9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Hořovická sbírka MČK
  ÚzemíHořovicko.
  ObdobíSbírka dokumentuje osídlení Hořovicka od mladší doby kamenné až po středověk. Sbírka vznikla na základě starších muzejních přírůstků činností archeologa dr. Josefa Maličkého, správce bývalého okresního muzea v Hořovicích (1949 - 1969). Základem jsou archeologické nálezy získané systematickými a záchrannými archeologickými výzkumy (Lážovice, Tihava, Žebrák, Zdice, Hořovice, Plešivec, Otmíče) doplněné o výsledky povrchové prospekce a ojedinělými nálezy a dary spolupracovníků muzea.
  PředmětyArcheologické nálezy: keramika, kost, bronz, železo, kámen, stříbro.
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů3565
   bronzový hrot oštěpu s nalomeným a ohnutým hrotem a poškozenou tulejí, Rejkovice - Plešivec, Stará Vrata, knovízská kultura mladší doby bronzové zlomek pazourkového škrabadla, Zdice, Bezručova ul., neolit polotovar kopytovité kamenné sekery, vrtání nedokončeno, Rpety, neolit litý uzavřený bronzový turban, na přední straně se 4 řadami souměrných kroužků, Lážovice, Na Hájku, starší doba železná - halštat spodní díl ručního drtidla, Zdice, Bezručova ul., neolit - kultura s vypíchanou keramikou? čepelka z pruhovaného rohovce, Zdice, Bezručova ul., neolit - kultura s vypíchanou keramikou? srpová čepelka z pruhovaného rohovce, Zdice, Bezručova ul., neolit - kultura s vypíchanou keramikou? zvířecí řezák s provrtaným kořenem - z náhrdelníku?, Zdice, Bezručova ul., neolit - kultura s vypíchanou keramikou? zahrocený kostěný nástroj, Zdice, Bezručova ul., neolit - kultura s vypíchanou keramikou? zahrocený kostěný nástroj, Zdice, Bezručova ul., neolit - kultura s vypíchanou keramikou? zlomek ohlazené zahrocené plloché zvířecí kosti - nástroj, Zdice, Bezručova ul., raný středověk torzo silné malé hrncovité nádoby válcovité se zaobleným dnem, povrch vyhlazen, v dolní třetině plastický výčnělek, Zdice, Bezručova ul., neolit - kultura s vypíchanou keramikou malý koflík s ouškem mírně nad okraj zdviženým, Hořovice, Háj, mohyla, mladší doba bronzová zlomek velkého kachle s reliéfem ženské postavy, Rpety, v rybníku, renesance broušená sekerka, Rpety, čp. 4, neolit bronzový tordovaný torques s hladkými konci, Rejkovice - Plešivec, knovízská kultura mladší doby bronzové miniaturní nádobka s červeným malováním (3 souběžné linie), Tíhava - ovčín, středověk polotovar kamenného nástroje s nedokončeným vrtáním, Rpety, V Lánech, ppč. 146, neolit úzký podlouhlý polotovar broušeného sekeromlatu s nedokončeným vrtáním, Rpety, V Lánech, ppč. 146, neolit zlomek kachle s loveckým motivem (jezdec na koni se psem a uraženým sokolem), Valdek - hrad, středověk klíč se zubem na přední straně rozčleněným na 2 díly, Valdek - hrad, vrcholný středověk zlomek bronzového náramku z vypouklého plechu, zdobeného plastickými žebírky a rytým ornamentem z půlobloučků, Rejkovice - Plešivec, knovízská kultura mladší doby bronzové horní část bronzové jehlice s profilovanou hlavicí, Rejkovice - Plešivec, knovízská kultura mladší doby bronzové zlomek patrně rukojeti z bronzového plechu, zdobený rytou výzdobou, Rejkovice - Plešivec, knovízská kultura mladší doby bronzové zlomek střední části bronzového meče, Rejkovice - Plešivec, knovízská kultura mladší doby bronzové torques z bronzového silného tordovaného drátu, Rejkovice - Plešivec, Malá Vrata, knovízská kultura mladší doby bronzové masivní bronzový kruh s rovnými a tupými konci, zdobený rytým geometrickým vzorem, Rejkovice - Plešivec, Malá Vrata, knovízská kultura mladší doby bronzové bronzový srp s hladkým žebrovaným ostřím, Rejkovice - Plešivec, knovízská kultura mladší doby bronzové zlomek patinovaného srpu, Rejkovice - Plešivec, knovízská kultura mladší doby bronzové veliká bronzová jehlice s podélnou vývalkovitou hlavicí, Rejkovice - Plešivec, Malá Vrata, knovízská kultura mladší doby bronzové bronzová sekerka s laloky umístěnými uprostřed mezi břitem a týlem, Rejkovice - Plešivec, Malá Vrata, knovízská kultura mladší doby bronzové otevřený masivní kruh, ke koncům zúžený, rytá výzdoba, Rejkovice - Plešivec, Malá Vrata, knovízská kultura mladší doby bronzové zploštěná, mírně vyhraněná bronzová jehla - rydlo, Rejkovice - Plešivec, Malá Vrata, knovízská kultura mladší doby bronzové bronzový hrot oštěpu, listovitý esovitého profilu, tulej v dolní části přeražena na 2 kusy, Rejkovice - Plešivec, Malá Vrata, knovízská kultura mladší doby bronzové bronzový hrot oštěpu s tulejí, hrot široký, listovitý esovitého profilu, tulej s 1 otvorem, Rejkovice - Plešivec, knovízská kultura mladší doby bronzové bronzová sekerka se silně uzavřenými laloky uprostřed mezi břitem a týlem, Rejkovice - Plešivec, knovízská kultura mladší doby bronzové bronzová sekerka s laloky uprostřed mezi břitem a týlem, Rejkovice - Plešivec, knovízská kultura mladší doby bronzové torzo bronzového spínadla sestávající ze dvou spirál spojených roztepaným ramenem, Rejkovice - Plešivec, knovízská kultura mladší doby bronzové torzo ramene bronzového spínadla, Rejkovice - Plešivec, knovízská kultura mladší doby bronzové železný „ježek“ k obraně proti jízdě, 4 hroty, Valdek - hrad, 15. století čtyřboké vyhranění šídlo, Rejkovice - Plešivec, knovízská kultura mladší doby bronzové polotovar kamenného nástroje ze světle šedé horniny, s nedokončeným vrtáním, Rpety, V Lánech, ppč. 146, neolit velká mísa s rovným okrajem vytaženým do 4 laloků a se širokým páskovým uchem pod okrajem, Zdice, ppč. 738/2, mohylová kultura střední doby bronzové miska s okrajem, který je rozčleněn protilehlými, ven vytaženými žlábky, Hořovice, Háj, mohyla, mladší doba bronzová malý hrneček, štíhlý, esovitý profil, otevřené hrdlo, okraj mírně přehnut ven, 1 ouško pod okrajem (uražené), Hořovice, Háj, mohyla, mohylová kultura střední doby bronzové šedá břidlicová sekerka, Rpety, V Lánech, ppč. 146, neolit tmavohnědá obráceně konická hlubší mísa, velmi silně doplněná, se širokým páskovým uchem při okraji, nezdobená, Hořovice, Háj, mohyla, mohylová kultura střední doby bronzové polokulovitá nádoba s rovným okrajem a plochým dnem, Žebrák, ppč. 322/1, neolit - kultura s lineární keramikou přeslen - na bocích s řadou příčných vrypů, u otvoru 4 vrypy sestavené do kříže, otvor velmi malý, Lážovice - na vrahu, ppč. 201, knovízská kultura mladší doby bronzové miniaturní nádobka s nízkým hrdlem a baňatou spodní částí a zbytky ucha, spodek nepravidelně kanelován 3 skupinami soustředěných obloučků, Lážovice - na vrahu, ppč. 201, eneolit tmavošedá miska s 1 ouškem, obráceně kónická, Lážovice, ppč. 201, starší doba železná - halštat polokulovitá nezdobená nádobka se slabě vyznačeným dnem, povrch drsný, nehlazený, Žebrák, ppč. 322/1 a 323/1, neolit - kultura s lineární keramikou zlomek (přední část) kamenného sekeromlatu tmavě šedozeleného, Rpety, V Lánech, ppč. 146, neolit otevřená obráceně konická miska, slabší a tuhovaná, s nepatrně prohnutými stěnami, rovným dnem a okrajem, Lážovice - vepřín, knovízská kultura mladší doby bronzové vejčitý bezuchý hrnec s vyhlazeným prohnutým hrdlem a zdrsněným spodkem, pod hrdlem horizontální pupky, Lážovice - vepřín, únětická kultura starší doby bronzové mírně konická miska s rovným okrajem, dno nepatrně odsazeno, Lážovice - vepřín, únětická kultura starší doby bronzové Uložení nevystavené oborové části Hořovické sbírky MČK – podsbírky: archeologická Uložení nevystavené oborové části Hořovické sbírky MČK – podsbírky: archeologická Uložení nevystavené oborové části Hořovické sbírky MČK – podsbírky: archeologická