8 - Zoologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
  ÚzemíMoravia, Silesia
  Období19. - 21. století
  PředmětySbírka zahrnuje jak dermoplastické preparáty savců a ptáků ve formě balků nebo stavěných preparátů, tak doklady uložené v lihobenzinu. Ve formě kapalinových preparátů jsou uloženy doklady ryb, obojživelníků, plazů i savců sbíraných většinou v regionu působení muzea. Významná je podstaná část kolekce 377 ptáků sběratele a preparátora Ferdinanda Hradila z Kelče u Valašského Meziříčí, který ji budoval od konce 19. století do první polovny 20. století. Kolekce je cenným dokladem druhovém spektru ptáků vyskytujících se Beskydech a v přilehlých oblastech od konce 19. století do první poloviny 20. století. Cenné jsou kolekce drobných zemních savců získaných při systematických průzkumech v přírodních lesích Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků v letech 1976-1996. Speciální kolekcí jsou kosti Vetrebrat z vývržků sov a dravců ze sběrů v letech 1970-2005.
  Obor8 - Zoologická
  Počet předmětů6506
   Preparát rysa ostrovida (Lynx lynx), zvíře přejeté vlakem v části Valašského Meziříčí (Křivé) v roce 1956, dar Lesnicko - mysliveckého spolku Valašské Meziříčí, preparát byl zhotoven v Brně. Preparát kočky divoké (Felis silvestris), kočka byla zastřelena v Zašové dne 19.2.1909. Preparátorská dílna není známa.  Preparáty ťuhýka menšího (Lanius minor) a ťuhýka rudohlavého (Lanius senator ). Ukázka z tzv. Hradilovy sbírky, jejíž převážná část je ve sbírkách Muzeu regionu Valašsko Lebka medvěda hnědého (Ursus arctos), posledního medvěda hnědého zastřeleného v 19. století na Valašsku - Valašská Bystřice, 1885. Jedná se o dar Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí. Preparáty tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) – dva samci, nedatované preparáty od majitele firmy Reich ve Velkých Karlovicích z počátku 20. století Preparát dudka chocholatého (Upupa epops), dar dr. K. Augusty, 10.8.1943 Valašské Meziříčí, preparovala firma Falco v Ostravě. Z původních 477 preparátů bylo získáno do sbírek muzea 377 kusů od 209 ptačích druhů Ukázka z tzv. Hradilovy sbírky, jejíž převážná část je ve sbírkách Muzeu regionu Valašsko Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) – lihový preparát. Vranka byla odchycena v Hutisku - Solanci, lokalita Zákopčí. Část regálu v tzv. mokré části depozitáře zoologie s lihovým materiálem fondu savců. Ukázka uložení části fondu kostí obratlovců (Vertebrata) získaných z vývržků dravců a sov. Hnízdo myšky drobné (Micromys minutus), Hnízda ptáků a savců byla sbírána v 70. a 80. letech 20. století. Hnízdo bylo nalezeno J. Borovičkou na Choryňských rybnících v katastru Choryně, okres Vsetín Rejsek horský (Sorex alpinus), adultní samec - lihový preparát. Rejsek byl uloven v Novém Hrozenkově v lokalitě Čubov do zemní padací pasti v rámci výzkumu savců moravské části Javorníků (K. Pavelka). Zbývající především cizokrajné druhy odkoupilo Slezské zemské muzeum v Opavě. Preparáty ťuhýka menšího (Lanius minor) a ťuhýka rudohlavého (Lanius senator ) Ukázka z tzv. Hradilovy sbírky, jejíž převážná část je ve sbírkách Muzeu regionu Valašsko. Kolekce byla odkoupena v roce 1963 tehdejším Okresním muzeem ve Valašském Meziříčí od potomků sběratele. Preparáty ťuhýka menšího (Lanius minor) a ťuhýka rudohlavého (Lanius senator ). U prvního druhu jde v okolí Kelče o hnízdní výskyt Preparáty chřástala kropenatého (Porzana porzana), chřástala vodního (Rallus aguaticus, 2 ks.) a chřástala malého (Porzana parva) Preparáty svědčí o hnízdním výskytu všech tří druhů vodních chřástalů v Kelči a v jejím okolí v první třetině 20. století. Z původních 477 preparátů bylo získáno do sbírek muzea 377 kusů od 209 ptačích druhů. Balek myšivky horské (Sicista betulina). Myšivka byla nalezena uhynulá v MS Beskydech na vrcholu hory Kněhyně na katastru Čeladné v přírodní smrčině v roce 1983 (K. Pavelka). Ještěrka obecná (Lacerta agilis), samec – lihový preparát. Ještěrka byla ulovena v Hranicích na Moravě L. Brabcem v roce 1969 Lebky netopýra velkého (Mytis myotis) z vývržků sovy pálené (Tyto alba). Lebky byl vypreparovány z vývržků získaných ve Valašském Meziříčí Část jedné ze skříní v depozitáři zoologie, kde je uložen fond savců preparovaných nasucho ve formě balků. Dole ve sklenicích jsou lebky savců. Preparát orlovce říčního (Pandion haliaeetus). Jeden z nejstarších předmětů podsbírky, zastřelený u Valašského Meziříčí v roce 1879. V muzeu je od roku 1891 - jde o předmět z pozůstalosti J. Vilímka. Preparát mědvěda hnědého (Ursus arctos), z roku 2000 z Valašska, který páchal velké škody na domácím zvířectvu. Byl odchycen a převezen do Zooparku Chomutově, odkud utekl a musel být zastřelen Preparát racka chechtavého (Chroicocepgalus ridibundus). Bez nálezových okolností - v muzeu je již od roku 1891 (z pozůstalosti J. Vilímka) Preparát chocholouše obecného (Gallerida cristata). Bez nálezových okolností - preparát od firmy Falco Ostrava. Preparát rorýse obecného (Apus apus). Bez nálezových okolností - preparát od firmy Falco Ostrava. Preparát káně lesní (Buteo buteo). Bez nálezových okolností - v muzeu je již od roku 1891 (z pozůstalosti J. Vilímka) Hnízdo rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus). Choryně - rybníky, 16.7.1969 (leg. a prep. T. Kašpar) Balek krahujce obecného (Accipiter nisus), samice. Střítež nad Bečvou, 10.11.1971 (leg. a prep. T. Kašpar) Preparát bobra evropského (Castor fiber), subadultní jedinec bobra byl nalezen přejetý na silnici ze Vsetína do Ústí u Vsetína v lokalitě Nepřejov nedaleho Vsetínské Bečvy. Preparát kolihy velké (Numenius arguata). Bez okolností o původu i preparaci. Preparát čírky modré (Anas qurquedula) samec. Bez nálezových okolností - preparát od firmy Falco Ostrava. Ukázka krabice s uloženými balky lasice kolčavy (Mustela erminea) - prep. T. Kašpar. Ukázka sklenice s lebkami drobných savců k preparovaným balkům. Zde u druhu myšice temnopásá (Apodemus agrarius) Preparát bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). Bez nálezových okolností - preparát od firmy Falco Ostrava. Preparát modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), samec. Bez nálezových okolností - preparát od firmy Falco Ostrava. Reprepace M. Jakubec, Bílovec- Výškovice. Preparát včelojeda lesního (Pernis apivorus). Bez nálezových okolností - v muzeu je již od roku 1891 (z pozůstalosti J. Vilímka) Preparát kukačky obecné (Cuculus canorus). Bez nálezových okolností - preparát od firmy Falco Ostrava. Preparát strakapouda velkého (Dendrocopos major). Darovala paní Zeťová, Poličná u Val. Meziříčí, bez data nálezu. Preparovala firma Falco v Ostravě. Preparát netopýra rezavého (Nyctalus noctula). Bez nálezových okolností - preparát od firmy Falco Ostrava. Nejzachovalejší preparát netopýra v podsbírce. Preparát káně rousné (Buteo lagopus). Valašské Meziříčí bez udání roku - střelil pan továrník Fortelka. Vejce chřástala polního (Crex crex). Choryně - pískovny, 20.5.1972 (leg. T. Kašpar). Doklad o hnízdění na lokalitě, která se sukcesí změnila na prostředí nevhodné pro hnízdění tohoto druhu. Preparát orla královského (Aguila heliaca), dospělý samec. Rumunsko, 1899. Jeden z volně stavěných preparátů Hradilovy sbírky, zakoupený pravděpodobně od preparátorské firmy Schlütter v Halle. Preparát motáka pilicha (Circus cyaneus), mladý samec. Další z volně stavěných preparátů Hradilovy sbírky - Kelč, 8.9.1915 Preparát volavky červené (Ardea purpurea), mladý samec. Volně stavěný preparát Hradilovy sbírky- Fryčovice, 26.10.1908 Hnízdo kosa horského (Turdus torquatus). Malá Lhota, 29.4.1972 (leg. a prep. T. Kašpar). Doklad o hnízdění mizejícího druhu v nižších polohách Valašska. Vejce lelka lesního (Caprimulgus europaeus). Valašské Meziříčí - Štěpánov, 2.4.1970 (leg. T. Kašpar). Vzácný doklad o hnízdění na okraji města, lokalita je již změněná a nevhodná pro hnízdění. Preparát rejsce černého (Neomys anomalus). Choryně - Velký choryňský rybník, 16.7.1969 (leg. a prep. T. Kašpar) Snůška vajec pisíka obecného (Actitis hypoleuca). Hustopeče nad Bečvou, pískovny, 9.5.1973 (leg. T. Kašpar) Balek bukáčka malého (Ixobrychus minutus), samec.Valašské Meziříčí - nádraží ČD, 13.8.1986 (leg. K. Pavelka, prep. J. Dvorská) Vejce čírky obecné (Anas crecca). Choryně - Velký choryňský rybník, 25.5.1974 (leg. T. Kašpar). Doklad o hnízděné vzácné kachny, která již na lokalitě ani ve středním Pobečví téměř 30 let nehnízdí. Balek strakapouda prostředního (Dendrocopos medius). Valašské Meziříčí, 24.10.1988 (leg. K. Pavelka, prep. J. Dvorská) Balek brkoslava severního (Bombycilla garrulus). Rožnov pod Radhoštěm, městský park, 6.1.1988 (leg. Z. Molitor, prep. J. Dvorská) Preparát ledňáčka říčního (Alcedo atthis), samec. Vsetín - Rokytnice, 26.4.1992 (leg. Z. Valchář, prep. M. Jakubec, Bílovec - Výškovice) Preparát orla skalního (Aquila chrysäetos), jedinec z konce 19. století z centrálních Moravskoslezských Beskyd z lokality Staré Hamry, zřejmě ještě příslušník původní hnízdní beskydské populace.