24 - Hydrobiologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  ÚzemíSbírkové předměty hydrobiologické laboratoře pocházejí v převážné většině z území ČR.Samostatné kolekce tvoří vzorky z Rakouska (trilaterální přírodní park Marchauen). Z Brazílie a Jižních Shetland (Antarktida) pochází typový materiál sinic popsaný prof. Komárkem.
  ObdobíVe sbírkovém fondu hydrobiologické laboratoře jsou shromažďovány sběry od počátku jejího trvání (1996) i starší sběry (zatím od roku 1982).
  PředmětySbírkový fond hydrobiologické laboratoře shromažďuje vzorky sinic, řas a vodních bezobratlých živočichů konzervovaných formaldehydem uložené v polyetylénových lahvičkách o objemu 100 ml, preparáty schránek rozsivek zalitých ve světlolomném médiu a vzorky rozsivkového popela.Podsbírka hydrobiologické laboratoře dokumentuje stav, vývoj a biodiverzitu vodních biotopů, a to jak v čase (podle dat sběrů během sezóny i v průběhu let), tak prostoru (rozšíření vodních organismů na toku od pramene k ústí, vertikální a horizontální rozmístění v nádržích stojaté vody).
  Obor24 - Další
  Počet předmětů2359
   hy0036 Lepocinclis ovum (EHRENB.) LEMM. rybník Čežárka (kat. úz. Vodňany) 1982/09/16 leg. T. Kepr 1982/09/16, foto L. Hájková. Krásnoočko L. ovum se vyskytuje v organicky zatížených vodách. hy0186 Ceratium furcoides (LEVANDER) LANGHANS Kaolínové jezírko u Kateřiny (kat. úz. Nový Drahov) leg. O. Skácelová 1995/08/02, foto L. Hájková. Obrněnka vyskytující se v planktonu čistších vod. hy0217 Anomoeoneis sphaerophora (KUTZ.) PFITZ. Národní přírodní rezervace SOOS, okraj mofetového pole. leg. O. Skácelová 1995/08/06, foto L. Hájková 1995/08/06. Slanomilná rozsivka s velkou schránkou. hy0006 Pseudanabaena limnetica (LEMM.) KOM.  V planktonu rybníka Nesyt v NPR Lednické rybníky (kat. úz. Sedlec u Mikulova) leg. O. Skácelová 1993/05/05, foto L. Hájková. hy0082 Eudorina elegans EHRENB. rybník Malá Rýdlovka (kat. úz. Vodňany) leg. O. Skácelová 1982/04/08, foto L. Hájková. Koloniální zelený bičíkovec častý v rybnících. hy0233 Ceratium hirundinella (O.F.MULLER) SCHRANK leg. P. Pařil 1993/06/02, foto L. Hájková. Stará pískovna u Veselí nad Lužnicí (kat.úz. Vlkov). Obrněnka vyskytující se často v letním planktonu. hy0237 Microspora amoena (KUTZ.) RABENH. Dyje – Střelnice (kat. úz. Vranov nad Dyjí) leg. P. Pařil 1993/06/15, foto L. Hájková. Zelená vláknitá řasa vytvářející trsy z nerozvětvených vláken. HY469 Bosmina longirostris O. F. MÜLLER. Rybník Kuprovka (kat.úz. Radvanice v Čechách), leg. O. Skácelová 1997/07/29, foto L. Hájková. Drobná perloočka typická pro stojaté vody. hy0476 Gloeotrichia natans RABENH. ex BORN. et FLAH. Tůň v NPP Plané Loučky (kat.úz. Olomouc), leg. O. Skácelová 1997/07/08, foto L. Hájková. Sinice neznečištěných zarostlých tůní a rybničních břehů. hy0498 Strombomonas verrucosa (DADAY) DEFL. NPP Plané Loučky, tůň „Esíčko“ leg. O. Skácelová 1998/07/18, foto L. Hájková. Krásnoočka rodu Strombomonas jsou ukryta uvnitř schránky inkrustované Fe, Mn vzorky planktonu a nárostů připravené ke zpracování v laboratoři výstava Sinice a řasy v potravě člověka výstava Sinice a řasy v potravě člověka Krustový mokřad, Velká podkrušnohorská výsypka, locus classicus nově popsaného druhu Dichothrix ledereri SKÁCELOVÁ 2006 Krustový mokřad, Velká podkrušnohorská výsypka, locus classicus nově popsaného druhu Dichothrix ledereri SKÁCELOVÁ 2006 sterocapsa belizensis KOMÁREK & KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ 2007 - perokresba + mikrofotografie Lemmermanniella uliginosa KOMÁREK & KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ 2007 - mikrofotografie Lemmermanniella uliginosa KOMÁREK & KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ 2007 - perokresba + mikrofotografie hy0519 Oscillatoria limosa AG. ex GOM. Jedovnický potok nad Rudickým propadáním, povlaky na bahnitých náplavech (kat. úz. Jedovnice), leg. O. Skácelová 1998/05/23, foto L. Hájková. hy0074 Synura sp. EHRENB. rybník Malá Outrata (kat. úz. Vodňany) leg. O. Skácelová 1982/04/08, foto L. Hájková. Koloniální zlativka může zjara v chladné vodě rybníků nebo tůní vytvářet hnědé zbarvení hy0112 Aulacoseira granulata var. angustissima (O.F.MÜLLER) SIMONSEN , starším jménem Melosira granulata (EHRENB.) RALFS, rybník Velká Podvinice (kat. úz. Vodňany) 1982/09/16 leg. T. Kepr 1982/09/16. hy0120 Pediastrum biradiatum MEYEN Velký Ústavní rybník (kat. úz. Vodňany) 1982/09/16 leg. T. Kepr 1982/09/16, foto L. Hájková. Zelená řasa vytvářející plochá síťovitá coenobia. hy0144 Pediastrum simplex MEYEN Staré říční rameno (bývalé koryto Moravy ), Marchauen, Dolní Rakousko. leg. O. Skácelová 1992/07/15, foto L. Hájková. Původně tropický druh je považován za invazivní. hy0183 Microspora willeana LAGERH. Rašelinné jezírko u Kateřiny (kat. úz. Nový Drahov) leg. O. Skácelová 1995/08/02, foto L. Hájková. Zelená vláknitá řasa vyskytující se ve vodách chudších na živiny. hy0200 Phacus orbicularis HUBN. zrašelinělé tůňky u kaolínového jezírka u jezírka Starost, (kat. úz. Nový Drahov) leg. O. Skácelová 1995/08/04, foto L. Hájková. Krásnoočko žije v různých typech vod. hy0214 Amphiprora paludosa W.SMITH var. subsalina (kat. úz. Nový Drahov) leg. O. Skácelová 1995/08/02, foto L. Hájková. Slanomilná rozsivka se slabě zkřemenělou schránkou, vyskytuje se na slaništích. hy0225 Microspora crassior (HANSG.) HAZ. Teplá Vltava nad Kvildou, nárosty zelených vláknitých řas. leg. P. Pařil 1993/07/10, foto L. Hájková. 1993/07/10 Na konci vlákna jsou dobře vidět H-kusy stěn. hy0231 Pediastrum boryanum (TURP.) MENEGH. Rybník Velký Tisý (CHKO a BR Třeboňsko) leg. P. Pařil 1993/06/02, foto L. Hájková. Běžný druh zelené rybniční řasy, vytváří plochá coenobia. hy0368 Cymbella ehrenbergii KUTZ. NPR Písečný rybník, nárosty na ponořených větvích a rákosu (kat.úz. Milotice u Kyjova), leg. O. Skácelová 1997/07/29, foto L. Hájková. Rozsivka neznečištěných vod. hy0494 Cylindrospermum cf. stagnale (KUTZ.) BORN. et FLAH. Tůň v NPP Plané Loučky (kat.úz. Olomouc), leg. O. Skácelová 1998/07/18, foto L. Hájková. Sinice Cylindrospermum žijí v půdě a zarostlé vodě. hydrobiologické pracoviště bedny se vzorky planktonu a nárostů konzervovanými formaldehydem výstava Sinice a řasy v potravě člověka výstava Sinice a řasy v potravě člověka preparát(HY007) a vzorek vypálených schránek rozsivek(HY011), Mlýnský rybník NPR Lednické rybníky vzorek nárostu z Krustového mokřadu, Velká podkrušnohorská výsypka, obsahující sinici Dichothrix ledereri SKÁCELOVÁ 2006 vzorky nárostů z alkalických mokřadů Belize (sběry J. Komárka) Asterocapsa belizensis KOMÁREK & KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ 2007 - mikrofotografie hy0526 Microthamnion kuetzingianum NAG. Studánka Blaženka, zastíněné stěny nádržky pod pramenem (kat. úz. Brno - Kohoutovice), leg. O. Skácelová 1998/03/27, foto L. Hájková. Zelená řasa tvořící keříky hy0596 Meridion circulare (GREV.) AG. pravostranný přítok Šumice poblíž Bohuslavic (kat. úz. Bohuslavice u Konice, Prostějovsko), leg. O. Skácelová 1996/04/26, foto L. Hájková. Rozsivka v koloniích. hy0825 Microcystis aeruginosa (KUTZ.) KUTZ. vodní květ 1999/09/14 v rybniční části mokřadu Pastvisko u Lednice (kat. úz. Lednice na Moravě). Do starých říčních ramen a mokřadů se dostává z Dyje.