 30. 4. 1920 (z pozůstalosti Otakara Jurnečky), 262x209 mm. Lev Blatný (1894-1930), spisovatel-expresionista a dramaturg Národního divadla v Brně: dopis F. X. Šaldovi o uvedení jeho hry Tažení proti smrti. Psáno perem (b.d.), 2x211x134 mm. Josef Večeřa (1856-1883), nejtalentovanější prozaik generace Mladé Moravy, redaktor: rukopis, psáno perem (b.d.), 211x171 mm. Jan Čep (1902-1974), prozaik katolické orientace: rukopis překladu. Psáno perem, s poznámkou pro sazbu v pravém horním rohu (b.d.), 300x211 mm. Dalibor Chalupa (1900-1983), básník, člen Literární skupiny, později rozhlasový dramaturg a režisér: rukopis. Perem (b.d.), 295x211 mm. Čestmír Jeřábek (1893-1981), prozaik stylu psychologického realismu: rukopis pro časopis Host. Perem, pozn. tužkou pro sazbu (b.d.), 210x170 mm. Františka Stránecká (1839-1888), prozaička Vysočiny a Slovácka: ateliérové foto s podpisem (b.d.), 107x66 mm. Jakub Deml (1878-1961), spisovatel, publicista a překladatel, katolický kněz: dopis vydavateli brněnské edice Atlantis Janu V. Pojerovi. Psáno perem (9. 5. 1947), 297x210 mm. Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša. Detail. Psáno inkoustem, opravy červeným inkoustem a modrou tužkou (b.d., premiéra 1894). Bibliofilie vydaná u příležitosti Výstavy soudobé kultury v Brně (1928). Výtisk č. 126 s podpisy všech autorů, rozměr strany 191x130 mm. Literární historik Václav Černý (1905-1987): recenze knihy Marcela Prousta. Psáno perem, tužkou poznámka pro sazbu (b.d., pravděpodobně konec 20. let), 208x169 mm. Překladatel Otto František Babler (1901-1984): pohlednice spisovateli Františku Sekaninovi, informace o vydání překladu Dantovy Božské komedie (6.6.1942), 149x104 mm. Josef Florian (1873-1941), nakladatel ve Staré Říši: překlad knihy J. L. Balmese Protestantismus a katolicismus a jejich poměr k evropské civilizaci. Perem (b.d.), 151x188 mm. František Goetz (1894-1974): lektorský posudek hry kolegy z Literární skupiny Čestmíra Jeřábka (1893-1981) Nové vlajky pro Národní divadlo v Praze. Perem (7. 9. 1923), 2x263x174 mm. František Gellner (1881-1914): Nepříjemný nápadník. Kresba tuší (b.d.). V letech 1911-1914 byl Gellner redaktorem a kreslířem přílohy Lidových novin Večery. 411x355 mm. Karel Elgart Sokol (1874-1929), prozaik, dramatik a kritik: recenze pro Lidové noviny (úvod). Psáno perem, nahoře poznámky pro sazbu (11. 2., rok neuveden), 209x169 mm. Jan Dokulil (1910-1974), katolický básník, překladatel: rukopisy básní s tematikou růžencových tajemství. Strojopis s rukopisnými vpisky (b.d.), 296x210 mm. Dům umění města Brna, plakát besedy (25. 3. 1959), uváděl PhDr. Jiří Hájek (pseud. Jiří Hek, 1932-1998), zakladatel a dlouholetý vedoucí Odd. dějin literatury MZM. Tisk, 450x611 mm. Symbolistický básník Otokar Březina (1868-1929): dopis nejmenovanému redaktoru Moderní revue. Psáno perem (11. 1. 1897), 2x174x110 mm. Dopis Petra Bezruče (1867-1958) neurčenému příteli, pocity těsně po skončení 2. světové války. Psáno perem, podepsáno iniciálami V. V.- Vladimír Vašek (23.7.1945), 2x151x104 mm. Volná sebrání, samizdatové bibliofilské soubory originálů uměleckých textů a výtvarných děl, ed. Ludvík Kundera (1920-2010), vycházely 1973-1974. Miloslav Hýsek (1885-1957), literární historik a editor, spisovatelce Evě Jurčinové (1886-1969). Perem (2. 2. 1949), 2x208x143 mm. Moravské kolo spisovatelů rodině Matěje Anastázii Šimáčka, podepsán předseda V. K. Jeřábek. Perem, hlavičkový papír a razítko spolku (14. 2. 1913), 2x289x230 mm. Josef Mach (1883-1951), spisovatel, redaktor, za první ČSR státní úředník: humoristické verše. Perem (b.d.), 340x207 mm. Josef Kainar (1917-1971), básník, dramatik, textař a publicista: kresba Viléma Reichmanna. Tuš (1957), 232x118 mm. Dopis redakce umělecké revue Host (orgánu Literární skupiny) nakladateli Václavu Petrovi. Hlavičkový papír a razítko organizace (30. 8. 1927), 300x235 mm. Stanislav Kostka Neumann (1875-1947), básník, publicista a překladatel. Rukopis, tužkou, poznámky k sazbě (b.d.), 114x209 mm. Výplata honoráře: týdeník Zvon Gabriele Preissové (1862-1946). Tiskopis, vypsáno perem (31. 10. 1901), 123x156 mm. Bible kralická jednodílná (1596). Vazba snad původní, kožený potah novější (19.-20. stol.). Rukopisné poznámky majitele (psány perem). Jan Herben (1857-1936), prozaik a novinář, nejvýznamnější autor vycházející z hnutí Mladá Morava: rukopis prózy. Perem, poznámky k tisku (b.d.), 212x171 mm. František Halas (1901-1949): amatérská černobílá fotografie, autor neurčen (b.d.), 60x54 mm. Básník, překladatel a publicista František Halas (1901-1949): korespondenční lístek začínajícímu kolegovi Klementu Bochořákovi (1910-1981). Psáno perem (b.d.), 148x104 mm. A. a V. Mrštíkové: Maryša. Vlevo rukopis Aloise Mrštíka (1861-1925), vpravo Viléma Mrštíka (1863-1912). 338x211 a 338x210 mm. Moravské kolo spisovatelů (1912-1949): stanovy. Kopie (průklep) strojopisu (b.d.), 298x210 mm. Alois Gregor (1888-1971) a Pavel Váša (1874-1954): Čítanka pro první třídu středních škol, příprava 4. vyd. (1941) dle okupačních požadavků. Tisk, strojopis, rukopis, 210x146 mm. Josef Holý (1874-1928), básník a dramatik, jako adresát dopisu Jaroslava Kvapila (1868-1950) k akci Manifestu českých spisovatelů. Perem (19. 5. 1917), 2x198x156 mm. Spisovatel a novinář Jaromír John (1882-1952) redaktorem měsíčníku Bytová kultura. Strojopis, podepsán vlastním jménem Markalous (10. 9. 1924), 292x208 mm. Viktor Kamil Jeřábek (1859-1946), realistický prozaik moravského venkova: rukopis povídky. Psáno perem (b.d.), 210x170 mm. Překladatel, ředitel brněnského Domu umění Adolf Kroupa (1910-1981):  dopis od francouzského kreslíře Jeana Effela. Propisovací tužka (8. 7. 1958), 269x210 mm. Metoděj Jahn (1865-1942), autor realistických obrazů z Valašska: rukopis básně (úvod). Perem (b.d.), 2x170x106 mm. Kramářský tisk (Antonín Augusta v Litomyšli 1858), 110x86 mm. Dopis Jiřího Mahena (1882-1939), spisovatele, dramaturga a knihovníka. Strojopis s podpisem (28. 1. 1933), 295x206 mm. Ostravský spisovatel a literární historik Vojtěch Martínek (1887-1960): pro přílohu Lidových novin Večery. Perem (b.d.), 210x165 mm. Miloš Marten (1883-1917), brněnský rodák, výtvarný a literární kritik, spisovatel a překladatel: studie. Perem (b.d.), 210x116 mm. Básník Oldřich Mikulášek (1910-1985) v karikatuře Viléma Reichmanna. Kresba tuší (b.d.), 170x103 mm. Literární skupina: Václav Petr (1897-1978), pražský nakladatel, vydával časopis Host i jeho knižnici. Tiskopis, pero (17. 12. 1927), 60x103 mm. Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša. Detail. Psáno inkoustem, opravy červeným inkoustem a modrou tužkou (b.d., premiéra 1894). Spisovatel a redaktor, poslanec Jaroslav Marcha (1880-1961): z nevydaného cyklu Návraty. Strojopis s rukopisnými vpisky autora (b.d.), 330x210 mm. Stanislav Kostka Neumann (1875-1947), básník, publicista a překladatel: vyšívané náprsenky. Rukopis knižní prvotiny Vítězslava Nezvala (1900-1958) Most, vyd. Stanislav Kočí (Brno 1922). Perem (1919-1921), vpisky Jiřího Mahena, iniciátora vydání. František Matouš Klácel (1808-1882): rukopis satirické básně Kulíšek aneb Ferina Lišák z Kuliferdy a na Klukově. Pergamenem potažené desky (b.d.). Amálie Kutinová (1898-1965), spisovatelka a sběratelka lidové slovesnosti: z románu Farmaceutka. Perem (b.d., knižně 1947), 339x208 mm. Spisovatel a politik Milan Uhde (1936): karikatura Viléma Reichmanna. Kresba tuší (b.d.), 186x137 mm. Arne Novák (1880-1939): recenze pro Lidové noviny. Perem, redakční pozn. tužkou (b.d.), 288x133 mm. Jan Skácel (1922-1989), básník, prozaik a publicista, v karikatuře Viléma Reichmanna. Kresba tuší (b.d.), 157x116 mm. Otakar Nováček (1901-1986), muzikolog, publicista a prozaik: rukopis stati o místním slangu. Tužka (b.d.), 277x206 mm. Antonín Trýb (1884-1960), prozaik a básník: rukopis pro Zlatou Prahu. Perem, poznámky k sazbě tužkou (b.d.), 206x168 mm. Jan Skácel (1922-1989): báseň ze samizdatového sborníku Volná sebrání, Jaro 1974 (Brno 1974, ed. Ludvík Kundera), 297x159 mm. A. C. Nor (1903-1986), autor románů ze slezské vesnice: autobiografická stať o vzniku románu Rozvrat rodiny Kýrů. Perem (b.d.), 234x150 mm. Bohuslav Reynek (1892-1971), básník, překladatel a grafik: vzpomínka na začátky edice Atlantis (1928-1948). Perem (1960), 209x149 mm. Prozaik, publicista a literární kritik Jan Trefulka (1929-2012) o Jiřím Wolkrovi (1900-1924). Leták zhotovený technikou cyklostylu (1955), 197x210 mm. Jaroslav Rejzek (1902-1964), redaktor Lidových novin: dopis manželce z koncentračního tábora v Buchenwaldu. Psáno tužkou (29. 10. 1939), 297x208 mm. Gabriela Preissová (1862-1946), dramatička Moravského Slovácka, abonentkou Národního divadla. Tiskopis, pero (9. 10. 1925), 295x210 mm. Rudolf Těsnohlídek (1882-1928), spisovatel a novinář, ovlivněný styly konce století: z rané nepublikované sbírky Co šepce duše. Psáno perem (1898), 163x103 mm. Ukázka korektury: Adolf Kroupa, opravy překladu pro časopis Host do domu (b.d.), 249x200 mm. František Tenčík (1912-1974), literární historik a autor knih pro děti: dopis Míly Mellanové. Strojopis (4. 5. 1946), 296x210 mm. Jan Karník (1870-1958), člen Katolické moderny: rukopis překladu z díla polského renesančního básníka Jana Kochanowského. Psáno perem (b.d.), 230x144 mm. Básník Otokar Březina (sedící uprostřed) jako učitel se svou třídou a s dalšími pedagogy v Jaroměřicích nad Rokytnou (1904), 158x228 mm. Z pozůstalosti Jana V. Pojera (1900-1984), vydavatele brněnské edice Atlantis (1928-1948): dopis malířky Toyen. Perem (17. 10. 1933), 266x177 mm. Gustav Pfleger Moravský (1833-1875), autor sociálních románů: vzkaz pro Josefa Svátka (1835-1897). Tisk, přípis perem (b.d.), 2x303x245 mm. Anna Pammrová (1860-1945), autorka prózy a poezie ovlivněných theosofií a feminismem: dopis k rukopisnému sešitu veršů. Perem (14. 3. 1941), 249x188 mm. Oleg Sus (1924-1982), literární vědec a estetik: dopis profesoru brněnské filozofické fakulty Josefu Hrabákovi (1912-1987). Strojopis s podpisem (16. 10. 1982), 296x209 mm. Rukopis knižní prvotiny Vítězslava Nezvala (1900-1958) Most, vyd. Stanislav Kočí (Brno 1922). Perem (1919-1921), vpisky Jiřího Mahena, iniciátora vydání. Teréza Nováková (1853-1912) Elišce Krásnohorské (1847-1926): o ženské literatuře. Perem (28. 1. 1894), 2x176x119 mm. Oldřich Mikulášek (1910-1985), osobnost české poezie 20. století: ze samizdatového sborníku Volná sebrání (Brno 1974), 297x160 mm. Prezenční listina schůze ve prospěch českých vysokých škol na Moravě, podepsány osobnosti politického a společenského života (23. 10. 1898), 2x341x210 mm. Dílo katolického básníka Jana Zahradníčka (1905-1960) jako samizdat. Strojopis, poloplátěná vazba. Edice FTZ, Praha 1984. Rozměr A5. Arne Novák (1880-1939): dopis nakl. Melantrich. Perem (10. 2. 1930). Z pozůstalosti ředitele nakl. B. Fučíka. 2x228x176 mm. František Táborský (1858-1940), jedna z osobností hnutí Mladá Morava: dopis ilustrátorovi Karlu Štapferovi, poznámky k redakční práci (30. 7. 1889), 2x170x104 mm. Josef Merhaut (1863-1907), spisovatel, šéfredaktor Moravské orlice: rukopis, perem (b.d.), 117x177 mm. Vítězslav Nezval (1900-1958) se synem rozhlasového režiséra Dalibora Chalupy. Fotosalon Podlipný, Brno 1938, 172x122 mm. Pohled do depozitáře Pohled do depozitáře Pohled do depozitáře