Co je CES

Co je centrální evidence sbírek?

img V roce 2000 přijal Parlament České republiky zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Tento právní předpis, který nahradil někdejší zákon o muzeích a galeriích, stanoví práva a povinnosti vlastníků sbírek a zavádí centrální evidenci sbírek (CES) vedenou na Ministerstvu kultury. Ta je veřejně přístupným seznamem sbírek, vypovídajícím o bohatosti významné části movitého kulturního dědictví v České republice. Máte možnost do něj nahlédnout.

Co se z centrální evidence sbírek dozvíte

Do centrální evidence sbírek (dále jen "CES") Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") zapsalo všechny sbírky ve vlastnictví státu, krajů a obcí, jejichž správci - muzea a galerie - měli ze zákona povinnost o zápis sbírek požádat. Do CES byly zapsány i sbírky jiných právnických a fyzických osob, pokud se jejich vlastníci rozhodli o zápis požádat.

V seznamu sbírek zapsaných v CES najdete:

 • název sbírky
 • údaje o vlastníkovi sbírky
 • údaje o správci sbírky, kterým je většinou muzeum nebo galerie (muzeum výtvarného umění)
 • oborové, samostatně evidované, části ("podsbírky"), které sbírku tvoří
 • charakteristiku každé "podsbírky", která obsahuje:
  • označení území, z něhož "podsbírka" převážně pochází
  • jaké časové období "podsbírka" převážně dokumentuje a stručnou historii "podsbírky"
  • jaké druhy předmětů a materiálů jsou v "podsbírce" zejména zastoupeny
  • označení, zda součástí "podsbírky" jsou kulturní památky nebo archiválie

CES je tedy především:

img
 1. přehledem muzeí a galerií zřizovaných Českou republikou, kraji nebo obcemi, tvořícími tak síť poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb (časová, ekonomická a fyzická dostupnost sbírek podle uvedeného zákona)
 2. seznamem sbírek těchto muzeí, stručně charakterizovaných
 3. informací o oborech, v nichž muzea a galerie provádějí sbírkotvornou činnost
 4. informací o tom, kterým sbírkám jsou nebo mohou být poskytovány dotace z veřejných rozpočtů
 5. je i informací o řadě dalších sbírek, jejichž vlastníky jsou jiné právnické a fyzické osoby.

Záznamy charakteristik sbírek jsou průběžně ve spolupráci se správci sbírek aktualizovány a doplňovány o písemné a obrazové informace. Při výběru materiálu určeného k doplnění CES zodpovídají správci sbírek za to, že zveřejněné informace nejsou v rozporu s právem autorským či se zákonem na ochranu osobních údajů.