9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
  ÚzemíSběrnou oblastí je území okresu Rychnov nad Kněžnou, badatelsky je pokrývána oblast Orlických hor a Podorlicko.
  ObdobíSbírka vzhledem ke svému regionálnímu charakteru zahrnuje všechna archeologicky zkoumaná období v regionu zachycená, tj. od paleolitu až po časný novověk (17. stol.).Nejvíce zastoupenými časovými úseky jsou období popelnicových polí,vrcholný středověk a časný novověk.
  PředmětySbírány jsou veškeré doklady lidské činnosti. Nejvíce dochovávaným pramenem jsou zlomky keramiky, které tvoří naprostou většinu sbírky. Jsou současně i jedním z chronologicky nejcitlivějších nálezů, který dokáže datovat nalézané doklady dřívějšího osídlení. Dále jsou ukládány nalezené nástroje, především kamenné a kovové (dřevo se v našich podmínkách dochovává jen výjimečně)šperky. Starší část sbírky jsou tzv. jednotlivé nálezy, bez nálezových okolností, ne vždy lokalizované. Tyto byly zapisovány podle třídníku zohledňujícího kulturní zařazení. Nová část sbírky již pochází z řádně vedených archeologických výzkumů. Primární pro evidenci takto získaných předmětů je udržení kontextů, respektive nálezových celků. Ostatně tomu jsou podřizovány i všechny závazné směrnice pro vedení dokumentace výzkumů. Jejich dodržování je podmínkou pro držení tzv. licence pro provádění výzkumů. Z toho vyplývá nemožnost užívání původního třídníku, nálezy jsou zapisovány v číselných řadách, v částečně hromadné evidenci, podle nálezových okolností.
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů7892
   Bronzový rytím zdobený náramek, součást drobného depotu – kultura popelnicových polí, pozdní doba bronzová. Leštěný tuhovaný koflík z pohřebiště popelnicových polí v Kostelci nad Orlicí, výzkum ze 30. let 20. století. Typická funerální keramika. Kuželkovitý laténský bronzový závěsek z opaskové garnitury. Detektorový nález z ornice z prospekce lokality společně se spolupracovníky muzea. Soubor amfory a koflíků z pohřebiště popelnicových polí v Kostelci nad Orlicí, výzkum ze 30. let 20. století - napodobenina finančně nedosažitelných bronzových nádob. Laténská bronzová ataše nádoby. Zvěrný motiv býčka – pravděpodobně kultovní využití nádoby. Detektorový nález spolupracovníka muzea. Taranisovo kolo. Laténský závěsek – amulet.litý bronz. Detektorový nález spolupracovníka muzea. Stříbrná mince. Detektorový nález z ornice. Prospekce lokality společně se spolupracovníky muzea. Stříbrná mince. Detektorový nález z ornice. Prospekce lokality společně se spolupracovníky muzea. Lučík a vysoký rámcový zachycovač lité bronzové spony doby římské. Detektorový nález z ornice. Vinutí a část lučíku lité bronzové spony doby římské ALMGREN 8. Detektorový nález z ornice. Prospekce lokality společně se spolupracovníky muzea. Bronzová ataše pánvice doby římské. Hlava menády – oblíbený motiv luxusních stolních souprav. Detektorový nález spolupracovníka muzea. Stříbrná klešťovitá spona období stěhování národů. Nalezena v Opočně v kostrovém hrobu. Stříbrem plátovaná záušnice z 10 stol., detektorový nález spolupracovníka muzea z dosud neznámé lokality. Gotický nepolévaný komorový kachel. Nález z jímky ze záchranného výzkumu v centru Kostelce nad Orlicí. Biblický motiv – Adam a Eva u stromu poznání. Keramický soubor z jímky nalezené při záchranném výzkumu v centru Kostelce nad Orlicí. Keramická nepolévaná nádoba konce 15. století a torza dalších z téže jímky. Torzo nepolévaného gotického kachle s heraldickým lvem. Nalezeno při záchranném výzkumu v centru Kostelce nad Orlicí. V celku zachované nádoby z 2. poloviny 15. století. Nalezeny při záchranném výzkumu v centru Kostelce nad Orlicí společně s odpadem z nožířské dílny. Plechová mosazná velmi pečlivě zhotovená i vyzdobená střenka nože k nožířské dílny zkoumané v centru Kostelce nad Orlicí. Dřevěné vědro užité jako výztuha průsakové studny v centru Kostelce nad Orlicí. Studna zanikla a byly zasypána na sklonku 17. století. Depot pražských grošů uložených do země v nádobě během husitských válek. Náhodný nález. Papežská bula, původně přivěšena k listině. Nalezena spolupracovníkem muzea prostřednictvím detektoru kovů. Papežská bula, původně přivěšena k listině. Nalezena spolupracovníkem muzea prostřednictvím detektoru kovů. Nepolévaný římsový kachel mísící v sobě gotické a renesanční výzdobné prvky. Amatérský nález u dvora Bezděkova po velké vodě. Římsový nepolévaný kachel typu Medek. Amatérský nález při kopání bazénu pod zámeckým kopcem v Rychnově nad Kněžnou. Uzavřený keramický soubor z drobné jímky na dvoře renesančního domu na náměstí v Dobrušce. Pochází z počátku 19. století. Z téže jímky v Dobrušce (viz předchozí vyobrazení) pochází i soubor užitkového a okenního skla. Nepolévaný keramický talíř s bílým dekorem. Produkt místní dílny z přelomu 17. a 18. stol.(nalezeny desítky prakticky identických jedinců). Nalezeno při záchranném výzkumu v Dobrušce. Uložení archeologických nálezů. Uložení archeologických nálezů. Uložení archeologických nálezů.