9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Slováckého muzea v Uherském Hradišti
  ÚzemíSbírkový fond archeologického oddělení Slováckého muzea je tvořen především předměty pocházejícími z okresu Uherské Hradiště, v podstatně menší míře obsahuje i předměty z přilehlých částí Zlínska a Hodonínska.
  ObdobíSbírkový fond archeologického oddělení Slováckého muzea (odhadem cca 280 000 ks předmětů) je členěn do tří samostatných celků:1. Fond SM - tj. materiál pocházející z výzkumů a sběrů Antonína Zelnitia a spolku "Starý Velehrad" z let 1923-1949. Sbírka čítá cca 1000 ks předmětů (inv. č. SM 1-SM 1038), které netvoří souvislou řadu. Jedná se hlavně o předměty ze slovanského období, pocházející převážně z výzkumů ve Starém Městě. .2. Fond SF - tj. materiál z výzkumů a sběrů Spolku Velehradského z let 1937-1965(?). Sbírka čítá cca 31000 ks předmětů (inv. č. SF -21982, SF 30836-SF 40224). Jedná se o předměty datované do období celého pravěku a raného středověku, tj. od paleolitu až po mladší dobu hradištní, případně vrcholný středověk.3. Fonda A - tzv. "nový fond", tj. materiál z výzkumů od roku 1964 až do současnosti. Sbírka čítá odhadem cca 248 000 ks předmětů (inv. č. A 1- A 248183). Stejně jako v případu fondu SF se jedná o sbírky z celého pravěkého období (od palelolitu až po Slovany), fond obsahuje i početné nálezy z období středověku a novověku (13. - 17. století).Významými kurátory archeologických sbírek Slováckého muzea byli: Vladimír Ondráček (kustod 1914-1918), Antonín Zelnitius (kustod 1929-1941, 1953-1954), Karel Hanák (kustod 1935-1951), Antoš Horsák (kustod 1939-1943), Vilém Hrubý (kustod 1940-1949), Robert Snášil (archeolog 1961-1993), Rudolf Procházka (archeolog 1978-1983), Drahomíra Kaliszová-Frolíková (archeoložka 1986-1989) a Jiří Pavelčík (1994-1999).
  Předměty1. Fond SM - fond Starého Města. Jedná se hlavně o předměty ze slovanského období, pocházející převážně z výzkumů ve Starém Městě - keramika (celé nádoby i střepy), zvířecí kosti, železné předměty, ozdoby z bronzu, zlaté a stříbrné šperky. Fond SM má samostatnou inventární kniku, vedenou od roku 1924 A. Zelnitiem, byl celý zinventarizován a zapsán do programu BACH a na karty II. stupně; jednotlivé předměty mají pouze inventární čísla. Z hlediska stavu zpracování a evidence předmětů se jedná o nejlépe zachovaný fond archeologických sbírek.2. Fond SF - tzv. "starý fond". Předměty opět netvoří souvislou řadu, mnoho jich chybí, nejvíce předmětů schází v rozmezí od SF 21 000 až do SF 30 000 (takřka všechny) a schází k nim jakýkoliv zápis - nejsou vedeny v inventární knize. Jedná se hlavně o keramiku, v menší míře o kamenné nástroje, železné a bronzové předměty, ojediněle i stříbrné šperky. V současnosti bylo již zinventarizováno cca 21 000 ks předmětů z tohoto fondu, jednotlivé předměty byly opět zapsány do programu BACH a na karty II. stupně. Celý fond je veden ve dvou inventárních knihách. Z hlediska stavu zpracování a evidence předmětů se jedná o celkem dobře zachovalý fond archeologických sbírek.3. Fond A - tzv. "nový fond" - je nejhůře zachovaným fondem z hlediska evidence sbírek. Už od jeho počátku byla jeho evidence nedostatečná, překrývala se s ještě dosud "bežícím" starým fondem a docházelo tak již od počátku ke zmatkům. Jednotlivým přírůstkovým číslům byla nepravidelně přidělována inventární čísla a tak v přírůstkové knize můžeme vidět u přírůstků ze 60. - 70. let jak čísla A 164 (u př. č. P66/76) a o stranu dále v příslušné přírůstkové knize čísla okolo A 185 000 u př. č. P66/100. Některým přírůstkům tak byla čísla přidělena ihned po jejich zaevidování, některým o mnoho desítek let později (na přelomu 80./90. let minulého století ) a některým vůbec. Stalo se také, že některé nálezy byly napsány do přírůstkové knihy klasickým způsobem - např. př. č. 240/78, některá však byla zapsána jako čísla objeků - P 70/227. U některých čísel jsou v příslušné knize přidělena inventární čísla, která ovšem nejsou vůbec napsána na jednotlivých nálezech, nebo naopak např. u přírůstkového čísla 1/80 je napsán pouze počet kusů, konkrétně 15 599 ks střepů keramiky (ty dnes lze přesně na počet jen stěží dohledat, většina z nich byla také slepena do celých nádob a čísla tak byla zasádrována) a želez bez bližšího rozlišení. V inventární knize nového fondu, fondu A se jen lze velmi těžko orientovat a už vůbec není možné podle ní dělat inventarizaci - až na určité výjimky. Systematičtěji a řádně byl fond A veden až s příchodem PhDr. Jiřího Pavelčíka Csc. (od roku 1997), jedná se však až o vysoká čísla přibližně od inv. č. A 233 792 a výše. Celá situace byla ještě navíc značně zkomplikována povodněmi v létě roku 1997, kdy celý tehdejší archeologický depozitář, tehdy uložený až na výjimky ve sklepení Františkánského kláštera, byl zaplaven řekou Moravou, krabice s předměty a sáčky byly rozmočeny, znehodnoceny, promíchány bahnem a celý fond byl smíchán dohromady. Vzhledem k tomu, že jednotlivá inventární čísla nebyla přelakovávána, došlo v mnoha případech k jejich smytí. U velkého množství předmětů došlo nejen k jejich poškození (hlavně zvířecí kosti, dřeva a kůže), ale v přpadě desítek tisíc kusů keramických střepů došlo k jejich smíchání (popsaných i nepopsaných inventárními čísly) a dnes je možné jen s velkými obtížemi provádět inventuru a jednolivé nálezy přidělovat k dřívějším číslům, ať už inventárním či přírůstkovým.
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů35009
   Polešovice „Torštot“, nádoba kulovitého tvaru, slepena z více střepů, lineární kultura Spytihněv „Němeča“, širší hrncovitá nádoba, starší stupeň popelnicových polí Spytihněv „Němeča“, dvouuchá amforka, mohylová/KPP-lužická fáze Polešovice „Torštot“, globulární nádoba, lineární kultura Kudlovice „Záhumenica“, kónická miska s ovalenou hranou, KPP či doba římská Nedakonice „Díly od Polešovic“, hrncovitá nádoba vejčitého těla, platěnická kultura Nedakonice „Díly od Polešovic“, drobné nezdobené osudí, platěnická kultura Sady (Derfle) „Kotvice“, koflík s válcovitým hrdlem, chlopice – veselé Kunovice „Nová čtvrť“, zvoncovitý pohár, kultura zvoncových pohárů Huštěnovice „Huštěnůvky“, miniaturní kónická nevysoká poklička, kultura popelnicových polí Ostrožská Nová Ves, drobný únětický koflík s tyčinkovitým uchem, únětická kultura Huštěnovice, keramický kahan loďkovitého tvaru se dvěma otvory na podélné ose, doba římská ?, latka-hrnec kónického tvaru těla, kultura popelnicových polí – platěnická Uherský Ostroh, hrubě opracovaná kónická miska, eneolit Jarošov, menší koflík s vyšším válcovitým hrdlem a silně olámaným vyhnutým a zaobleným okrajem, únětická kultura Babice „z Moravy“, člun vydlabaný z mohutné dubové klády, uvnitř se dřevěným sedátkem, loď je poškozená, střední doba hradištní Uherské Hradiště „hotel Impost“, bronzový křížek se závěsným očkem, střední doba hradištní Uherské Hradiště „nám. Rudé armády“, bronzová ostruha s háčky, parabolický tvar, jedno rameno chybí, 8./9. století Babice „Návsí“, stříbrný tordovaný nákrčník nebo velká esovitá náušnice, středověk Babice „Návsí“, stříbrný prsten s velkým butonem, který nese oválný křišťál, středověk Staré Město „Na Valách“, zlatý gombík čtvercového půdorysu, střední doba hradištní Staré Město „Na Valách“, hrozníčkovitá náušnice, střední doba hradištní Staré Město „Špitálky“, stříbrný gombík zdobený puncováním a motivem ptáka, střední doba hradištní ?, bronzová brýlovitá ozdoba svinutá z drátu kruhového průřezu, KPP, mladší doba bronzová Nedakonice „Díly od Polešovic“, hrncovitá nádoba vejčitého až soudkovitého těla, platěnická kultura Nedakonice „Díly od Polešovic“, část pokličky s rovným tělem, halštat Míkovice „Na drahách“, menší pohár s hrdlem zdoben několikanásobnými pásy otisků šňůr, kultura se šňůrovou keramikou Kunovice „Nová čtvrť“, šálek s válcovitým hrdlem, kultura zvoncových pohárů Sady (Derfle) „Beščeně“, nízký masívní soudkovitý hrnec, platěnická kultura Kunovice „Nová čtvrť“, polokulovitá mísa, kultura zvoncovitých pohárů Tasov „pod Radošovem“, velká hliněná lžíce, kultura s moravskou malovanou keramikou Ostrožská Nová Ves, džbánek nestejné výšky, únětická kultura Babice, nádobka loďkovitého tvaru, příčka dělí vnitřní prostor na dvě nestejně velké části, badenská kultura Kostelany, dvouuchý džbán baňatého těla a odsazeného dna, jordanovská kultura Nedakonice, zásobnice amforovitého tvaru s vysokým kuželovitým hrdlem, kultura s kanelovanou keramikou Polešovice, dvouuchý džbánek esovité profilace, jordanovská kultura Staré Město „Špitálky“, džbánek s prohnutým hrdlem a zaobleným okrajem, kultura zvoncových pohárů Staré Město „Na dědině“, baňatý hrnec esovité profilace s kalichovitě rozevřeným, ven vyhnutým ústím, protounětická kultura Uherský Ostroh „Předměstí“, menší latka (hrnec) vejčitého tvaru, kultura popelnicových polí, lužický stupeň Uherské Hradiště-Sady(Derfle) „Masarykova ulice“, nevelký, povrchově neleštěný pohár esovité profilace, kultura zvoncovitých pohárů Míkovice, zdobený džbánek s vyhnutým zaobleným okrajem, ucho je kroucené – tordované, tyčinkovité a lehce převyšuje okraj, latén Uherské Hradiště „Kulheimovy koupelky“, člun vydlabaný z mohutné dubové klády, vepředu na dně jsou dva výčnělky, vzadu jeden, člun je částečně poškozen, střední doba hradištn Staré Město „Na Valách“, rovnoramenný nezdobený křížek s otvůrky na konci ramen, slované Staré Město „kostel sv. Jana Křtitele“, kříž z postříbřeného bronzu je oboustranně intarzován dřevem, 18.století Uherské Hradiště „Otakarova ulice“, kovový zdobený křížek z dosud neznámé slitiny. Z lícní strany zdoben stylizovaným motivem ukřižování (postava s naznačenými končetinami a hl Velehrad „Dolní Rákoš“, dýka typu Malé Leváre s pěti otvory pro upnutí rukojeti, 2 ks sekáč hranolovitého tvaru s obloukovitým ostřím, pozdní lengyel Uherské Hradiště „nám. Rudé armády“, protáhlé štítkové, lité, dvojdílné, jazykovité, prolamované, bronzové nákončí s obdélným rámem k upevnění, předvelkomoravský horizon Kostelany (?), duhovka, Revers: doprava hledící portrét muže, Avers: doprava klusající kůň s jezdcem, latén Babice „Návsí“, nákrčník ze splétaného stříbrného drátu, středověk Babice „Návsí“, silně poškozený beránek – Agnus dei s hlavou obrácenou dozadu, středověk Babice „Návsí“, drobný štítkový prsten, na obloučku u štítku je ryté V, středověk Staré Město „Na Valách“, zlatá náušnice se třemi bubínky, slované Staré Město „Na Valách“, přezka obdélníkovitého tvaru, průvlečka oválného těla se středovým stříbrným zrcadlem, nákončí, přezka, průvlečka, má zachovány oba butony, rámek Staré Město „Na Valách“, částečně poškozená bronzová rolnička s do kříže proříznutou ozvučnou, střední doba hradištní Staré Město „Na Valách“, zlatý nezdobený gombík, střední doba hradištní Staré Město „Na Valách“, 2 ks zlaté lunicovité náušnice, střední doba hradištní Staré Město „Na Valách“, stříbrné, na ventrální straně původně patrně pozlacené nákončí, tato strana je zdobena filigránem a granulací a 12 symetricky umístěnými kameny, stře Depozitář archeologického oddělení – celé nádoby Depozitář archeologického oddělení – celé nádoby Depozitář archeologického oddělení Depozitář archeologického oddělení Depozitář archeologického oddělení Depozitář archeologického oddělení