25 - Sbírka hudebněhistorického odd. ČMH

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  Odkaz na www stránkyhttp://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/hudebne-historicke.php
  ÚzemíStřední Evropa
  Období16.-21. stoletístručná historie sbírky: Notové a ikonografické památky shromažďovány od 1.poloviny 19. století jako součást sbírek oddělení historické archeologie a Knihovny Národního muzea; po ustanovení samostatného hudebního oddělení NM v r. 1946 založeny další sbírkové úseky: úsek nenotových archiválií, tiskové dokumentace a fonotéky. Sloučením hudebního oddělení NM, Muzea B. Smetany a A. Dvořáka v r. 1976 vzniklo Muzeum české hudby. Od r. 1980 uplatňován archivní způsob zpracování provenienčních celků formou archivních inventářů a zaveden nový úsek osobních pozůstalostí. Po restrukturalizaci Muzea české hudby v r. 1992 jsou sbírky spravovány v hudebněhistorickém oddělení, jehož součástí je vedle sbírkových úseků i knihovna se sbírkovým fondem libret a starých tisků. V r. 2001 změna názvu muzea na České muzeum hudby.
  Předmětyhudba – hudební památky; noty (notové rukopisy, notové tisky), nenotové rukopisy (zejména korespondence), hudební ikonografie (fotografie, grafika, kresba, osobní památky), fonotéka (fonoválečky, gramofonové desky, magnetofonové pásky, CD), tisková dokumentace (programy, plakáty), knihovna (knihy o hudbě, hudební časopisy, libreta), pozůstalosti hudebníků
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů224252
   Depozitář notového archivu. Depozitář notového archivu. Bohuslav Martinů - Špalíček, balet. Autograf, partitura 1931. Josef Suk, portrétní fotografie ateliéru Langhans Praha, 1906. Fotografie skladatele Karla Bendla. Konec 19. století. Zápisník motivů Leoše Janáčka. Jaromír Vejvoda - Polka Stříbrný náramek s motivy české státní hymny Vítězslav Novák - Svatováclavský triptych op. 70 (1941), autograf partitury, orchestrální zpracování původního znění pro varhany. Josef Suk - Zrání, symfonická báseň, op. 34, partitura autografu, 1912-1917. Titulní list k tisku Sukovy symfonie Asrael op. 27, vydalo nakladelství Breitkopf und Härtel v Lipsku v roce 1907. Valčíková píseň ze filmu Noční motýl (text K.M. Wallo, hudba Roman Blahník), tisk, Praha, nakladatel R.A..Dvorský, 30. léta 20. století. Provozovací hlasy k duchovním skladbám od Johanna Posselta z kostela ze Zlaté Koruny, se záznamy o provozování v letech 1820-1830, rukopis Antnonín Borový, 1820. Vydání české národní a státní hymny Kde domov můj (hudba František Škroup, text Josef Kajetán Tyl) s poznámkami upozorňujícími na vžité chyby při interpretaci, tisk, Praha 1918. Obal k tzv. Tisk balady Lenore op. 12 pro zpěv s doprovodem pianoforte od Václava Jana Tomáška, vydáno vlastním nákladem, kolem 1805. Ludwig van Beethoven - Variations pour la Mandoline et clavecin. Autograf. Tuto skladbu napsal Beethoven pro komtesu Josefinu Clary při své návštěvě Prahy v roce 1796. Provozovací materiál k Sinfonii in G od Jana Křtitelel Vaňhala z notového archivu hrabětě Christiana Clam Gallase, rukopis, 80. léta 18. století. Sólový part fagotu z koncertu pro fagot, dvoje housle, dva klarinety, dva lesní rohy, vilolu a violoncello od Ignaze Pleyela. Provozovací hlasy, rukopis, konec 18. století. Part violoncella z koncertu C dur pro violoncello a smyčcový orchestr od Josefa Haydna, Hob. XVIII:11:II, rukopis, konec 18. století. Velmi vzácný exemplář. Leoš Janáček - Říkadla pro zpěv, klarinet a klavír, autograf partitury, 20. léta 20. století. František Škroup - Píseň Kde domov můj z frašky Fidlovačka, autograf, 1834. František Xaver Brixi - Offertorium in C, rukopis 1751, provozovací maeriál - hlas Canto. Jakub Jan Ryba - Chválozpěv při vánoční slavnosti Krista Pána, autograf z roku 1788, provozovací hlasy. Písničky Jaroslava Ježka z filmu Svět patří nám z roku 1937 od Jan Wericha a Jiřího Voskovce .- foxtrot,Stonožka a pochod Svět patří nám. Ve svém nakladatelství vydal R.A. Dvorský, [1937-1938]. Věnec ze zpěvů vlastenských - sbírka písní na české texty s doprovodem klavíru, redigoval František Škroup, ze sbírky Ondřeje Horníka. Tisk, Praha 1835. Kutnohorský sborník, rukopis, konec 16. století. Libreto k prvnímu vídeňskému provedení Mozartovy opery Don Giovanni v roce 1788. Tisk Vídeň 1788. Karel Otáhal, kresba Paula Hindemitha při koncertu Pražského jara, s autografním notovým incipitem a autogramem, 1961. Fotografie skladatele Vítězslava Nováka s dedikací nkadateli F.A. Urbánkovi roku 1942. Fotografický ateliér Skuteč [?] 1942. Svatá Cecílie hraje na harfu, kolorovaná mědirytina W. Bonda podle kresby J. Russella, Londýn, 1795. Hieronymus Francken II (dílna), Společnost při tanci, olej na dřevěné desce, Antwerpy, 1608-1610 Portrét skladatele, klavíristy a pedagoga Václava Jana Tomáška, kresba tužkou (Barbara Kraft), 1803. Stavovské divadlo, kolorovaný lept Leopolda Peuckerta, kolem roku 1793. Domnělý portrét skladatele a kantora Jakuba Jana Ryby. Fotografie podle kresby, konec 19. století. Fotografie písničkáře a skladatele Karla Hašlera s dedikací a s notovým incipitem písničky,Praha 8.6.1917 ateliér František Drtikol. Portrét Wolfganga Amadea Mozarta, kolorovaná rytina J. J. Neidla podle Leonarda Posche, kolemr roku 1800. Josef Bohuslav Foerster v pracovně ve své vile v Praze - Strašnicích. Fotografie Kadeřábek Praha, konec 40. let 20. století. Hugo Boettinger, studie Karla Hoffmanna pro portrét Českého kvarteta, kresba, křída, 1907. České kvarteto v prvním složení (K. Hoffmann, J. Suk, O. Berger, O. Nedbal), fotografie Jan Mulač, Praha, 1892-1893. Musicae Bohemicae anthologia - rozsáhlý soubor gramofonových desek, který zachycuje dějiny české hudby od středověkých hudebních památek do 19. století. Vydaly Gramofonové závody v roce 1948. Typická podoba úpravy obalu a viněty gramofonové desky od britské firmy His Master´s Voice, která byla založena v roce 1908 a patřila mezi nejvýznamnější vydavatele zvukových nosičů. Fonografické válečky - nejstarší nosiče zaznamenívající zvuk. Fonograf - zařízení, na kterém bylo možno zvuk nahrát i reprodukovat si nechal v roce 1877 patentovat Th. A. Edison. Pohlednice Rudolfa Frimla z New Yorku Augustinu Bergerovi, 1904. Dopis Leopolda Koželuha z 28.3.1782 neurčenému adresátovi. Dopis Hectora Berlioze z Výmaru ze dne 14.2.1856 adresovaný českému pěvci Josephu Tichatskovi. Attestbuch - reference o koncertu citeristy Niedermayera v roce 1853 v Hannoveru. Johannes Cochlaeus - Tetrachordum musice, tisk Norimberk 1520, hudebněteoretický spis ze 16. století z knihovny Ondřeje Horníka. Typická katalogizační karta z 60.let 20. století k notovému rukopisu z 2. poloviny 18. století. Ervín Schulhoff - Písně a tance z Těšínska, tisk Panton, Praha1960. Titulní list k tisku Sukovy hudby k Zeyerově pohádce Radúz a Mahulena (op. 14), v úpravě pro housle a klavír na 4 ruce vydal v Praze Mojmír Urbánek. Jaroslav Ježek, portrétní fotografie, reprodukce Esta Praha, 30. léta 20. století Korespondenční lístek od rakouského skladatele Antona Weberna, představitele 2. vídeňské školy, adresovaný skladateli Aloisi Hábovi, propagátorovi čtvrttónové hudby, [1935?]. Nejstarší dochovaná cedule k provedení Mozartovy opery Don Giovanni v Praze - ze dne 23.9.1788. Cedule k premiéře roku 1787 se nedochovala. Cedule k hudební akademii manželů Maškových, která se konala 21.3.1791 v Královském Národním divadle (později Stavovské divadlo), na programu byly pouze skladby Vincence Maška. Caspar Zacharias Wussin - Dictionarium von dreyen Sprache, Teutsch, Lateinisch und Böhmisch, tisk Praha 1742. třetí vydání tříjazyčného slovníku (německo-latinsko-český) Kašpara Zachariáše Vusína. Depozitář notového archivu - v této řadě jsou uloženy hudebniny získané v 19. století.